A Tanács Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

A Tanács Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat  egységes szerkezetbe foglalt szövege (elfogadva 2010. február 18-án 4/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 17/2010 iratszám alatt),

 

A TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA

 

1. szakasz

(1.) A Tanács Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legtöbb 18 tagból áll.

(2) Bizottság tagjává és elnökévé a tanácstagokon kívül megválasztható az oktatás és tudomány terén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy is.

 

2. szakasz

A Bizottság a Tanács felsőoktatást és tudományt érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések javaslatának és végrehajtásának szervezését, ellenőrzését, valamint átruházott hatáskörben való döntéshozatalt ellátó munkatestülete.

 

3. szakasz

A Bizottság:

1) kezdeményezi egy összehangolt felsőoktatás- és tudományfejlesztési stratégia kidolgozását és a végrehajtási feltételek folyamatos elősegítését a vajdasági akadémiai, kutató és pedagógiai intézményekkel, tudományos-felsőoktatási civil szervezetekkel szorosan együttműködve;

2) kezdeményezi, támogatja és véleményezi a vajdasági magyar érdekeltségű tudományos adatbázis létrehozását: a felsőoktatási és kutatóintézetek, valamint háttérintézmények (könyvtárak, laboratóriumok stb.) alapadatait, tevékenységi irányait, a vajdasági magyarul beszélő egyetemi tanerő (oktatók és kutatók) adatait;

3) megvizsgálja az önálló magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények létrehozásának, illetve a meglévők bővítésének a szükségességét és lehetőségét, ha azt indokoltnak találja, javaslatát a Tanács elé terjeszti;

4) megvizsgálja újabb magyar tannyelvű kurzusok bevezetésének lehetőségét az Újvidéki Egyetemnek, mint többnyelvű egyetemi modellnek a továbbfejlesztésében;

5) javasolja a Tanácsnak a vajdasági és az anyaországi, valamint más nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézmények hálózatos együttműködését, a kutatói prioritások kijelölését és jövőkép kidolgozását az EU csatlakozás előtt;

6) indokolt esetben javasolja a Tanácsnak a felsőoktatási intézmények székhelyén kívül folyó oktatás megszervezésének kezdeményezését, kihelyezett tagozatok alapítását;

7) javasolja az egyetemi vendégtanár-programot;

8) az egyetemi és főiskolai tanerő szakmai tevékenységének fejlesztése céljából javasolja a Tanácsnak azon magyar nyelvű tudományos kiadványok és szakfolyóiratok címlistáját, amelyet az egyetem és a minisztériumi szervek a kompetens publikációk közé sorolhatnak;

9) foglalkozik a külföldön szerzett oklevelek honosításának kérdésével;

10) javaslatot tesz egy egységes ösztöndíjazási rendszer kidolgozására, vagy véleményezi azt a vajdasági magyar egyetemi hallgatók számára abból a célból, hogy hozzájáruljon a vajdasági magyar lakosságnak a többségi nemzethez képest aránytalanul alacsony részvételének kiküszöböléséhez a felsőoktatási képzési folyamatban és a vajdasági magyar tudományos utánpótlás tervszerű nevelése érdekében;

11) megvizsgálja és javasolja a tehetséggondozás lehetőségeit;

12) javasolja a Tanácsnak az időszerű felsőoktatási, valamint tudományügyi problémák kivizsgálását és megoldására szükség szerint ideiglenes bizottságok létrehozását;

13) javasolja a Tanácsnak a hallgatói jogok megsértése esetén, azok zavartalan érvényesítése érdekében megfelelő intézkedések megtételét, vagy külön eljárás kezdeményezését;

14) véleményezi a felsőoktatással, valamint a kollégiumi ellátással kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket;

15) javasolja a Tanácsnak az egyetemista kollégiumi ellátás területét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezését, továbbá támogatja Újvidéken, Szabadkán és Zentán, a magyar anyanyelvű egyetemisták elhelyezését célzó államilag is finanszírozott kollégiumok építését és működtetését, részarányos elhelyezésük érdekében;

16) véleményezi a Tanács költségvetési határozatának felsőoktatásra és tudományos kutatásra vonatkozó javaslatát;

17) egyéb felsőoktatási és tudományügyi feladatokat lát el, és javaslatokat fogalmaz meg a Tanácsnak.”

