21/2010 számú MNT határozat - A Tanács 2010 évi pótköltségvetéséről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2010. szeptember 3-án meghozza:

A TANÁCS 2010. ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

A Tanács 2010. évi bevételeinek összegét 75.767.961,60 dinárban állapítja meg.

 

2. szakasz

A Tanács 2010. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

Gazdasági jegyzékszám

Bevételi forrás

Összeg

3116

A 2009. évből átvitt eszközök

5 730 587,21

7330

Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati)

62 223 335,00

7411

Kamatbevétel

50 000,00

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

6 440 948,86

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

1 323 090,53

 

3. szakasz

A Tanács 2010. évi kiadásainak összegét 75.767.961,60dinárban állapítja meg.

 

4. szakasz

A Tanács 2010. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

 

Gazdasági jegyzékszám

Kontó

Kiadási előirányzat

Összeg

   

 

 

410

 

Az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

15.050.000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

8.350.000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

1.500.000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

600.000,00  

415

415112

Alkalmazottak útiköltségtérítése

100.000,00  

416

416100

Jutalom, bonusz - jubileumi jutalom

4.500.000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

30.765.000,00

421

 

Állandó költségek

4.750.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

120.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

10.000,00  

 

421390

Telekhasználati díj és egyéb kommunális költség

20.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

3.150.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

650.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

150.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

650.000,00  

422

 

Utazási költségek

4.975.000,00  

 

422110

Belföldi napidíj

175.000,00  

 

422194

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés

2.250.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

100.000,00  

 

422293

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés

200.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

1.500.000,00  

 

422900

Egyéb utazási költség

750.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

13.650.000,00  

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

3.200.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

500.000,00  

 

423410

Nyomdai szolgáltatás

800.000,00  

 

423440

Média szolgáltatások

1.350.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

4.300.000,00  

 

423700

Reprezentációs költség

3.500.000,00  

424

 

Speciális szolgáltatások

2.500.000,00   

 

424210

Oktatási szolgáltatás

2.500.000,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

2.000.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

400.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

1.600.000,00  

426

 

Anyagköltség

2.890.000,00  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

500.000,00  

 

426300

Felnőttképzéshez kapcsolódó anyagok

100.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

2.250.000,00  

 

426800

Háztartási és vendéglátási anyagok

40.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

1.200.000,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

1.200.000,00  

 

 

 

 

480

 

Egyéb kiadások

23.802.961,60  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

20.252.961,60   

482

482200

Egyéb adók

3.500.000,00  

 

482300

Kötelező illetékek

50.000,00  

 

 

 

 

510

 

Alapeszközök beszerzése

4.950.000,00  

512

 

Gépek és felszerelés

 

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

200.000,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés-vásárlás

3.750.000,00  

513

 

Egyéb alapeszköz

 

 

513210

Számítógépes szoftver

1.000.000,00  

 

5. szakasz

A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról, a Tanács határozataival összhangban a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

 

6. szakasz

A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezen Határozat hatálybalépésével hatályát veszti 2/2010. számú 2010. február 18-án elfogadott MNT Határozat.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II.
Iratszám:21/2010.
Kelt:2010. 09. 03.

 

Dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.

 

INDOKLÁS

A Tanács előző költségvetése 62.550.587,21dinárra vonatkozott. A tervezett bevételi forrásokból nem valósult meg a Nemzetközi szervezetek támogatásai elnevezésű tétel, amely 23.800.000,00 dinárt tett ki. Ellenben a Költségvetési támogatás és a Jogi és természetes személyek önkéntes adományai tételek alatt az előlátottól nagyobb összegek valósultak meg. Az Emberi- és Kisebbségi Jogi Minisztérium a nemzeti közösségek nagysága és intézményrendszerük fejlettsége alapján megkezdte a támogatások további 70%-ának kiutalását a nemzeti tanácsok részére. A többletbevétel elsősorban Az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadásokra (főként a bérekre, pótlékokra, térítményekre és a munkaadót terhelő szociális járulékokra), valamint a Tanács és bizottságai tagjainak, valamint tisztségviselőinek illetményeire, non-profit szervezetek támogatásaira és az ELOproffesional elnevezésű szoftver beszerzésére és a hozzá kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásokra fordítandó.

