A Tanács Tájékoztatási Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

A Tanács Tájékoztatási Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat  egységes szerkezetbe foglalt szövege (elfogadva 2010. február 18-án 6/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 18/2010 iratszám alatt),

 

A TANÁCS TÁJÉKOZTATÁSI BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA 

 

1. szakasz

(1.) A Tanács Tájékoztatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legtöbb 18 tagból áll.

(2) A Bizottság tagjává a Tanács tagjain kívül megválasztható a tájékoztatás terén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

A Bizottság a Tanács tájékoztatást érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését, valamint átruházott hatáskörben való döntéshozatalát ellátó munkatestülete.

 

Alapítói jogok

3. szakasz

(1) A Bizottság:

 1. javasolhatja, hogy a Tanács a törvénnyel összhangban, önállóan, vagy más jogi személlyel együtt lapkiadó, rádió-televíziós, nyomdai, valamint hang- és képhordozó gyártási tevékenységet folytató tájékoztatási eszközt, intézményt vagy gazdasági társaságot alapítson,
 2. javasolhatja, hogy a Tanács indítványozza a köztársaság, az autonóm tartomány vagy valamely helyi önkormányzat által alapított, a magyarság számára kiemelt jelentőséggel bíró tájékoztatási intézmények alapítói jogának a Tanácsra történő részbeni vagy teljes átruházását;

(2) A Bizottság a Tanács által alapított tájékoztatási eszközök esetében:

 1. véleményezi az alapító okiratokat és egyéb jogi aktusokat;
 2. véleményezi a jelentősebb szerkezeti vagy szervezési átalakításra vonatkozó javaslatokat;
 3. javasolja a Tanácsnak a felelős vezetők (igazgató, főszerkesztő) megválasztásának mércéit;
 4. véleményezi az igazgatók és főszerkesztők kinevezésére vonatkozó javaslatokat;
 5. értékeli a felelős vezetők és más szervek tevékenységét, indokolt esetben javasolja a Tanácsnak azok felmentését;
 6. véleményezi az éves pénzügyi és gazdasági jelentéseket, valamint éves pénzügyi- és munkaterveket;
 7. évenként egy alkalommal kötelezheti a felelős vezetőket, hogy tevékenységükről adjanak átfogó beszámolót.

 

Az intézmények igazgatásában való részvétel

4. szakasz

A Bizottság:

 1. véleményt nyilvánít a Szerbiai Műsorszórási Intézmény igazgatóbizottsági és műsortanácsi tagjainak és vezérigazgatójának kinevezése során, amennyiben az intézmény magyar nyelven sugároz műsort;
 2. véleményt nyilvánít a Vajdasági Műsorszórási Intézmény igazgatóbizottsági és műsortanácsi tagjainak, valamint vezérigazgatójának, igazgatóinak és főszerkesztőinek kinevezése során;
 3. meghatározza a közszolgálati műsorszórási intézményben a magyar nyelvű műsorok felelős szerkesztőjének a megválasztására vonatkozó mércéket;
 4. javaslatot tesz a műsorszórási intézmény igazgatóbizottságának a pályázati feltételeknek megfelelő tevő jelöltek közül a magyar nyelvű műsorok felelős szerkesztőjének kinevezésére;
 5. a több nemzeti kisebbségi nyelvű műsort készítő és sugárzó műsorszórási intézményekben, amelyekben a kisebbségi nyelvű műsor közös felelős szerkesztőjének kinevezésére kerül sor, véleményt nyilvánít a nemzeti kisebbségi nyelvű műsorok felelős szerkesztő-jelöltjeiről.

 

Egyéb hatáskörök

5. szakasz

A Bizottság:

 1. a Tanácsnak elé terjeszti a magyar nyelvű tájékoztatás fejlesztési stratégiájának javaslatát;
 2. a Köztársasági Műsorszórási Ügynökségnél és a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökségnél javaslatokat tesz a műsorszórás fejlesztési stratégiájának kidolgozása során;
 3. javaslatot tesz a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzatok költségvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján a magyar nyelven tájékoztató jogi és természetes személyeknek történő odaítélésére;
 4. megvitatja a Szerbiai Műsorszórási Intézmény és a Vajdasági Műsorszórási Intézmény igazgatóbizottságának és programtanácsának jelentéseit, valamint javaslatokat és ajánlásokat tesz a magyar nyelvű műsorokat illetően;
 5. véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség Tanácsnak a magyar nyelvű tájékoztatással kapcsolatban;
 6. javaslatot terjeszt a Tanács elé a Tanácsot a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség Tanácsának munkájában képviselő személyre vonatkozóan. A Tanács képviselője tanácskozási joggal vesz részt a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség Tanácsának munkájában, amikor az a nemzeti kisebbségi nyelvű tájékoztatással kapcsolatos kérdéseket vitat meg;
 7. véleményezi a tájékoztatást érintő köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati jogszabályokat és döntéseket, továbbá javasolja a Tanácsnak azok módosításának és felülvizsgálatának kezdeményezését;
 8. javaslatot tesz a tájékoztatási eszközök vezetői munkájának elismerésére, a tájékoztatás területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére;
 9. véleményezi a tájékoztatással kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket;
 10. kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a közvéleménynek a Tanács és szervei tevékenységéről történő tájékoztatására vonatkozó javaslatot;
 11. előzetes felhatalmazás alapján fejleszti és ápolja a Tanács külkapcsolatait a vajdasági magyar tájékoztatást érintő kérdésekben;
 12. törvényben és más jogszabályokban ezen a területen meghatározott egyéb teendőket is ellát.

 

6. szakasz

A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

A Tanács Tájékoztatási Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról szóló határozat (elfogadva  2010. július 30-án 18/2010 iratszám alatt) különálló szakasza:

1. szakasz

Ezen határozattal módosításra kerül a Tanács 2010.02.18-án 6/2010 iratszám alatt meghozott  A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat.”

 

Dr. Korhecz Tamás
elnök

Várkonyi Zsolt
jegyző


Letölthető dokumentumok