A Tanács Közoktatási Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

14/2010. számú MNT határozat

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének c) pontja alapján meghozza:

 

A TANÁCS KÖZOKTATÁSI BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

(1) A Tanács  Közoktatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legtöbb 18 tagból áll.

(2) Bizottság tagjává a tanácstagokon kívül megválasztható a magyar nyelven folyó oktatás terén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

(1) A Bizottság a Tanácsnak a magyar nyelven folyó oktatást érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését, valamint átruházott hatáskörben való döntéshozatalt ellátó munkatestülete.

 

Alapítói jogok

 

3. szakasz

A Bizottság meghatározza és elfogadásra a Tanács elé terjeszti anevelési, oktatási, diák- és egyetemista jóléti intézmények alapító okiratainak javaslatait.

 

Az intézmények irányításában való részvétel

 

4. szakasz

A Bizottság:

 1. a magyar nyelvű oktatást vagy anyanyelvápolást végző intézmények esetében véleményezi a helyi önkormányzat képviselőiként az igazgatóbizottságok, illetve iskolaszékek tagjaivá megválasztandó személyekre vonatkozó javaslatokat;
 2. azon intézményekben, amelyek tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékenység magyar nyelven folyik, vagy amelyeket a Tanács a magyarság számára kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, javaslatot tesz a helyi önkormányzat igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki képviselőire vonatkozóan;
 3. véleményezi az oktatási intézmények igazgatójelöltjére vonatkozó javaslatot;
 4. véleményt nyilvánít az oktatási intézmények igazgatójának és igazgatási szerve tagjainak felmentése során;
 5. azon intézményekben, amelyek tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékenység magyar nyelven folyik, vagy amelyeket a Tanács a magyarság számára kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, jóváhagyási jogot gyakorol az oktatási intézmények igazgatójának megválasztása során;
 6. egy jelöltet javasol - az alapító képviselőjét - és véleményezi az igazgatóbizottság többi tagja személyére tett javaslatokat azokban a diákjóléti intézményekben, amelyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van.
 7. véleményezi az igazgatóbizottság tagjai személyére tett javaslatokat azokban az egyetemista-jóléti intézményekben, amelyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van;
 8. véleményt nyilvánít az igazgató megválasztása során azokban a diák- és egyetemista-jóléti intézményekben, amelyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van;
 9. véleményt nyilvánít azon diák- és egyetemista-jóléti intézmények igazgatójának és az igazgatási szerve tagjainak felmentése során, amelyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van.

 

Tantervek és programok

 

5. szakasz

A Bizottság:

 1. javasolja a Tanácsnak az iskoláskor előtti program általános alapjait, az általános és a középfokú oktatás és nevelés tanterveit és programjait, valamint a nevelési program alapjait azon tartalmakra vonatkozóan, amelyek a magyarság sajátosságait fejezik ki, különösen a nemzeti irodalom, történelem, művelődéstörténelem és népi hagyományok területén;
 2. javasolja a Tanácsnak a magyar nyelv általános és középfokú oktatási és nevelési programját, valamint a magyar nyelv, illetve beszéd és a nemzeti kultúra elemeinek oktatási és nevelési programját;
 3. a Tanácsnak véleményezi a szerb nyelvnek, mint nem anyanyelvnek az oktatási programját;
 4. előkészíti és a Tanács elé terjeszti a diákjóléti intézmények tanulói számára készülő, a nemzetek közötti tolerancia és multikulturalizmus érvényesítését szolgáló intézkedéseket és nevelési programot tartalmazó javaslatot;
 5. a Tanács részére véleményezi az olyan intézmények oktatási és nevelési programját, amelyeket a Tanács a magyarság számára kiemelt jelentőségűnek nyilvánított.

 

Tankönyvek és tanszerek

 

6. szakasz

A magyar nemzet sajátosságait kifejező tankönyvek és tanszerek használatának engedélyeztetésére vonatkozó eljárás során a Bizottság javasolja a Tanácsnak az egyetértés megadását vagy elutasítását.

 

Egyéb hatáskörök az oktatás területén

 

7. szakasz

A Bizottság:

 1. egy jelöltet javasol a Nemzeti Oktatási Tanács kisebbségi nemzeti tanácsok által meghatározott jelöltlistájára;
 2. véleményt nyilvánít a Tanácsnak az iskoláskor előtti intézmények és általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalának során azon helyi önkormányzatokra vonatkozóan, amelyekben a magyar nyelv hivatalos használatban van, vagy amelyekben az oktatási-nevelési tevékenység magyar nyelven folyik;
 3. a Tanács elé terjeszti a magyarság oktatása szempontjából kiemelt jelentőségű oktatási-nevelési intézményeket tartalmazó javaslatot;
 4. a Tanácsnak véleményt nyilvánít a középiskolák, valamint a diák- és egyetemista-jóléti intézmények hálózata meghatározása során;
 5. a Tanácsnak véleményt nyilvánít a magyar nyelven oktató iskola székhelyen kívül folytatott tevékenysége jóváhagyására
 6. a Tanácsnak javasolja a magyar nyelven oktató iskola, kihelyezetett tagozatának önállósulását;
 7. véleményt nyilvánít a Tanácsnak a középiskolába iratkozó tanulók számának meghatározására, továbbá a szakmai felkészítésre, átképzésre, továbbképzésre és szakosításban részesülő tanulók számának jóváhagyására;
 8. a Tanácsnak véleményt nyilvánít a 15-nél kevesebb tanuló részére nyitandó magyar nyelvű tagozat megnyitásának jóváhagyása során;
 9. a Tanácsnak véleményt nyilvánít a diák- és egyetemista-jóléti intézményeknek férőhelyeinek betöltése során;
 10. a Tanácsnak véleményt nyilvánít a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján az oktatás területén működő intézményeknek és egyesületeknek történő odaítéléséről;
 11. javasolja a Tanácsnak saját forrásaiból származó ösztöndíjak meghatározását, valamint az ösztöndíjak odaítélésének mércéit és eljárását;
 12. javaslatot terjeszt a Tanács elé a Tanács azon képviselőjének személyére vonatkozóan, aki tanácskozási joggal részt vesz a Nemzeti Oktatási Tanács munkájában, amennyiben a Nemzeti Oktatási Tanács az oktatási rendszer keretében folyó magyar nyelvű oktatás szempontjából jelentős kérdést vitat meg;
 13. törvényben vagy más jogszabályban ezen a területen meghatározott egyéb teendőket is ellát.

8. szakasz

 1. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
 2. A Magyar Nemzeti Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy legkésőbb szeptember végéig dolgozza ki a bővítést vagy az új javaslatok előkészítését.

      (3) Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács 5/2010. számú határozata.

 

Szabadka, 2010.07.03.

Dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok