8/2013 számú MNT határozat az MNT Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXXIV. rendes ülésén, 2013. július 1-én meghozza a

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

VÁRADY KIVÁLÓSÁGI  ÖSZTÖNDÍJ-HITEL  PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

  1. szakasz

A Tanács ezen határozata a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló és oklevelet szerző magyar hallgatók számának növelését tervező Oktatásfejlesztési  stratégiával (2010—2016) összhangban szabályozza a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel elnyerésének feltételeit, pályázati a felhívás és a lebonyolítás módját, a pályázat benyújtási határidejét, a kérelmek elbírálásának  mércéit, az értékelési eljárás lefolytatásának szabályait, a rangsor közzétételének és az ösztöndíj folyósításának módját, valamint egyéb vonatkozó kérdéseket.

2. szakasz

    A Várady kiválósági ösztöndíj-hitel azáltal jöhetett létre, hogy Dr. Várady Tibor, az MNT tagja magánjövedelméből 100.000 USA dollárt ajánlott fel a legtehetségesebb, tudományos-oktatói pályára készülő fiatalok támogatására az MNT stratégiai céljaival összhangban.

Dr. Várady Tibor adományát, az MNT külön a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel számára létrehozott számlán kezeli és folyamatosan gondoskodik annak értékmegőrzéséről, más célra nem használhatja fel.

Dr. Várady Tiborral egyeztetve az MNT Elnöke és Közigazgatási Hivatala évente meghatározza, hogy az adományozott összegből az adott tanévre a Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre mekkora összeg lesz felhasználva. Ehhez az összeghez az MNT a költségvetésében, saját, szabadon felhasználható forrásaiból ugyanekkora összeget biztosít, és közbenjár annak érdekében, hogy az így létrejövő pénzalapot, más magán és jogi személyek adományaival is évente kiegészítse.

A Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre szánt pénzösszeg külön költségvetési tételként-alapként szerepel az MNT éves költségvetésében, és a Zárszámadásban az MNT évente köteles részletesen feltüntetni - beszámolni a Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre szánt pénzösszeg felhasználását.

 

3. szakasz

Tanács ezen határozata alapján a Várady kiválósági ösztöndíj-hitelre (a továbbiakban „ösztöndíj”) az a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált akadémiai mester képzés (MSc) első évfolyamára, illetve Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált PhD képzés első illetve  második évfolyamára és magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

Azon pályázatok, amelyek nem felelnek meg az 1./ bekezdésben meghatározott pályázati feltételeknek, érvénytelenek és nem esnek elbírálás alá.

      Az ösztöndíjra jogosult hallgatóval a Tanács Közigazgatási Hivatala szerződést köt, amelyet a Közigazgatási Hivatal elnöke ír alá.

 

II.                PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

4. szakasz

 

Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak pályázati kiírására a folyó év július 15-től július 20-ig terjedő időszakban kerül sor. 

Az 1./ bekezdésben említett pályázati felhívást a Tanács elnöke teszi közzé, elnöki határozat alapján.

Az ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év július 25-től szeptember 15-ig áll nyitva.

       A folyó évben az előző pályázati kiírásból fennmaradó, nem odaítélt ösztöndíjakra vagy szükség szerint a költségvetés lehetőségeinek keretei között újabb ösztöndíjakra vonatkozóan, az ezen szakaszban meghatározott határidőktől eltérően a Tanács elnöke újabb pályázati felhívást tehet közzé az előző pályázati felhívás lezárást követően.

5. szakasz

 

A pályázati kiírás tartalmazza a folyó évben kiosztásra kerülő ösztöndíjak számát kategóriánként (MSc, PhD), a pályázat feltételeit és határidejét, a pályázati mellékletek jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját, és az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb vonatkozásokat, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

6. szakasz

 

            A pályázati felhívás minden olyan tömegtájékoztatási eszközben közzétételre kerül, amely valószínűsíthetően hozzáférhető a pályázók számára.

 

 

III.  AZ ÖSZTÖNDÍJAK NAGYSÁGA ÉS SZÁMA

7. szakasz

 

Az ösztöndíjakat a jogosultságot megszerző hallgató egy tanévre nyeri el és azt a tanévben tíz hónapon keresztül folyósítják a számára.

Az ösztöndíjak havi összege nettó az akkreditált akadémiai mester képzés MSc esetében 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), míg az akkreditált PhD képzés esetében 160 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint.

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Közigazgatási Hivatal az ösztöndíjszerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam módosulás esetére.

A folyó évben odaítélt ösztöndíjak számát – kategóriánként (MSc, PhD) a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke határozza meg külön határozattal, figyelembe véve a folyó évben a Tanács Költségvetésében előirányzott pénzügyi keretet.

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

8. szakasz

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj részbeni és teljes visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

 

V. AZ ELBÍRÁLÁSI MÉRCÉK

9. szakasz

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatokat a Tanács elnökének végzésével létrehozott Pályázati Bizottság bírálja el, amelynek tagjai Dr. Várady Tibor, az MNT Közigazgatási Hivatalának javaslatára megválasztott tag és az egyéb adományozók javaslatára megválasztott tag.  

 

10. szakasz

        Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatokat a 9. szakaszban meghatározott Pályázati Bizottság bírálja el kategóriánként  a következő mércék figyelembe vételével:

 

 A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent:

 

-          az előző tanulmányok során elért tanulmányi átlag,

-          a megjelentetett tudományos publikációk száma és minősítése,

-          a tudományos szakmai konferenciákon való részvétel,

-          oktatói státus megléte felsőoktatási intézményben,

-          amennyiben az illető az MNT ösztöndíjasa volt,

-          amennyiben a hallgató olyan területeken tanul, amelyen aránytalanul kevés a magyar nemzetiségű szakember vagy amelyeken nagy a túljelentkezés a beiratkozásnál, 

-          a világnyelvek magas szintű ismerete,

-          amennyiben a hallgató költségvetés terhére tanul,

 

        A Pályázati Bizottság a pályázatok elbírálása során ezen Határozat keretei között diszkréciós mérlegelési joggal rendelkezik, de döntéseit köteles megindokolni.   

 

                              

VI. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

 

11. szakasz

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak

 - a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

- az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,

- az előző egyetemi tanulmányok során megvalósított tanulmányi átlagról szóló igazolások,

- a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

- egyéb - a pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok és igazolások

A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 5./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSA

12. szakasz

      A pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást az elbíráláson kívül a Tanács Közigazgatási Hivatala folytatja le, illetve szerződésben bíz meg megfelelő szakmai szervezetet a munka elvégzésére.

     A pályázati eredményeket a Pályázati Bizottság döntése után a Közigazgatási Hivatal teszi közzé.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

 

VIII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK  VISSZAFIZETÉSE

13. szakasz

     A felvett ösztöndíj, euróban számított összegét, teljes egészében dinárban és kamatmentesen köteles visszafizetni két éven belül az MNT-nek az a hallgató, aki az oklevél megszerzésére előírt általános határidők letelte után egy évvel nem szerzi meg az MSc illetve PhD fokozatot - oklevelet.

     Az a hallgató, aki az előző bekezdésben meghatározott határidőben megszerzi az MSc illetve PhD fokozatot a felvett ösztöndíj euróban kiszámított összegének 50%-át köteles visszafizetni dinárban és kamatmentesen az MNT-nek, a fokozat - oklevél megszerzésétől számított két éven belül.

     Az a hallgató aki az első bekezdésben meghatározott határidőben megszerzi az MSc illetve PhD fokozatot, és évfolyamának első 10%-ba tartozik a tanulmányi átlaga alapján, a felvett, euróban számított ösztöndíj összegének 20%-át köteles visszafizetni dinárban és kamatmentesen az MNT-nek, a fokozat - oklevél megszerzésétől számított két éven belül.

     Az ösztöndíjak visszafizetésének részletes szabályait az ösztöndíjszerződések tartalmazzák.

     Az MNT-nek visszafizetett ösztöndíjak kizárólag a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel  költségvetési alapba kerülnek.

 

IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. szakasz

         Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a jogosultságot szerzett hallgató a 11. szakasz alapján nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti a jogosultságát a tanulmányi ösztöndíjra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 

     15. szakasz

        Amennyiben a hallgató jogosultságot szerez a tanulmányi ösztöndíjra, a folyósítást illetően köteles a szerződésben meghatározott, felhatalmazott bank szolgáltatásait igénybe venni.

 

                                                                16. szakasz

       Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

       Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

        

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/8/2013__

Kelt: _2013. július 1-én_

 

 

___________________                                                          _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                    jegyző 


8/2013 számú MNT határozat az MNT Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásról