A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

          A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat  egységes szerkezetbe foglalt szövege (elfogadva 2010. február 18-án 7/2010 iratszám, 2010. július 30-án 19/2010 iratszám, és 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt

 

A TANÁCS NYELVHASZNÁLATI BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA 

 

1. szakasz

(1.) A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legtöbb 18 tagból áll.

(2) Bizottság tagjává a tanácstagokon kívül megválasztható a magyar nyelv hivatalos használata, illetve a magyar nyelv ápolása terén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

(1) A Bizottság a Tanácsnak a magyar nyelv hivatalos nyelvhasználatát, valamint a magyar nyelv ápolását érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését, valamint átruházott hatáskörben való döntéshozatalt ellátó munkatestülete. 

(2) A Bizottság:

 1. meghatározza és elfogadásra a Tanács elé terjeszti a helyi önkormányzatok, települések és egyéb földrajzi nevek hagyományos magyar elnevezéseit, amennyiben a helyi önkormányzat vagy a település területén a magyar nyelv hivatalos használatban van;
 2. véleményezi és a Tanács elé terjeszti a helyi önkormányzatok, települések és egyéb földrajzi nevek hagyományos magyar elnevezéseinek módosítására tett kezdeményezéseket;
 3. a hatáskörrel rendelkező szervnek javasolja a helyi önkormányzat, a települések és egyéb földrajzi elnevezések magyar nyelven történő kihelyezését;
 4. a törvényi, illetve a tartományi jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése esetén határozati javaslatot terjeszt a Tanács elé, amellyel a Tanács javasolja a magyar nyelv és írás hivatalos használatának bevezetését az adott helyi önkormányzat területén;
 5. a Tanács elé terjeszti a magyarság számára kiemelt jelentőséggel bíró utcák, terek, városi negyedek, tanyacsoportok, egyéb településrészek és intézmények meghatározására vonatkozó javaslatot;
 6. javasolja azutcák, terek, városi negyedek, tanyacsoportok, egyéb településrészek és azon intézmények elnevezésének megváltoztatását, amelyeket a Tanács a vajdasági magyar közösség szempontjából kiemelt jelentőségűnek nyilvánított;
 7. véleményt nyilvánít az utcák, terek, városi negyedek, tanyacsoportok, egyéb településrészek és intézmények elnevezésének meghatározása során, amennyiben a helyi önkormányzat vagy település területén a magyar nyelv hivatalos használatban van;
 8. meghatározza a 7) pontban szereplő véleményezési eljárás során alkalmazandó alapelveket;
 9. javasolja a Tanácsnak, hogy a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezze a magyar nyelv és írás hivatalos használatával kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatását;
 10. a hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi nyelvekre történő jogszabályfordítás előmozdítása érdekében javasolja a hatáskörrel rendelkező szervnek különböző intézkedések foganatosítását és aktivitások kifejtését;
 11. intézkedéseket foganatosít és különböző aktivitásokat fejt ki a magyar nyelvés írás hivatalos használatának előmozdítása érdekében;
 12. véleményezi a hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket;
 13. a hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatban benyújtott panaszok és előterjesztések alapján eljárás indítását javasolja a Tanácsnak az Alkotmánybíróság, a polgári jogvédő, a tartományi és a helyi ombudsman, valamint más hatáskörrel rendelkező szervek előtt, amennyiben megítélése szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek Alkotmányban és törvényben szavatolt jogai és szabadságjogai megsértésére került sor;
 14. véleményezi a hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatos köztársasági, tartományi, illetve helyi önkormányzati jogszabályjavaslatokat, amennyiben azt az adott szerv ügyrendje előírja;
 15. véleményezi a hivatalos nyelvhasználatot érintő köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati јоgszabályokat, egyedi jogi aktusokat valamint évi és periodikus jelentéseket,
 16. figyelemmel kíséri és előmozdítja az egységes hivatalos magyar nyelvhasználatot az ország területén;
 17. megvitatja és egyeztetési eljárást folytat a köztársasági, tartományi és a helyi önkormányzati jogszabályokból eredő terminológiai és egyéb, a magyar nyelv hivatalos használatát érintő problémákról;
 18. tagjai részt vesznek a hivatalos nyelvhasználatot érintő jogszabályok előkészítésében, és a Tanács részére előkészítik a nemzeti kisebbségek Alkotmányban szavatolt jogait szabályozó előírások módosításának és kiegészítésének javaslatait a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén;
 19. figyelemmel kíséri a magyar nyelv hivatalos használatát a közintézményekben, amennyiben visszásságokat észlel, javasolja a Tanácsnak, hogy a hatáskörrel rendelkező szernél kezdeményezze a jogszabálysértő nyelvhasználati gyakorlat felülvizsgálatát;
 20. (törölve)
 21. figyelemmel kíséri és véleményezi a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzatok költségvetési javaslatainak a magyar nyelv ápolását és hivatalos használatát érintő részét;
 22. kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar nyelv hivatalos használata fejlesztésének rövid-, közép- és hosszú távú koncepcióját, beleértve olyan projektumok elkészítését, illetve megrendelését is, amelyek alkalmasak arra, hogy a hatóságok munkájában elősegítsék a hivatalos nyelvhasználat gyakorlati megvalósulását;
 23. figyelemmel kíséri a nyelvhasználati célkitűzések tervezését és megvalósulását, kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar nyelv hivatalos használatának jogi és gyakorlati megvalósulásáról szóló évi jelentést;
 24. kidolgozza és  a Tanács elé terjeszti a szórványban élő magyar nemzeti közösség esetében felmerülő, a magyar nyelv hivatalos használatát érintő gondok megoldására vonatkozó javaslatot;
 25. véleményezi a Tanács költségvetési határozatának javaslatát;
 26. javaslatot tesz a magyar nyelv hivatalos használatáért felelős intézményvezetők munkájának elismerésére, a hivatalos nyelvhasználat területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére;
 27. javaslatot tesz a magyar nemzeti kissebbség képviselőjének személyére a helyi önkormányzatok nemzetek közötti viszonyügyi tanácsába.
 28. egyéb átruházott feladatokat lát el.

 

3. szakasz

A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács 5/2002. számú határozata.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról szóló határozat (elfogadva  2010. július 30-án 19/2010 iratszám alatt) különálló szakasza:

„1. szakasz

Ezen határozattal módosításra kerül a Tanács 2010.02.18-án 7/2010 iratszám alatt meghozott  A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat.”

 

Dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k


A Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata