18/2011-számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

        A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) és o.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendes ülésén 2011. május 16-án meghozza

 

                                      A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

                DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

                                      I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

                                                     1. szakasz

        A Tanács, ezen határozata az Oktatásfejlesztési  stratégiával (2010-2016) összhangban, a Magyar Nemzeti Tanács első éves  ösztöndíjas hallgatói tanulmányainak sikeres folytatása, valamint a felsőfokú oktatási intézménybe való beilleszkedése érdekében meghatározza a felsőbb éves hallgatók (a továbbiakban: demonstrátor-hallgató) ösztöndíjazásának (a továbbiakban: demonstrátori ösztöndíj) szabályait, mércéit, módját és egyéb kérdéseit. 

  

2. szakasz

 

     A demonstrátor-hallgatók ösztöndíjazásának céljai:

-          az első éves, ösztöndíjas hallgatók segítése és támogatása, tanulmányaik sikeres folytatása, valamint a felsőfokú oktatási intézménybe való beilleszkedése érdekében, 

-          lehetőséget biztosítani a kiemelkedően teljesítő hallgatóknak az előadói tapasztaltok megszerzésére,

-          lehetőséget biztosítani a munkaadók számára a tehetséges hallgatók előmenetelének és pályájának követésére azok hatékony foglalkoztatása érdekében,  

 

3. szakasz

 

        A Tanács ezen határozata alapján demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a legalább másodéves szakfőiskolai vagy akadémiai alap illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki valamely állami alapítású hazai felsőoktatási intézményben, államilag támogatott hallgatói helyen folytatja felsőfokú tanulmányait, aki az előző tanévben legalább 8,00–as átlageredménnyel rendelkezik, aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik és szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését. 

   Egy demonstrátor-hallgató legkevesebb öt, legtöbb tíz első éves hallgató tanulmányait és beilleszkedését segítheti. Hiányszak esetén a Közigazgatási Hivatal meghatározhat ettől kevesebb hallgatót is egy demonstrátor-hallgató esetében,

    Az ezen határozat alapján meghatározott demonstrátori ösztöndíjak pályázat alapján kerülnek odaítélésre. 

     Azon pályázók pályázati kérelmei, amelyek nem felelnek meg az 1./ bekezdésben meghatározott pályázati feltételeknek, érvénytelenek és nem lesznek rangsorolva és elbírálva. 

      Ezen határozat értelmében a demonstrátori ösztöndíjak tanulmányi és szakpolitikai mércék alapján kerülnek odaítélésre.

    A demonstrátori ösztöndíjra jogosult demonstrátor-hallgatóval a Tanács Közigazgatási Hivatala szerződést köt, amelyet a Közigazgatási Hivatal elnöke ír alá.

 

          II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAKRA

 

4. szakasz

 

Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő demonstrátori ösztöndíjak pályázati kiírására a folyó év augusztus 1. és augusztus 15-ig terjedő időszakban kerül sor. 

Az 1./ bekezdésben említett pályázati felhívást a Tanács elnöke teszi közzé, elnöki határozat alapján.

A demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év augusztus 15-től szeptember 30-ig áll nyitva a demonstrátori ösztöndíjakra pályázók részére. 

           

5. szakasz

A pályázati kiírás tartalmazza a folyó évben kiosztásra kerülő demonstrátori ösztöndíjak számát és nagyságát, a pályázat feltételeit és határidejét, a pályázati mellékletek jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját, és a demonstrátori ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb tudnivalókat, ezen határozattal összhangban.

6. szakasz

 

            A pályázati felhívást minden tartományi jelentőségű, vajdasági magyar nyelvű tömegtájékoztatási eszközben meg kell hirdetni.

 

III.  A DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAK NAGYSÁGA ÉS SZÁMA

 

7. szakasz

 A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó 130-150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint).

Amennyiben az odaítélés napján meghatározott demonstrátori ösztöndíj nagysága a szerződés időtartama alatt 5%-nál nagyobb összegben tér el a Szerb Nemzeti Banknak az adott hónap első napján meghatározott középárfolyamától, a dinárösszeg korrigálásra kerül.

A folyó évben odaítélt demonstrátori ösztöndíjak számát a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke határozza meg külön határozattal, figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát illetve az előirányzott pénzügyi keretet. 

8. szakasz

 

Az a demonstrátor-hallgató:  

- aki szakfőiskolai képzésre felvételt nyert hallgatóknak a demonstrátor-hallgatója ……………..nettó 130 EUR dinár ellenértékére,

- aki akadémiai alap illetve osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatóknak a demonstrátor-hallgatója……nettó 150 EUR dinár ellenértékére,                                                                                              jogosult.

 

  IV. A DEMONSTRÁTORI  ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

9. szakasz

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza a demonstrátori ösztöndíj nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a demonstrátor-hallgató által követett hallgatók számát, nevét, címét, elérhetőségét valamint adatot arról, hogy melyik felsőoktatási intézmény melyik szakának hallgatója, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

 

V. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

10. szakasz

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

     1./-a demonstrátor-hallgatónak jelentkező hallgatónak az előző évfolyam során szerzett év végi tanulmányi eredményének (legalább 8,00-as átlag) szorzata 5-ös szorzóval és az előző évben elért kreditpontok számának az összege,

     2./- a demonstrátor- hallgató szereplése a magyar választói névjegyzéken……….. 25 pont,  

     3./- demonstrátor-hallgatói feladatok ellátása, hiányszak esetén (az óvóképző szak, a tanítóképző szak, a színművészeti szak, az építészeti szak, a közgazdasági szak és a magyar nyelv és irodalom szak kivételével minden egyéb szak hiányszaknak minősül)     …….…………………………………………………………………………..………  15 pont

     4./- demonstrátor-hallgatói feladatok ellátása nem hiányszak esetén (az óvóképző szak, a tanítóképző szak, a színművészeti szak, az építészeti szak, a közgazdasági szak és a magyar nyelv és irodalom szak).………………………………………..…………………………… 10 pont

    Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a kiosztható ösztöndíjak száma és az érintett intézménybe, illetve szakra államilag támogatott helyre felvételt nyert első évesek számának függvényében.

     Amennyiben az 1. szakasz alapján pontegyenlőség miatt nem lehetséges a rangsor megállapítása, a rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke, külön végzéssel dönt.

 

VI. A DEMONSTRÁTOR-HALLGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

11. szakasz

     Az ezen határozat 9. szakaszában meghatározott szerződés tartalmazza a demonstrátor-hallgató kötelezettségeit a következők szerint:

-a demonstrátor-hallgató köteles, hetente legalább egyszer, legkevesebb egy órát személyesen konzultálni a szerződésben meghatározott hallgatókkal,

-a demonstrátor-hallgató köteles hetente legalább két alkalommal, nem egymást követő napon az általa megadott időpontban legkevesebb egy órát rendelkezésre állni minden hallgató részére az MNT felkészítő portálján, amihez a demonstrátor-hallgatónak hozzáférési lehetősége van,

-a demonstrátor-hallgató köteles követni, és megfelelően nyilvántartani a hallgatók tanulmányait, munkáját és előrehaladását, illetve szükség esetén a problémákat közvetíteni az illetékes tanár illetve az MNT Közigazgatási Hivatala felé,

-a demonstrátor-hallgató köteles az általa követett hallgatókkal kapcsolatos munkájáról az MNT Közigazgatási Hivatala felé havi jelentést készíteni, a Közigazgatási Hivatal által elkészített egységes űrlap segítségével.

 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

 

12. szakasz

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak: 

 -a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

-a magyar névjegyzékben való szereplésről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölévével, hogy állami költségen tanul-e a hallgató és melyik évfolyamra iratkozott, 

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról

- szakoktatói ajánlás,

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban,

-az általános iskola vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata,

A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 5./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

 

VIII. A DEMONSTRÁTORI  ÖSZTÖNDÍJAK  ELBÍRÁLÁSA

 

13. szakasz

       A pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Közigazgatási Hivatala folytatja le, illetve szerződésben bíz meg megfelelő lebonyolító-szakmai szervezetet a munka elvégzésére.

     A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. szakasz

         Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a jogosultságot szerzett demonstrátor-hallgató a 12. szakasz alapján nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti a jogosultságát a demonstrátori ösztöndíjra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 

     15. szakasz

        Amennyiben a demonstrátor-hallgató jogosultságot szerez a demonstrátori ösztöndíjra, a folyósítást illetően köteles a szerződésben meghatározott, felhatalmazott bank szolgáltatásait igénybe venni.

16. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács az ösztöndíjak összegét köteles biztosítani.

 

17. szakasz

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

     Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/18/2011__

Kelt: _2011. május 16-án_

 

                                       

Ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                

Várkonyi Zsolt, jegyző