 

4. szakasz

A Bizottság:

  1. javasolhatja, hogy a Tanács a törvénnyel összhangban, önállóan, vagy más jogi személlyel együtt egyetemista jóléti intézményt alapítson;
  2. javasolhatja, hogy a Tanács indítványozza a köztársaság, az autonóm tartomány vagy valamely helyi önkormányzat által alapított egyetemista jóléti intézmények alapítói jogának a Tanácsra történő részbeni vagy teljes átruházását;
  3. javaslatot terjeszt a Tanács elé az általa alapított az intézmények igazgatójává és igazgatóbizottsági tagjaivá megválasztani javasolt személyekre vonatkozóan;

 

5. szakasz

  1. A Bizottság a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat által alapított egyetemista jóléti intézményekben, amelyek olyan helyi önkormányzat területén rendelkeznek székhellyel, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van:
    1. véleményezi az igazgatóbizottság tagjaira, valamint az igazgatói tisztségre jelölt személyekre vonatkozó javaslatokat;
    2. véleményt nyilvánít az igazgatási szervek tagjainak és az igazgatónak a felmentésére irányuló eljárásban;
  2. A Bizottság a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat által alapított egészben vagy részben magyar tannyelvű oktatást folytató felsőoktatási intézmények, illetve azok háttérintézményei esetében véleményt nyilvánít az irányítási és igazgatási szervekbe javasolt jelöltekről.

 

6. szakasz

A Bizottság:

1) a Nemzeti Oktatási Tanácsnak és az Oktatási Minisztériumnak, illetve a Tartományi Oktatási Titkárságnak javasolja a magyar nemzeti közösség sajátosságait kifejező és hiánypótló tankönyvek, és tanszerek használatának engedélyezését;

2) az oktatással megbízott miniszter jóváhagyásának kérelmezése céljából javasolja a Tanácsnak a magyar nyelven kiadott hazai vagy behozatali tankönyvek felsőoktatási-nevelési folyamatban való használatát és alkalmazását.

 

7. szakasz

A Bizottság:

1) a Közoktatási Bizottsággal egyetértésben javaslatot tesz Nemzeti Oktatási Tanács kisebbségi nemzeti tanácsok által meghatározott jelöltlistájára;

2) meghatározza a Tanács képviselőjét, aki teljes jogú tagként vesz részt a Nemzeti Felsőoktatási Tanács munkájában, amennyiben a Nemzeti Felsőoktatási Tanács az egészben vagy részben magyar tannyelven folyó oktatással kapcsolatos kérdést vitat meg;

3) oktatáspolitikai, módszertani, minőségbiztosítási kérdések kezelése céljából megvizsgálja egy vajdasági magyar pedagógiai szakintézet létrehozásának és a többszakos tanárképzésnek és a nyelvi lektorátusok kialakításának lehetőségét;

4) véleményt nyilvánít a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján a felsőoktatás területén működő intézményeknek, egyesületeknek és szervezeteknek történő odaítéléséről;

5) véleményt nyilvánít az egyetemista jóléti intézmények hálózatának meghatározására irányuló eljárásban,

6) véleményt nyilvánít az egyetemista jóléti intézmények férőhelyeinek betöltése során;

7) javaslatot tesz a Tanácsnak, a saját forrásaiból osztandó ösztöndíjak céljával, az ösztöndíjak odaítélésének mércéivel és az eljárással kapcsolatosan;

8) megvizsgálja a szerb nyelvi felzárkóztató képzés jövőjét, a szaknyelvhasználat helyzetét;

9) megvizsgálja a térség felsőoktatási intézményeiben folyó szakindításokat, doktori- és posztdoktori programok, módszertani kutatások lehetőségét, tudományos iskolák, nyári akadémiák támogatásának indokoltságát;

10) javasolja a magyar szakemberi és tudományos tanerőpótlás tervét, a mentori és tutori szakmai segítségnyújtás lehetőségét egyes tudományterületeken, regionálisan erős, jól felszerelt kutatóhelyek kiépítését csereprogramok és ösztöndíjak segítségével;

11) törvényben vagy más jogszabályban ezen a területen meghatározott egyéb teendőket is ellát, s szükség szerint együttműködik a Tanács más szakbizottságaival.

 

8. szakasz

A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

A Tanács Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról szóló határozat (elfogadva  2010. július 30-án 17/2010 iratszám alatt) különálló szakasza:

 

1. szakasz

Ezen határozattal módosításra kerül a Tanács 2010.02.18-án 4/2010 iratszám alatt meghozott  A Tanács Felsőoktataási és Tudományügyi bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat.”

 

Dr. Korhecz Tamás
elnök

Várkonyi Zsolt
jegyző


Letölthető dokumentumok