A Magyar Nemzeti Tanács 2010. évre tervezett bevételei hét bevételi forrásból származnak:

 1. A Tanács 2009. évben megvalósított és 2009. december 31-ig fel nem használt bevételeiből (5.730.587,21dinár),
 2. A Szerb Köztársaság 2010. évi költségvetéséből folyósított működtetési célú (49.797.780,00 dinár),
 3. Vajdaság Autonóm Tartomány 2010. évi költségvetéséből folyósított működtetési célú (11.870.000,00 dinár) és egyéb programcélú támogatásból (355.555,00),
 4. Önkormányzati támogatásból (200.000,00 dinár),
 5. Kamatbevételből (50.000,00 dinár),
 6. Jogi és természetes személyek önkéntes adományaiból (6.440.948,86 dinár),
 7. Egyéb, máshova be nem sorolt bevételekből (1.323.090,53 dinár).

 

A Tanács 2010. évre tervezett költségvetésének kiadási oldala az alábbi főösszegeket tartalmazza:

1. Az alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások (15.050.000,00 dinár)

 • Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei előirányzat az MNT Közigazgatási Hivatala alkalmazottainak nettó bérén túl tartalmazza a munkavállalót terhelő adó- és járulékköltségeket.
 • Az alkalmazottak bérköltsége alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok alatt az alkalmazottat terhelő adó- és járulékköltségek érthetőek.
 • Természetbeni juttatások a Hivatal alkalmazottainak egészségügyi juttatásait, gyermekeik ajándékait, parkolóbérleteit, illetve egyéb parkolási díjakat tartalmazzák.
 • Az alkalmazottak útiköltségtérítése alatt az alkalmazottak munkára, illetve munkáról történő utazásának költségeit kell érteni,
 • A jutalom, bonusz - jubileumi jutalom előirányzat a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak, az MNT tisztségviselőinek és az MNT bizottságai tagjainak nettó illetményét jelenti.

2. Áruk és szolgáltatások igénybe vételéből származó kiadások (30.765.000,00dinár)

Állandó költségek:

 • A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei számlavezetési-, kezelési- és egyéb banki költségekre vonatkoznak.
 • Az elektromos energia költsége, a telekhasználati díj és egyéb kommunális költség az MNT által használt garázsra vonatkoznak.
 • A kommunikációs költségek magukba foglalják a vezetékes és a mobiltelefonhasználati díjat, az internetköltségeket (főként az eMagyar pontok internetköltségei), a televízió előfizetés díját, valamint a postaköltséget.
 • A biztosítási díj előirányzat a Hivatal egyéb alapeszközeinek (hivatali személygépkocsik), az eMagyar pontok számítógépeinek, valamint az alkalmazottak 2010. évi biztosítási költségeit tartalmazza.
 • Felszerelések bérlete alatt az MNT által szervezett rendezvényeken történő felszerelések használati díját kell érteni.
 • Az egyéb költségek tétel a Hivatal rezsi- és irodabérleti költségeit tartalmazza.
 • Az utazási költségek előirányzat magába foglalja a Magyar Nemzeti Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjai, valamint az alkalmazottak részére napidíj (bel- és külföldi), saját gépkocsi használata címén kifizetett költségtérítést, diákok utaztatásának költségét (iskolabusz), továbbá az MNT által szervezett eseményekkel összefüggő utazási és szállásköltséget.

Szerződés alapján végzett szolgáltatások:

 • Az adminisztratív szolgáltatások költségei a különböző pályázatok útján elnyert céleszközök felhasználása során igénybevett adminisztratív szolgáltatások (adatbeszerzés és egyéb) költségeit tartalmazzák, valamint a fordítási költségeket, titkári és egyéb adminisztratív szolgáltatások költségeit, illetve a szervezési költségeket.
 • A számítástechnikai szolgáltatások előirányzat az eMagyar-pontokhoz és a Neumann Informatikai Táborhoz  kapcsolódó számítógép-szerelési és karbantartási költségeket foglalja magába.
 • A nyomdai szolgáltatások szórólapok, brossúrák és egyéb kiadványok nyomtatását, valamint a különböző pályázatok útján elnyert céleszközök felhasználása során igénybevett szakszolgáltatások és nyomdai szolgáltatások  költségeit tartalmazzák.
 • Egyéb média szolgáltatás alatt a Magyar Szó KFT.-nek és a Pannon RTV-nek fizetett szolgáltatásokat, valamint sajtófigyelő cégek díjait értjük.
 • A szakszolgáltatások előirányzat alatt szereplő összeg az MNT számára végzett könyvelési szolgáltatás, valamint az Intéző bizottság elnöke és az elnöki tanácsadó (2010. június 30-ig) nettó tiszteletdíját és egyéb szakszolgáltatásokat fedi, valamint az ELOproffesional elnevezésű szoftverhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatásokat.
 • A reprezentációsköltség előirányzat a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett konferenciákkal, rendezvényekkel és képzésekkel, Hivatalának működésével, továbbá egyéb protokolláris eseményekkel összefüggésben felmerülő étkezési költségeket, valamint az rendezvények keretében a résztvevők részére ingyenesen kiosztásra kerülő kiadványok és egyéb promóciós anyagok beszerzésének költségeit tartalmazza.

Speciális szolgáltatások:

 • Az oktatási szolgáltatás előirányzat az MNT által a 2008-2009-es tanévtől kezdődően működtetett Szerb nyelvi felzárkóztató képzés havi költségeit, valamint A magyar nyelv hivatalos használata a közigazgatási szervekben és az igazságügyben elnevezésű szaktanácskozás, valamint a Tartományi Oktatási Titkárság által támogatott tantervkidolgozási-, tanterv és iskolai tesztek fordítási díjait tartalmazza.

Folyó javítás és karbantartás:

 • Az épületek folyó javítási és karbantartási költségei az MNT által használt garázs  felújításakor keletkezett költségeket képezik (ablakok, garázsajtó cseréje és villamoshálózat felújítása).
 • A felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei a hivatali személygépkocsik nagyjavítását és az irodai felszerelések javítási költségeit jelentik.

Anyagköltség:

 • Adminisztratív anyagok költsége a fogyó irodai eszközöket, papírt, író- és irodaszert, névjegykártyák és egyéb fogyóeszközöket,
 • a felnőttképzéshez kapcsolódó anyagok címszó alatt szereplő kiadások a sajtótermékek és szakirodalom megvásárlásának, valamint a jogszabályi adatbázisokhoz való hozzáférés költségét, könyvelési folyóiratokat,
 • a közlekedéshez szükséges anyagok előirányzat a hivatali személygépkocsik benzinköltségét,
 • a háztartási és vendéglátási anyagok előirányzat pedig a takarítószereket és egyéb háztartási fogyóeszközöket tartalmazza.

3. Támogatások és egyéb transzferek (1.200.000,00dinár)

 • Az Egyéb folyó támogatások és transzferek főként a fel nem használt támogatás visszautalását jelenti, továbbá a továbbtanulás támogatását ösztöndíjak formájában.

4. Egyéb kiadások (23.802.961,60 dinár)

 • A Non-profit szervezetek támogatása előirányzat a Tanács Intéző Bizottságának (2010. június 30-ig) és elnökének döntései alapján, valamint a Szekeres László Alapítvány által működtetett pályázati rendszerben meghatározásra kerülő projektumok támogatására és a pályázati rendszer működtetésére elkülönített eszközöket tartalmazza.
 • Az egyéb adók előirányzat az MNT tagok, bizottsági tagok és MNT tisztségviselők nettó illetménye és az utazási költségtérítés után, valamint az MNT által szervezett rendezvények és képzések előadói és szervezői tiszteletdíjai és egyéb megbízási szerződések után fizetett adó és járulékterheket tartalmazza.
 • A kötelező illetékek a köztársasági adminisztrációs illetékekre (RAT), kommunális, illetve hitelesítési illetékekre vonatkoznak.

5. Alapeszközök beszerzése (4.950.000,00 dinár)

Gépek és felszerelés:

 • A közlekedéshez kapcsolódó felszerelés a Tanács hivatali személygépkocsijainak üzembentartásával kapcsolatos alkatrészbeszerzés költségét jelenti.
 • Az adminisztratív felszerelés-vásárlás előirányzat tartalmazza az eMagyar pontoknak támogatásból vásárolt 14 új számítógépet, a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala működéséhez szükséges berendezéseket, bútorokat, számítástechnikai és egyéb hírközlési felszereléseket.

Egyéb alapeszköz:

 • A számítógépes szoftver az eMagyar pontok részére vásárolt számítógépek legális szoftverének vásárlására vonatkoznak, valamint az MNT Közigazgatási Hivatala számára vásárolt szoftverekre, főként az ELOproffesional elnevezésű szoftverre.

 

Szabadka, 2010. 09. 03.

 

Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok