6/2014-es számú határozat az MNT felsőoktatási ösztöndíjporgramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról

      A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XLIII. rendes ülésén, 2014. június 17-én meghozza

         

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

I.                   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

  1. szakasz

A Tanács ezen határozata a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló és oklevelet szerző magyar hallgatók számának növelését tervező Oktatásfejlesztési  stratégiával (2010—2016) összhangban, a felsőfokú tanulmányokat rendszeresen támogató ösztöndíjprogram működésének feltételeit  tartalmazza: a felhívás és a lebonyolítás módját, a pályázat benyújtási határidejét, a kérelmek pontozási mércéit, az értékelési eljárás lefolytatásának szabályait, a rangsor közzétételének és az ösztöndíj folyósításának módját, valamint egyéb vonatkozó szabályokat.

 

2. szakasz

      A Tanács ezen határozata alapján ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzés első évfolyamára és magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

Azon pályázatok, amelyek nem felelnek meg az 1./ bekezdésben meghatározott pályázati feltételeknek, érvénytelenek és nem esnek elbírálás alá.

Kivételesen ezen határozat alapján az a hallgató is ösztöndíjra jogosult lehet a szeptemberi pályázati felhívás alapján,  aki a Szerb Köztársaságban akkreditált akadémia alap- illetve osztatlan képzés 2., 3. 4. 5. vagy 6.  évfolyamának hallgatója, amennyiben nem ismételt évet, legkevesebb 7,5-ös tanulmányi átlaggal rendelkezik a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredmények alapján, magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait és nem rendelkezik a Tanács ösztöndíj szerződésével, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.  

Ezen határozat értelmében az ösztöndíjak tanulmányi, szakpolitikai és szociális mércék alapján kerülnek odaítélésre.

      Az ösztöndíjra jogosult hallgatóval a Tanács Közigazgatási Hivatala szerződést köt, amelyet a Közigazgatási Hivatal elnöke ír alá.

 

II.                PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

3. szakasz

 

 Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjakra  a pályázati felhívásokat a folyó évben két  alkalommal kerül meghirdetésre.

A júliusi pályázati felhívást július 10-e és július 15-e között kell meghirdetni és ennek alapján legfeljebb 300 ösztöndíj kerül odaítélésre.

A szeptemberi pályázati felhívást a folyó év szeptember 10-e és szeptember 15-e között kell meghirdetni és ennek alapján  legfeljebb 150 ösztöndíj kerül odaítélésre.  

 Az 1./ bekezdésben említett pályázati felhívást a Tanács elnöke teszi közzé, elnöki határozat alapján.

A júliusi pályázati felhívás alapján folyó év augusztus 15-ig áll nyitva azok számára akik addig beíratkoztak az adott évfolyamra, az adott felsőoktatási intézménybe.

A szeptemberi pályázati felhívás folyó év október 15-ig áll nyitva a felvételt nyert hallgatók részére és azon hallgatók részére, akik az első pályázati felhívás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.  

 

4. szakasz

 

A pályázati felhívás tartalmazza a a kiosztásra kerülő ösztöndíjak maximális számát – esetenként szakirányonként is, a pályázati feltételeket és határidőket, a pályázati mellékletek jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját, és az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb tudnivalókat, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

 

5. szakasz

 

      A pályázati felhívás minden olyan tömegtájékoztatási eszközben közzétételre kerül, amely valószínűsíthetően hozzáférhető a pályázók számára.

 

 

III.  AZ ÖSZTÖNDÍJAK NAGYSÁGA ÉS SZÁMA

 

6. szakasz

 

      Az ösztöndíjak havi összege nettó 90-150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint).

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Közigazgatási Hivatal az ösztöndíj szerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam módosulás esetére.

A két pályázati felhívásban az odaítélhető ösztöndíjak számát a Tanács elnöke határozza meg külön határozattal, figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát illetve az előirányzott pénzügyi keretet, ezen Határozat rendelkezéseivel összhangaban.

A szeptemberi pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok elbírálását követően a Közigazgatási Hivatal elnöke a júliusi és a szeptemberi felhívás alapján érvényesen pályázó, de nyeretlen kérelmezők köréből, szabad mérlegelési jog alapján (diszkréciós jog), méltányossági okokból legfeljebb 30 ösztöndíjat ítélhet oda.

A Közigazgatási Hivatal elnöke a szabad mérlegelésével odaítélt ösztöndíjak esetében döntését köteles megindokolni és abban a következő szempontokat figyelembe venni: az MNT Oktatásfejlesztési stratégiájának céljai, a nyeretlen hallgató szociális és családi körülményei amelyek a továbbtanulásra hatnak, a hallgató eddigi közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenysége, a pályázati rangsorolásánál megszerzett pontszám.     

