62/2011-számú MNT határozat- A VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL KATASZTER LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakasza (1.) bekezdésének 14. pontja alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009) és a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének a) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), 2011. november 22-én meghozza

 

A VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL KATASZTER LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.    szakasz 

A Vajdasági Magyar Civil Kataszter (a továbbiakban: Kataszter) a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: MNT) hivatalos nyilvántartása a Szerbiában működő, magyar jellegű egyesületekről, szövetségekről és alapítványokról.

A Kataszter létrehozásának célja, hogy az MNT-nek egy átfogó, naprakész és pontos képe legyen a vajdasági magyar civil szervezetekről.

2.    szakasz

A Kataszterbe az Egyesületekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009.) alapján bejegyzett egyesületek és szövetségek, illetve az Alapítványokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2010.) alapján bejegyzett alapítványok jelentkezhetnek be, de azok magyar jellegét a Magyar Nemzeti Tanács megfelelő szerve állapítja meg.

A Kataszterbe való bejelentkezés önkéntes és térítésmentes, s a bejelentkezett szervezeteknek külön költséggel a későbbiekben sem jár.

 

A KATASZTER LÉTREHOZATALA ÉS MŰKÖDTETÉSE

 

3.    szakasz

A Kataszter az MNT Közigazgatási Hivatalának kezelésében áll, de az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke szerződés alapján külső szolgáltatót is megbízhat a Kataszter létrehozatalával és kezelésével.

A Kataszter egy elektronikus rendszer, amely az MNT szerverén kap helyet.

4.    szakasz

A Kataszterbe regisztráló szervezetek egy saját zárt honlap-felületre a rendszer által automatikusan generált, csak az általuk ismert azonosítóval és jelszóval tudnak belépni, ahol egy letölthető adatlapot kell kitölteniük(ennek kitöltésére lehetőség van papír-alapon és on-line módon is).

Az adatlapon a regisztráló szervezet egyben jelöli, hogy a későbbiekben mely adatait kívánja a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé tenni, de persze lehetőség van arra is, hogy egyetlen adata se legyen nyilvános.

A kinyomtatott adatlapot a szervezet vezetője által pecséttel és aláírással hitelesítve az MNT Közigazgatási Hivatalának kell benyújtani, a következő dokumentumok mellékelése mellett:

-       bejegyző végzés (az eredeti okirat egyszerű fénymásolata),

-       alapszabály (az eredeti okirat egyszerű fénymásolata, s amennyiben rendelkezésre áll, akkor annak egyszerű, nem hivatalos magyar fordítása is),

-       a szervezet vezetőségénektagjait név szerint felsorolónyilatkozat(a szervezet vezetőjének aláírásával és a szervezet bélyegzője által hitelesített eredeti okirat),

-       eddigi tevékenységről szóló szakmai beszámoló(a szervezet vezetőjének aláírásával és a szervezet bélyegzője által hitelesített eredeti okirat),

-       a bejegyzésre meghatározott űrlapot.

5.    szakasz

A beérkező adatlapot és mellékleteketa Kataszter kezelőjeformai szempontból ellenőrzi, míga tartalmi szempontú, az adott szervezetnek a magyarság szempontjából való megfelelőségét az MNT Civil Konzultatív Testülete(a továbbiakban: Testület)végziel.

Magyar szervezetnek az a szervezet tekintendő, amely elnevezésében tartalmazza a magyar kisebbség megjelölést, vagy alapszabálya értelmében olyan szervezet, amely a magyar nemzeti kisebbséghez tartozókat tömörít, vagy érdekükben cselekszik.    

A Testület az adottszervezetbejegyzéséről akövetkező szempontok valamelyikének a teljesülése esetében fogalmazza meg pozitív véleményét:

-       a szervezet hivatalos neve magyar nyelven is szerepel,

-       az alapszabályban meghatározott célok között célcsoportként nevesítve van a magyarság,

-       a szervezet eddig megvalósított tevékenységeiben voltak olyanok, amelyeknek jelentős részben magyarok voltak a kedvezményezettjei.

A Testület a véleménykialakításának amegkönnyítése érdekében az adott szervezettől további dokumentumokat is bekérhet, illetve személyes látogatásokat is tehetnála.

Abejegyzés nem kizárólagos, azt nem csak a tisztán magyar szervezetekkaphatjákmeg, hanem a vegyes, a csak részben magyar szervezetek is.

6.    szakasz

A Testület véleménye alapján az MNT Közigazgatási Hivatala  bejegyzi a Kataszterbe a szervezetet, illetve elutasítja az ez iránt való kérelmet.

Az adott szervezetbejegyzésénekelutasítása esetében az erről szóló végzés ellen, a végzés átvételétől számított nyolc napon belül, az MNT elnökéhez lehet fellebbezni.Az MNT elnökének végzése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Az elutasítás indokának orvoslása után az MNT elnökének elutasító végzésétől számított legkevesebb hat hónap után nyújthatja be ismételt kérelmét.

7.    szakasz

A bejegyző végzés alapján, az ezt elnyerőszervezet esetében,a Kataszter kezelőjea Kataszter internetes adatbázisába feltöltiaz adott szervezet adatait (ezegy egyszerű aktiválással történik, amennyiben egy szervezet on-line módon töltötte ki az adatlapot).

A Kataszter nyilvános internetes felületére azonban csak az ezt engedélyező szervezetek adatai kerülnének fel, s ezen szervezetek esetében is csak azok az adatok, amelyek nyilvánosságát az adatlapon külön megjelölte.

 

8.      szakasz

A Kataszterbe bejegyzésre kerül:

1.      a bejegyzés sorszáma,

2.      a bejegyzett szervezet szervezeti formája,

3.      a szervezet neve,

4.      a szervezet székhelye,

5.      a szervezet alapadatai,

6.      alapítás dátuma,

7.      a Kataszterbe való bejegyzés dátuma,

8.      a szervezet vezetője,

9.      a szervezet elérhetőségei,

10.  az MNT által meghozott végzés dátuma,

11.  egyéb bejegyzések  (változások, törlés dátuma a Kataszterből stb.)

 

9.    szakasz

Az MNT Közigazgatási Hivatala a kataszterben szereplő adatokat más célra nem használhatja fel, s külső szervezetek és személyek részére azokat nem adhatja át.

 

A KATASZTERBEN SZEREPLŐ SZERVEZETEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

10. szakasz

A Kataszterben szereplő szervezetek részére, kérésükre, az MNT Közigazgatási Hivatala térítésmentesen igazolást állít ki.

Az MNT a magyar kormánynál kezdeményezi, hogy a magyarországi pályázatok esetében 2012. július 1-étől ezt a dokumentumot az MNT hivatalos igazolásaként fogadják el.

 

11. szakasz

2012. július 1-től az MNT a törvényes hatáskörébe eső, civil szervezetek anyagi támogatásával kapcsolatos véleményezési / beleegyezési / döntési jogkörében a Kataszterben szereplő civil szervezeteket előnyben biztosíthatja.

Az MNT a magyar kormánynál kezdeményezi, hogy a magyarországi források esetében, a vajdasági magyar civil szervezeteknek megítélendő pénzügyi támogatások kapcsán 2012. július 1-étől a Kataszterben szereplő vajdasági civil szervezetek előnyben részesüljenek.

 

12. szakasz

A Kataszterben szereplő szervezetek kötelesek a szervezetük életében bekövetkező, s az adatlapon szereplő adatokban való változásoknak az MNT Közigazgatási Hivatala felé a változás bekövetkezésétől számított harminc napon való bejelentésére, egy változásokat bejelentő adatlap hitelesítésével és elpostázásával.

13. szakasz

A Kataszterben szereplő szervezetekaz MNT Közigazgatási Hivatala felé minden év első két hónapjában kötelesekaz előző évi tevékenységükről egy szakmai beszámolót küldeni.

14. szakasz

A változások bejelentését vagy az éves szakmai beszámoló elküldését elmulasztó szervezetekáltal benyújtott pályázatok esetében az MNT megvonhatja az esetleges előnyben részesítést.

 

15. szakasz

A nyilvántartásba vett szervezetek egy kilépő nyilatkozatnak az MNT Közigazgatási Hivatalához való benyújtásával bármikor töröltethetik magukat a Kataszterből.

 

16. szakasz

Az MNT Civil Konzultatív Testülete aKataszterben szereplőszervezetekbejegyzésétnégyévente vizsgáljafelüla jelen határozat 4-5. szakaszában részletezetteljárás mellett.

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

17. szakasz

A technikai előkészítő munkálatok elvégzése után a Kataszter 2012. január 1-étől működik.

 

18. szakasz

 Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

 Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/62/2011__

Kelt: _2011. november 22-én_

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                              

Várkonyi Zsolt, jegyző