5/2013 számú MNT határozat a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXXIII. rendes ülésén, 2013. június 5-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

        Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2011. április 5-én  H/15/2011 iratszám, 2011. szeptember 16-án H/54/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/57/2011 iratszám, és  2012. június 19-én H/9/2012 iratszám és 2012. szeptember 27-én H/17/2012 iratszám alatt).  

 

                                                            2. szakasz

         A 3. szakasz (3) bekezdése a következőképpen módosul:

 Az ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év július 15-től augusztus 10-ig áll nyitva az első körben felvételt nyert hallgatók részére, illetve szeptember 15-ig a második körben felvételt nyert hallgatók részére és azon hallgatók részére, akik az első pályázati kiírás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra.

   3. szakasz

 

         A 6. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90-150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint).

 

4. szakasz

 

A 7. szakasz a következőképpen módosul:

Az a hallgató:

1.-aki szakfőiskolai/egyetemi képzésre nyert felvételt és

            -akinek lakóhelye a felsőoktatási intézménytől 30 km-nél kisebb távolságra van    vagy

- elhelyezést szerez a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumban, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonban,                

                                                         nettó 90 EUR dinár ellenértéke, illetve az adómentesen adható legmagasabb összeg,

2.-aki az 1. csoportba tartozik és

            -egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon vagy

-akinek a szülei mindketten munkanélküliek, vagy

-akit a szülő egyedülállóként iskoláztat.

                                                          nettó 120 EUR dinár ellenértékére,

 

 

3.-aki szakfőiskolai képzésre nyert felvételt, és nem tartozik az első csoportba

                                                        nettó 120 EUR dinár ellenértékére,

 

4.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt nem hiányszakon, és nem tartozik az első és második csoportba

                                                        nettó 130 EUR dinár ellenértékére,

5.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt, nem tartozik  az első, második és negyedik csoportba és:

-az egyik szülője munkanélküli, vagy

-aki hiányszakra nyert felvételt.

                                                          nettó 140 EUR dinár ellenértékére,

6.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon, és nem tartozik az első, második negyedik és ötödik csoportba és:

-akinek a szülei mindketten munkanélküliek, vagy

-akit a szülő egyedülállóként iskoláztat.

                                                         nettó 150 EUR dinár ellenértékérejogosult.

 

      Amennyiben a hallgató pályázott a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre a Közigazgatási Hivatallal kötött ideiglenes szerződés alapján, előlegre jogosult, ezen szakasz (1) bekezdésének 1. pontja alapján.     

 

      Amennyiben a hallgatónak a pályázat elbírálását követően változnak az ezen szakasz alapján meghatározásra kerülő feltételei, köteles a változást követő nyolc napon belül írásban  közölni azt a Közigazgatási Hivatallal és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezni.

 

5. szakasz

       A 7. szakaszt követően új 7/a szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

7/a szakasz

 

       Az ezen határozat alapján kiírásra kerülő pályázati kiírásokkal kapcsolatosan a következő hiányszakok kerülnek megnevezésre:

-Orvosi Kar – általános orvosi szak, gyógyszerészeti szak, fogorvosi szak, orvosi rehabilitációs szak, és speciális rehabilitációs szak, Jogi Kar – minden szak, Műszaki Kar – minden szak,  Technológiai Kar – minden szak, matematika szak, fizika szak, történelem szak, pszichológia szak, pedagógia szak, képzőművészeti szak, zenepedagógiai szak.

 

6. szakasz

     A 8. szakasz (1) bekezdését követően új (2), (3), (4) és (5) bekezdés kerül hozzáadásra a következők szerint:

       „Az (1) bekezdésben meghatározott szerződést a felek 1 (egy) tanévre kötik, illetve a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre való pályázás esetén ideiglenes szerződést kötnek az elhelyezésről szóló döntés hatálybalépéséig.

       Azon hallgatóknak 

-akik szakfőiskolán végzik tanulmányaikat és elérik a 8,50-es átlagot vagy elérik a 8,00-as átlagot és a maximum kreditpontot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt és elérik a 8,00-as átlagot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben, és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt az ezen határozatban meghatározott hiányszakon, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,…….……..................................szerződése meghosszabításra kerül.

      Azon hallgatónak aki évet ismétel, vagy halaszt annak automatikusan megszűnik a szerződése.

      Kivételesen az ezen szakasz (4) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően is meghosszabbítható a szerződés egyéni kérelem alapján, a rendelkezésre álló támogatási kereten belül, amennyiben a Közigazgatási Hivatal azt úgy ítéli meg a hallgató összes szociális körülményeinek figyelembevételével, méltányosságból.” 

 

7. szakasz

 

      A 9. szakasz a következőképpen módosul:

 

  „Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

1.- államilag támogatott tandíj nélküli képzés esetén ………………………………….25 pont

      2.- tandíj nélküli képzésre való felvétel esetén …………………………….…….. 15 pont

          - tandíjas képzésre való felvétel esetén  ………………………………..……….  5 pont

3.- hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén………...………………. 10 pont

4.-magyar nyelvű felsőfokú képzés.………………………..….…….…………...…3 pont

5.-a hallgatónak a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi tanulmányi eredményei átlagának szorzata 3-as szorzóval 

6.-a magyar választói névjegyzéken való szereplés  ……………….……….....……    5 pont

7.-a pályázat kiírásának évében való érettségi .…………….……………………..... 6 pont

8.-a pályázat kiírásának évében való egyetemi felvétel,   ……....…………..………25 pont

9.-a pályázat kiírásának évében való főiskolai felvétel, …..…………….………........10 pont

     10.- nappali tagozatos képzés esetén……………..……………………….…………12 pont

     11.- tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítmény a középiskolai tanulmányok során …………… legtöbb...…12 pont.

              - községi vagy városi versenyen elért  1. helyezés …… 1 pont  

              - községi vagy városi versenyen elért  2. vagy 3. helyezés …… 0,5 pont  

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 1. helyezés ……3 pont 

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 2. helyezés ……2 pont 

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 3. helyezés ……1 pont 

              - országos vagy nemzetközi versenyen elért 1. helyezés ……6 pont 

              - országos vagy nemzetközi versenyen elért 2. helyezés ……5 pont 

              -  országos vagy nemzetközi versenyen elért 3. helyezés ……4 pont 

              - a különdij az adott kategóriában szerezhető 3. helyezésért járó pontszámot ér.

      Tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítmények számít a községi, városi, körzeti, tartományi, országos, nemzetközi és szakegyesület által megszervezett versenyen elért különdíj vagy elért 1-3. helyezés.

      Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg, a kiosztható ösztöndíjak függvényében.

8. szakasz

 

      A10. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

    Amennyiben a 9. szakaszban meghatározott pontrendszer alapján pontegyenlőség alakul ki a pályázók között, a rangsort az 5./, újabb pontegyenlőség esetén a 3./ vagy ismételt pontegyenlőség esetén a 8./ pont alapján kell eldönteni.

 

9. szakasz

 

     A 11. szakasz (1) bekezdésének 6. fordulata  a következőképpen módosul:

„-a tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolata, illetve egyéb a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok és igazolások”

 

10. szakasz

 

     A határozat további rendelkezései hatályban maradnak. 

 

11. szakasz

       A 2013/2014 tanév előtt megkötött ösztöndíjszerződések hatályosak maradnak a megkötésük idején érvényes szabályok alapján.  

      Az 1. bekezdés rendelkezéseitől eltérően, azon hallgatók esetében akik a 2013/2014-es tanév folyamán vagy azt követően elhelyezést nyernek a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumban, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonban, a Közigazgatási Hivatal a hallgatóval szerződésmódosítást kezdeményez ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.   

 

12. szakasz

    Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározategységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

13. szakasz

 

    Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

    Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/5/2013_

Kelt: _2013. június 5-én__

 

 

 

___________________                                                        _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                      jegyző


5/2013 számú MNT határozat a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozat módosításáról