7/2014-es számú határozat az MNT demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról


A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XLIV. rendes ülésén, 2014. július 9-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

  1. szakasz

          Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám, 2012. június 19-én H/10/2012 iratszám, 2012. szeptember 27-én H/18/2012 iratszám,  2013. június 5-én H/6/2013 iratszám és 2013. december 3-án H/2013/2013 iratszám alatt).

 

2. szakasz

     A 3. szakasz 1. bekezdése a következőképpen módosul:

    A Tanács ezen határozata alapján demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a legalább másodéves, a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésének  hallgatója, aki az előző tanévben legalább 8,00–as, vagy annak megfelelő átlageredménnyel rendelkezik, aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait,aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik és szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését.

 

    3. szakasz

        A 4. szakasz 1. és 3. bekezdése a következőképpen módosul:

Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő demonstrátori ösztöndíjak pályázati kiírására a folyó év augusztus 15. és augusztus 31-ig terjedő időszakban kerül sor.    és

      A demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év szeptember 1-től november 10-ig áll nyitva a demonstrátori ösztöndíjakra pályázók részére.


4. szakasz

        A 7. szakasz 1. és 3  bekezdése a következőképpen módosul:

 A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó 30 euró dinár ellenértéke a hallgatói ösztöndíjon felül, és kivételesen 150 euró dinár (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint) ellenértéke ezen határozat 8. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a hallgató nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével.” és

A folyó évben odaítélt demonstrátori ösztöndíjak számát a Tanács elnöke határozza meg külön határozattal, figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát illetve az előirányzott pénzügyi keretet, valamint ezen szakasz 4. bekezdésének rendelkezéseit.

 


5. szakasz

       A 7. szakasz 3. bekezdését követően új 4. és 5.  bekezdés kerül hozzáadásra a következők szerint:

A pályázat elbírálását követően a Közigazgatási Hivatal elnöke a nyeretlen pályázók köréből szabad mérlegelése alapján (diszkréciós joggal) a kiírt pályázatban meghatározott szám legfeljebb 10%-nak megfelelő számú demonstrátori ösztöndíjat ítélhet oda ezen határozat rendelkezései szerint.

A Közigazgatási Hivatal elnöke a szabad mérlegelésével odaítélt demonstrátori ösztöndíjak esetében döntését köteles megindokolni és abban a következő szempontokat figyelembe venni: az MNT Oktatásfejlesztési stratégiájának céljai, a nyeretlen hallgató szociális és családi körülményei amelyek a továbbtanulásra hatnak, a hallgató eddigi közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenysége, a pályázati rangsorolásánál megszerzett pontszám, az első éves hallgatók tanulmányainak segítése.    

 

6. szakasz

 

 A 8. szakasz a következőképpen módosul:

Az a demonstrátor-hallgató:  

-aki a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül, a felsőoktatási ösztöndíjon felül további nettó 30 EUR dinár ellenértékére,                            

-kivételesen az a hallgató aki nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével, nettó 150 EUR dinár ellenértékére jogosult.”

 

7. szakasz

A határozat 8/a szakasza törlésre kerül.


8. szakasz

           A 10. szakasz a következőképpen módosul:

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

1.- a szerb állam által támogatott tandíj nélküli képzés esetén………………....….24 pont

         - nem a szerb állam által támogatott tandíj nélküli képzés esetén………………...12 pont

         - tandíjas képzés esetén  ……………………………….………………..………. ..8 pont

      2./-a demonstrátor-hallgatónak jelentkező hallgatónak az előző tanév során elért tanulmányi eredményének szorzata 10-es szorzóval és az előző tanévben elért az előző tanévre vonatkozó kreditpontok számának az összege,

      3./-azon demonstrátor hallgatók akik már rendelkeznek  a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói szerződésével …                               ..………………………………………..15 pont.

    Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a kiosztható ösztöndíjak száma és az érintett intézménybe, illetve szakra felvételt nyert első évesek számának függvényében.

     Amennyiben az ezen szakaszban meghatározott pontrendszer alapján pontegyenlőség alakul ki a pályázók között, a rangsort az előző tanévre vonatkozó tanulmányi eredmény  határozza meg a kreditpontok nélkül.

    Amennyiben az ezen szakasz 3. bekezdésének rendelkezései alapján a pontegyenlőség miatt nem lehetséges a rangsor megállapítása, a rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke, külön végzéssel dönt.

 

9. szakasz

          A 12. szakasz a következőképpen módosul:

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak: 

 -a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

 -igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott, illetve annak hitelesített másolata,

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról, illetve annak hitelesített másolata,

- szakoktatói ajánlás (eredeti),

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban,

-az általános iskola vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás, bizonyítvány illetve diploma fénymásolata,

 A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 5./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

 Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

       Amennyiben a hallgató a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül:

-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott, illetve annak hitelesített másolata,  

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról, illetve annak hitelesített másolata,  

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban. 

- szakoktatói ajánlás (eredeti). 

10. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

11. szakasz

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.


12. szakasz

 

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/7/2014_

Kelt: _2014. július 9-én__

 

 

 

 

           ___________________                                                          _________________

            ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                       elnök                                                                                       jegyző


7/2014-es számú határozat az MNT demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról