30/2010 számú MNT határozat - A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft. feletti felszámolási eljárás megindításáról

         A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Gazdasági Társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 125/2004 sz.) 136. és 348 szakasza valamint a Magyar Nemzeti Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésnek g.) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt) a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft. közgyűlésének szerepében  2010. november 29-én megtartott ülésén meghozza a következő:

 

H A T Á R O Z A T O T

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KFT.  FELETTI   FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

 

I.

        A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft., a Zenta Posta u. 18. címen, 20097655 törzsszámmal és 104138007 adószámmal (PIB) az NLB Banknál 310-173932-83 bankszámlaszámmal a Gazdasági ügynökség jegyzékébe bejegyzett  gazdasági társaság felett FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS INDUL.

       A társaság 2005. november 11-én alakult a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott 4/2005 számú alapító határozatával 500 EUR  dinár ellenértékének megfelelő bejegyzett és 500 EUR dinár ellenértékének megfelelő befizetett törzstőkével, és __/////////__ EUR  dinár ellenértékének megfelelő nem pénzbeli törzstőkével, és a  9101 könyvtári és levéltári alaptevékenységgel.

     Ezen határozat iktatását követően a társaság nem végezheti tevékenységét, hanem csak a felszámolással kapcsolatos tevékenységeket, melyek: a vagyonának értékesítése, kinnlevőségeinek megfizettetése, a hitelezőinek kifizetése, és egyéb szükséges tevékenységek.    

II.

      Minden adós felszólításra kerül, hogy rendezze kötelezettségeit a társaság felé.

      Minden hitelező felszólításra kerül, hogy jelentse be követeléseit a társaság felé, legkésőbb 90 napon belül ezen felszámolási eljárás megindításáról szóló határozat iktatását követően. A követeléseket a következő címre kell bejelenteni:

Név/ vezeteknév /jogi személy elnevezése: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft

Cím/székhely (helység): 24 400 Zenta,

                       (utca): Posta u. (szám): 18, 

III.

    Azon hitelezők akik követeléseiket nem jelentik be 30 nap elteltével a hirdetés megjelenésének utolsó napját követően a felszámolási eljárás megindítása után vagy a kérdéses követelés megvalósítása érdekében nem indítanak bírósági eljárást 30 napon belül azon értesítés átvételét követően, amelyben a követelés elutasításra kerül, elveszítik a követelés iránti jogosultságukat. 

IV.

A hitelezők értesítése a Gazdaság alanyainak bejegyzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 55/2004, 61/2005 sz.)  31. szakasza alapján történik a Gazdasági ügynökség jegyzékének internetes oldalán a felszámolási eljárást megindításáról szóló határozat iktatásának napjával.

V.

Az igazgatóbizottság elnöke és törvényes képviselője Hajnal Jenő, személyi száma: 2712954820014, lakcíme: 24 400 Zenta, Népfront tér 2. megbízatása az arról való leváltással megszűnik.

Ezennel kinevezésre kerül a társaság felszámolási biztosa Hajnal Jenő, személyi száma: 2712954820014, lakcíme: 24 400 Zenta, Népfront tér 2. személyében.  

VI.

      A felszámolási biztos azonnal de legkésőbb 15 napon belül a határozat meghozatalát követően benyújtja a Gazdasági ügynökség jegyzékébe ezen határozatot, a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel egyetemben a társaság iránti felszámolási eljárás megindításának bejegyzése céljából.     

     A felszámolási biztos pénzügyi jelentést készít illetve kezdő felszámolási mérleget a felszámolási eljárás megindításának a napjával, és megtesz minden szükséges intézkedést az illetékes szerveknél a felszámolási eljárás lefolytatására.

 

I N D O K L Á S

Mivel a 2008-ban megalakult a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a Vajdaság Autonóm Tartomány és a Magyar Nemzeti Tanács társalapításával, mely teljes mértékben el tudja látni az alapítói okiratában és alapszabályában lefektetett tevékenységét és feladatait a vajdasági magyar nemzeti közösség érdekében, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft.  (D.o.o. Zavod za kulturu Vojvođanskih Mađara) létezése és ténykedése feleslegessé vált.    

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11/II.

Iratszám: H/30/2010

Kelt: _2010. november 29-én__

                                                                                 

 

         ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                         jegyző      

 

        На основу одредбе члана 136., а у вези са чланом 348. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.: 125/2004) сагласно оснивачком акту друштва члан друштва Национални савет мађарске националне мањине у функцији Скупштине друштва Д.о.о. Завод за културу војвођанских мађара  дана 29.11.2010.године на својој седници доноси

О Д Л У К У

о покретрању поступка ликвидације

        над друштвом Д.о.о. Завод за културу војвођанских Мађара

                           

I.

Над друштвом Д.о.о. Завод за културу војвођанских Мађара. 24 400  Сента, Поштанска 18. уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 20097655,ПИБ 104138007, са пословним бројем рачуна  310-173932-83 код НЛБ Банке  , ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ.

Друштво је основано дана 11.11.2005. године актом о оснивању, са уписаним новчаним капиталом од 500 € и уплаћеним новчаним капиталом од 500 € у динарској противвредности и неновчаним капиталом, уписаним и унетим, у износу од _///___ €.,  и регистровано са претежном делатношћу друштва 9101- делатности библиотека и архива.

 Од дана регистрације ове одлуке друштво не може предузимати нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају:уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.

 

II.

Позивају се сви дужници друштва да измире своје обавезе према друштву.

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према друштву, најкасније у року од 90 дана, од дана објављивања-регистрације одлуке о покретању поступка ликвидације.

Пријаве потраживања достављају се на адресу

Име и презиме/пословно име: Д.о.о. Завод за културу војвођанских Мађара

дреса/седиште : (место)           24 400 Сента

                                        (улица)           Поштанска  бр. 18..

 

III.

Повериоци који своја потраживања не пријаве у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији или за оспорена потраживања не покрену судски поступак у року од 30 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања, губе право на потраживање.

 

IV.

Обавештење свим повериоцима биће објављено, у складу са одредбом члана 31. Закона о регистрацији привредних субјеката (''Службени гласник РС'', бр.55/04, 61/05),на интернет страни Агенције за привредне регистре, са даном регистрације одлуке о покретњу ликвидационог поступка.

 

V.

Разрешава се функције директораи законског заступника друштваЈене Хајнал  ЈМБГ: 2712954820014,  из Сенте, улица Народног Фронта .бр: 2.

За ликвидационог управникадруштва именује се Јене Хајнал  ЈМБГ: 2712954820014,  из Сенте, улица Народног Фронта .бр: 2.

 

VI.

Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, од дана доношења ове одлуке, поднети Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, ову одлуку уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације ликвидације друштва у Регистар.

        Ликвидациони управник ће саставити финансијски извештај са стањем на дан отварања поступка ликвидације, почетни ликвидациони биланс и предузети све потребне радње пред надлежним органима за спровођење и окончање ликвидационог поступка.

О б р а з л о ж е њ е

На основу тога да 2008 године Атономна Покрајина Војводина и Национални савет мађарске националне мањине заједничким оснивањем конституисала Завод за културу војвођанских мађара која може да обаља своје делатности утврђене оснивачким актом и статутом у интересу војвођанске мађарске националне мањине, постојања привредног друштва Д.о.о. Завод за културу војвођанских Мађара постала непотребна и сувишна.

 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Суботица, Аге Мамужића 11 /II.

Број:H/30/2010

Дана29.11.2010.године

 

 

_______________________                          м.п.                 _____________________

       Dr. Korhecz Tamás                                                                     Várkonyi Zsolt

(Проф. др Тамаш Корхец)                                                             (Жолт Варкоњи)

          Председник                                                                                Бележник


30/2010 МNT határozat