A Tanács elnöke, a hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, az oktatáspolitikai célok megvalósítása céljából, az előző évi pályázati felhívások elemzésére alapozva, külön határozat alapján, a pályázati felhívásban maximálhatja a szakfőiskolai szakokon tanuló hallgatóknak és a túlreprezentált akadémiai szakirányon tanuló hallgatóknak odaítélhető ösztöndíjak maximális számát. A Tanács  elnöke  az oktatáspolitikai célok megvalósítása érdekében, külön határozat alapján, a pályázati felhívásban ugyancsak maximálhatja a nem elsőéves hallgatóknak odaítélhető ösztöndíjak maximális számát.

 

 

7. szakasz

Az a hallgató:

1.-aki szakfőiskolai/egyetemi képzésre nyert felvételt és

            -akinek lakóhelye a felsőoktatási intézménytől 30 km-nél kisebb távolságra van    vagy

- elhelyezést szerez a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumban, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonban,               

                                                         nettó 90 EUR dinár ellenértéke, illetve az adómentesen adható legmagasabb összeg,

2.-aki az 1. csoportba tartozik és

            -egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon vagy

-akinek a szülei mindketten munkanélküliek, vagy

-akit a szülő egyedülállóként iskoláztat.

                                                          nettó 120 EUR dinár ellenértékére,

 

 

3.-aki szakfőiskolai képzésre nyert felvételt, és nem tartozik az első csoportba

                                                        nettó 120 EUR dinár ellenértékére,

 

4.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt nem hiányszakon, és nem tartozik az első és második csoportba

                                                        nettó 130 EUR dinár ellenértékére,

5.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt, nem tartozik  az első, második és negyedik csoportba és:

-az egyik szülője munkanélküli, vagy

-aki hiányszakra nyert felvételt.

                                                          nettó 140 EUR dinár ellenértékére,

6.-aki egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon, és nem tartozik az első, második negyedik és ötödik csoportba és:

-akinek a szülei mindketten munkanélküliek vagy elhaláloztak, vagy

-akit a szülő egyedülállóként iskoláztat,

                                                         nettó 150 EUR dinár ellenértékérejogosult.

 

      Amennyiben a hallgató pályázott a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre a Közigazgatási Hivatallal kötött ideiglenes szerződés alapján, előlegre jogosult, ezen szakasz (1) bekezdésének 1. pontja alapján.    

      Amennyiben a hallgatónak a pályázat elbírálását követően változnak az ezen szakasz alapján meghatározásra kerülő feltételei, köteles a változást követő nyolc napon belül írásban  közölni azt a Közigazgatási Hivatallal és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezni.

 

8.  szakasz

       Az ezen határozat alapján meghirdetett  pályázati felhívások elbírálásakor hiányszaknak számít minden akadémiai alap és osztatlan képzés, kivéve a közvetkező szakirányok:  Szóló ének, Etnomuzikológia, Vonós hangszerek, Fúvós- és ütőshangszerek, Orgona, Hárfa, Gitár, Zongora, Komponálás, Új képzőművészeti média, Színészet szerb nyelven, Színészet magyar nyelven,  Román nyelv és irodalom, Ruszin nyelv és irodalom, Orosz nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Szlovák nyelv és irodalom, Összehasonlító irodalom, irodalomelmélettel, Anyag- és textilmérnök, Menedzsment, Okleveles tanító, Okleveles óvodapedagógus, Média és tanügyi szerkesztő, Könyvtáros (szerb nyelven), Osztálytanító (szerb nyelven).

A szakfőiskolai képzések nem számítanak hiányszaknak.

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

9. szakasz

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

       Az (1) bekezdésben meghatározott szerződést a felek 1 (egy) tanévre kötik, illetve a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre való pályázás esetén ideiglenes szerződést kötnek az elhelyezésről szóló döntés hatálybalépéséig.

       Azon hallgatóknak 

-akik szakfőiskolán végzik tanulmányaikat és elérik a 8,50-es átlagot vagy elérik a 8,00-as átlagot és a maximum kreditpontot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt és elérik a 8,00-as átlagot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,  és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt az ezen határozatban meghatározott hiányszakon, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,…….……..................................szerződése meghosszabításra kerül.

      Azon hallgatónak aki évet ismétel, vagy halaszt annak automatikusan megszűnik a szerződése.

      Kivételesen az ezen szakasz (3) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően is meghosszabbítható a szerződés egyéni kérelem alapján, a rendelkezésre álló támogatási kereten belül, amennyiben a Közigazgatási Hivatal azt úgy ítéli meg a hallgató összes szociális körülményeinek figyelembevételével, méltányosságból. 

 

 

V. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

 

10. szakasz

  Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

1.- államilag támogatott tandíj nélküli képzés esetén ………………………………….30 pont

      2.- tandíj nélküli képzésre való felvétel esetén …………………………….…….. 12 pont

          - tandíjas képzésre való felvétel esetén  ………………………………..……….  5 pont

3.- hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén………...………………. 15 pont

4.-magyar nyelvű felsőfokú képzés.………………………..….…….…………...…3 pont

5.-elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi tanulmányi eredményei átlagának szorzata 3-as szorzóval,…………. legtöbb 15 pont,

   -felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredmények átlagának szorzata 2-es szorzóval,……………… legtöbb 20 pont,    

6.-a pályázat kiírásának évében való érettségi .…………….……………………..... 6 pont

7.- akadémiai alap vagy osztatlan képzésen folytatott tanulmányok,……....………25 pont

8.- szakfőiskolai képzésen folytatott tanulmányok ….…..…………….………........10 pont

      9.- tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítmény a középiskolai tanulmányok során …………… legtöbb...…10 pont.

              - községi vagy városi versenyen elért  1. helyezés …… 1 pont  

              - községi vagy városi versenyen elért  2. vagy 3. helyezés …… 0,5 pont  

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 1. helyezés ……3 pont 

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 2. helyezés ……2 pont 

              - körzeti vagy tartományi versenyen elért 3. helyezés ……1 pont 

              - országos vagy nemzetközi versenyen elért 1. helyezés ……6 pont 

              - országos vagy nemzetközi versenyen elért 2. helyezés ……5 pont 

              - országos vagy nemzetközi versenyen elért 3. helyezés ……4 pont 

              - a különdij az adott kategóriában szerezhető 3. helyezésért járó pontszámot ér.

      Tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítmények számít a községi, városi, körzeti, tartományi, országos, nemzetközi és szakegyesület által megszervezett versenyen elért különdíj vagy elért 1-3. helyezés.

      Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg, a kiosztható ösztöndíjak függvényében.

 

11. szakasz

 

    Amennyiben a 10. szakaszban meghatározott pontrendszer alapján pontegyenlőség alakul ki a pályázók között, a rangsort az 5./, újabb pontegyenlőség esetén a 3./ pont alapján kell eldönteni.

    Amennyiben az 1. szakasz alapján nem lehetséges a rangsor megállapítása a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt, figyelembe véve az elbíráló szervezet szakmai szempontjait.

 

VI. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

 

12. szakasz

A  pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak

 -a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

 -elsőéves hallgatók esetében az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,

-felsőbbéves hallgatók esetében az általános vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás vagy bizonyítványok fénymásolata,   

 -elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolata,

 -felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredményekről szóló igazolás illetve annak hitelesített másolata,

 -a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

 -a tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolata, illetve egyéb a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok és igazolások”

A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 4./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSA

 

13. szakasz

      A pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Közigazgatási Hivatala folytatja le, illetve szerződésben bíz meg megfelelő szakmai szervezetet a munka elvégzésére.

     A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. szakasz

 

         Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a jogosultságot szerzett hallgató a 12. szakasz alapján nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti a jogosultságát a tanulmányi ösztöndíjra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 

     15. szakasz

 

        Amennyiben a hallgató jogosultságot szerez a tanulmányi ösztöndíjra, a folyósítást illetően köteles a szerződésben meghatározott, felhatalmazott bank szolgáltatásait igénybe venni.

 

16. szakasz

 

 A Magyar Nemzeti Tanács az ösztöndíjak összegét köteles biztosítani.

 

17. szakasz

      Az ezen határozat hatálybalépése előtt megkötött ösztöndíj szerződések hatályosak maradnak a megkötésük idején érvényes szabályok alapján.

      Ezen határozat rendelkezései nem vonatkoznak a 2011/2012-es és a 2012/2013-as tanévre vonatkozó ösztöndíj szerződésekre, a 2013/2014-es ösztöndíj szerződésekre pedig abban az esetben amennyiben azok kedvezőbbek az ösztöndíjas hallgatók részére.

      Az 1. és a 2. bekezdés rendelkezéseitől eltérően, azon hallgatók esetében akik  elhelyezést nyernek a  Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumban, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonban, a Közigazgatási Hivatal a hallgatóval szerződésmódosítást kezdeményez ezen határozat rendelkezéseivel összhangban. 

 

18. szakasz

        Ezen határozat hatálybalépésével hatályát veszti A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2011. április 5-én  H/15/2011 iratszám, 2011. szeptember 16-án H/54/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/57/2011 iratszám,  2012. június 19-én H/9/2012 iratszám, 2012. szeptember 27-én H/17/2012 iratszám és 2013. június 5-én H/5/2013 iratszám alatt).

 

19. szakasz

 

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

     Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/6/2014___

Kelt: _2014. június 17-én_

 

 

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                      Várkonyi Zsolt     elnök                                                                               jegyző


6/2014-es számú határozat az MNT felsőoktatási ösztöndíjporgramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról