A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat  egységes szerkezetbe foglalt szövege (elfogadva 2010. július 3-án 15/2010 iratszám, 2012 .július 25-én H/13/2012 iratszám, és 2013. február 27-én H/2/2013 iratszám alatt) 

A TANÁCS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1. szakasz

(1) A Tanács Kulturális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legfeljebb 18 tagból állhat.

 

(2) A Bizottság elnökét és alelnökét a Bizottság tagjai közül kell választani.

 

(3) Bizottság tagjává a tanácstagokon kívül megválasztható a kultúra területén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

A Bizottság a Tanács kultúrát érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának ellenőrzését, valamint átruházott hatáskörben való döntéshozatalt ellátó munkatestülete.

 

Alapítói jogok

 

3. szakasz

A Bizottság:

1)      javasolhatja, hogy a Tanács a törvénnyel összhangban, önállóan, vagy más jogi személlyel együtt a magyarság kulturális sajátosságainak megőrzését és fejlesztését, továbbá a nemzeti identitás megőrzését végző művelődési intézményt alapítson;

2)      javasolhatja, hogy a Tanács indítványozza a köztársaság, az autonóm tartomány vagy valamely helyi önkormányzat által alapított, a magyar kultúra megőrzését és fejlesztését végző, továbbá a magyarság számára kiemelt jelentőséggel bíró más művelődési intézmények alapítói jogának a Tanácsra történő részbeni vagy teljes átruházását;

3) javaslatot terjeszt a Tanács elé a tartomány illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények igazgatója, megbízott igazgatója, igazgató és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésre vagy felmentésre javasolt személyekre vonatkozóan,

 

3/a szakasz

     A Bizottság kinevezi vagy javaslatot tesz, vagy véleményezi, vagy előzetes jóváhagyását adja a helyi önkormányzatok illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények igazgatója, megbízott igazgatója, igazgató és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésre vagy felmentésre javasolt személyekre vonatkozóan, az alapító jogok átruházásáról szóló határozat illetve az alapítók közötti jogok és kötelezettségek meghatározásáról szóló szerződés rendelkezéseinek értelmében. 

 

 

Az intézmények igazgatásában való részvétel

4. szakasz

(1) A Bizottság a köztársaság, a tartomány és a helyi önkormányzatok által alapított, de a Tanács által a magyarság identitásnak megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűnek nyilvánított intézmények esetében:

1) kinevezi illetve javaslatot tesz az intézmény egy igazgatóbizottsági és egy felügyelő bizottsági tagjára vonatkozóan, az  intézmény alapító határozata rendelkezéseinek értelmélben, 

2) véleményezi az intézmény igazgató- és felügyelő bizottsága további tagjaira, valamint az igazgatói tisztségre jelölt személyekre vonatkozó javaslatokat.

(2) A Bizottság véleményt nyilvánít a köztársaság, a tartomány és a helyi önkormányzatok által létrehozandó, a magyarság kulturális sajátosságainak megőrzését és fejlesztését, továbbá a nemzeti identitás megőrzését végző művelődési intézmény megalapításának a folyamata során.

 

Egyéb hatáskörök

5. szakasz

A Bizottság:

1.      a Tanács elé terjeszti a magyarság sajátosságainak és nemzeti identitásának megőrzése, előmozdítása és fejlesztése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró művelődési intézményeket és rendezvényeket;

2.      a Tanács elé terjeszti a magyarság kultúrájának fejlesztési stratégiáját;

3.      a Tanácsnak javaslatot tesz a magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű ingó és ingatlan kulturális javak meghatározására;

4.      a hatáskörrel rendelkező szervnél vagy intézménynél eljárást indít a magyar közösség szempontjából kiemelt jelentőségű ingó és ingatlan kulturális javak törvényi védettség alá helyezése céljából;

5.      a jelen szakasz (1) bekezdésének 3) pontjában foglalt kulturális javak védelmét, felújítását és újjáépítését célzó intézkedéseket javasol;

6.      véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz azon helyi önkormányzatok terület- és településrendezési tervének kidolgozása során, amelyek területén a jelen szakasz (1) bekezdésének 3) pontjában szereplő javak elhelyezkednek;

7.      javasolja a terület- és településrendezési terv végrehajtásának felfüggesztését, amennyiben véleménye szerint veszélyeztetik a jelen szakasz (1) bekezdésének 3) pontjában foglalt javakat;

8.      a hatáskörrel rendelkező szerv részére előzetes véleményt nyilvánít a jelen szakasz (1) bekezdésének 3) pontjában foglalt ingatlan kulturális javak más helyre történő áthelyezésének jóváhagyására irányuló eljárásban;

9.      javasolja a Szerb Kormánynak, hogy a nemzeti, illetve a vajdasági magyar kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez nyújtott kiemelkedő hozzájárulás elismeréseként valamely nyugállományba vonult művészt vagy a kultúra területén tevékenykedő szakembert életjáradékban részesítse;

10.  javaslatot tesz a Nemzeti Művelődési Tanácsnak az érdemes művész és kiemelkedő művelődési szakember címek odaítélésre vonatkozóan;

11.  véleményt nyilvánít a magyar nyelven kiadott könyvállománnyal rendelkező könyvtárak alapítására vagy megszűntetésére irányuló eljárásban;

12.  javaslatot tesz a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján a nemzeti kisebbségi rendezvények és a kultúra területén működő egyesületek számára történő odaítélésére;

13.  jelöltet állít a Nemzeti Művelődési Tanács kisebbségi nemzeti tanácsok által összeállított jelöltlistájára;

14.  amennyiben a Tanács nem rendelkezik képviselővel Nemzeti Művelődési Tanácsban, meghatározza a Tanács képviselőjét, aki a Nemzeti Művelődési Tanács munkájában tanácskozási joggal vesz részt, amikor az a nemzeti kisebbség kultúrája szempontjából jelentős kérdéseket vitatnak meg;

15)javaslatot terjeszt a Tanács elé a tartomány illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények munkatervére, pénzügyi tervére, éves szakmai beszámolójára és zárszámadására vonatkozólag,

15/a) A Bizottság véleményezi, jóváhagyja vagy előzetes jóváhagyását adja a helyi önkormányzatok illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények munkatervére,  pénzügyi tervére, éves szakmai beszámolójára és pénzügyi beszámolójára az alapító jogok átruházásáról szóló határozat illetve az alapítók közötti jogok és kötelezettségek meghatározásáról szóló szerződés rendelkezéseinek értelmélben, illetve szükség szerint tájékoztató jelleggel a Tanács elé utalhatja,

16.    (törölve)

17.    segíti a kulturális hagyományok és értékek ápolását, a kulturális intézmények, a lakosság kulturális kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek munkáját, a művészi alkotómunka feltételeinek javítását és a művészeti értékek létrehozását, megőrzését;

18.    összeállítja a magyarság szempontjából a jelentős kulturális események jegyzékét;

19.    javaslatot terjeszt a Tanács elé a kulturális intézményrendszer fejlesztésére és átalakítására;

20.    figyelemmel kíséri a kulturális célkitűzések tervezését és megvalósulását;

21.    véleményezi a köztársasági, a tartományi, illetve az önkormányzati alapítású kulturális intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, átszervezéséről, nevének megállapításáról, vezetőinek kinevezéséről és felmentéséről szóló döntéseket, javaslatot terjeszt a Tanács elé a megoldási lehetőségekre vonatkozóan;

22.    véleményezi a magyar közösség kulturális életét érintő köztársasági, a tartományi, valamint a helyi önkormányzati beruházások és felújítások indokoltságát;

23.    véleményezi a magyar nemzeti közösség kultúrája szempontjából fontos intézmények alapszabályait és egyéb jogi aktusait, javaslatot terjeszt a Tanács elé a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan;

24.    javaslatot tesz a kulturális intézmények vezetői munkájának elismerésére, a kultúra területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére;

25.    kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a szórványban élő magyar nemzeti közösség kulturális életét érintő gondok megoldására vonatkozó javaslatot,

26.    kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar kulturális intézmények alapítói jogának átvételére vonatkozó koncepciót;

27.    véleményezi a kultúrával kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket,

28.    véleményezi a Tanács költségvetési határozatának javaslatát,

29.    javasolja a Tanácsnak kultúra terültét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezését,

30.    évente két alkalommal kötelezheti a Tanács által alapított kulturális intézmények vezetőit, hogy tevékenységükről adjanak átfogó beszámolót;

31.    értékeli a magyar kultúra ápolását folyatató intézmények vezetőinek és szerveinek tevékenységét, javasolja a Tanácsnak azok felmentésének indítványozását;

32.    törvényben, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat jogi aktusában ezen a területen meghatározott egyéb teendőket is ellát.

.

6. szakasz

(1)   A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   A Magyar Nemzeti Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy legkésőbb szeptember végéig dolgozza ki a bővítést vagy az új javaslatok előkészítését.

(3)   Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács 8/2010. számú határozata.

 

_____________________________________________________________________

 

      A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) különálló szakasza:

 

16. szakasz

 

         Jelen Határozat hatálybalépésével hatályát veszti a Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2010. február 18-án 7/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 19/2010 iratszám alatt) 2. szakaszának 20. pontja, a Tanács Kulturális bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2012. július 3-án 15/2012 iratszám alatt) 5. szakaszának 16. pontja és a Tanács Ifjúsági Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2010. szeptember 3-án 25/2010 iratszám alatt) 2. szakasza 2. bekezdésének c. pontja.

_____________________________________________________________________

 

A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról szóló határozat (elfogadva 2013. február 27-én H/2/2013 iratszám alatt) különálló szakaszai:

1.      szakasz

 

      Jelen határozattal módosításra kerül A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat (elfogadva 2010. július 3-án 15/2010 iratszám és 2012. július 25-én H/13/2012 alatt)

7.      szakasz

     A határozat  további rendelkezései hatályban maradnak.

8.      szakasz

 

    Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

    Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

              Dr. Korhecz Tamás                                                         Várkonyi Zsolt

 

                    elnök s.k.                                                                      jegyző s.k.


A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata