8/2012- számú MNT határozat- A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ H A T Á R O Z A T ÁT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja, alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), és a Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Kft.-vé átalakításáról szóló határozat 7. szakasza (1) bekezdésének 1. pontja (elfogadva 2004. szeptember 10.-én 5/2004 iratszám, 2006. november 27.én 6/2006 iratszám,   2010. november 29-én 29/2010 iratszám és 2012. január 29-én H/2/2012 iratszám alatt)  alapján  a Tanács XXI. rendes ülésén, 2012. május 14-én meghozza

 

A HÉT NAP  KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

H A T Á R O Z A T ÁT

 

 

1. szakasz

 

Ezen határozattal a Magyar Nemzeti Tanács módosítja A Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó kft.-vé átalakításáról szóló határozatot(a Magyar Nemzeti Tanács 5/2004, 6/2006-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 29/2010 és H/2/2012 iratszámú határozatai – a továbbiakban: alapító okirat).

 

2. szakasz

 

       A 2. szakasz a következőképpen módosul:

 

A társaság teljes és rövidített cégnév alatt működik.

A társaság teljes cégneve szerb nyelven: D.o.o. zanovinsko-izdavačku delatnostHétNapLapkiadóKft. Subotica,

A társaság teljes cégneve magyar nyelven: Hét Nap Lapkiadó Kft. Szabadka,

A társaság rövidített cégneve szerb nyelven: D.o.o. Hét Nap Kft. Subotica,

A társaság rövidített cégneve magyar nyelven: Hét Nap Kft. Szabadka,

A Hét Nap Kft. székhelye: Lazar Nešića tér 1/VI., Szabadka.

 

 

3. szakasz

 

       A 8/c szakasz 11. pontja következőképpen módosul:

11. dönt a hosszú távú, rövidlеjáratú valamint a beruházási célú hitelek felvételéről,

 

4. szakasz

 

A 14. szakasz a következőképpen módosul:

A Hét Nap Kft. igazgatója a Hét Nap ügyvezető szerve.

A Hét Nap Kft. igazgatója:

 1. képviseli a Hét Nap Kft.-t,
 2. megszervezi és irányítja a Hét Nap Kft. gazdálkodását,
 3. külön gondot visel a Hét Nap Kft. nyereséges gazdálkodásáról,
 4. határozatokat, szabályzatokat és egyéb, a Hét Nap Kft. gazdálkodásának kérdéseit általános jelleggel szabályozó általános aktusokat hoz,
 5. gondoskodik és felelősséggel tartozik a Hét Nap Kft. működésének törvényességéért,
 6. végrehajtja az Alapító és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület döntéseit, valamint intézkedéseket foganatosít azok végrehajtására,
 7. megfogalmazza a Hét Nap Kft. a munka-, fejlesztési és üzleti tervére vonatkozó javaslatot és intézkedéseket foganatosít azok végrehajtására,
 8. megállapítja az új munkahelyek nyitásának szükségességét, a betöltésükhöz előírt iskolai végzettség típusát és fokozatát, továbbá az egyéb munkafeltételeket,
 9. megköti és felmondja a munkaszerződéseket,
 10. hitelszerződéseket köt,
 11. dönt más személyeknek a társaság a képviseletére való joggal történő felruházásáról és a képviseleti jog visszavonásáról,
 12. a társaság működéséhez szükséges bizottságokat alakít,
 13. javaslatot tesz a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület tagjai illetményének mértékére vonatkozóan,   
 14. egyéb, jogszabály, továbbá jelen határozat, valamint a Hét Nap Kft. egyéb aktusai által a hatáskörébe utalt feladatot lát el.

 

 

5. szakasz

 

      A 14/b szakasz után új 14/b/1 szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

Megbízott igazgató

 

14/b/1 szakasz

 

Az alapító nyilvános pályázat lefolytatása nélkül nevezheti ki a kft. megbízott igazgatóját abban az esetben, amikor az igazgató megbízatása a mandátuma lejárta előtt ér véget, illetve ha az igazgatói munkakörre kiírt pályázat sikertelenül zárul le.

A megbízott igazgató ezt a munkakört legfeljebb egy évig láthatja el.

Az intézmény igazgatójának jogai, kötelezettségei és felelőssége a megbízott igazgatóra is vonatkoznak.

 

6. szakasz

 

      A 14/g szakasz után új 14/g/1 szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

Megbízott főszerkesztő

 

14/g/1 szakasz

 

Az alapító nyilvános pályázat lefolytatása nélkül nevezheti ki a Hét Nap című napilap megbízott főszerkesztőjét abban az esetben, amikor a főszerkesztő megbízatása a mandátuma lejárta előtt ér véget, illetve ha a főszerkesztői munkakörre kiírt pályázat sikertelenül zárul le.

A megbízott főszerkesztő ezt a munkakört legfeljebb egy évig láthatja el.

       A Hét Nap című napilap főszerkesztőjének jogai, kötelezettségei és felelőssége a megbízott főszerkesztőjére is vonatkoznak.

 

7. szakasz

 

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának vezetője, hogy elkészítsék az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét magyar, valamint szerb nyelven.

Eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

 

8. szakasz

 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat az Alapító honlapján, valamint az Alapító, továbbá a Hét Nap Kft. hirdetőtábláján kerül közzétételre.

 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/8/2012___

Kelt: __2012. május 14-én___

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                       

Várkonyi Zsolt, jegyző