15/2011- számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATA

                                                                                                                          

          A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) és o.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács IX. rendes ülésén, 2011. április 5-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

                                       I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. szakasz

 

A Tanács ezen határozata a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló és oklevelet szerző magyar hallgatók számának növelését tervező Oktatásfejlesztési  stratégiával (2010—2016) összhangban, a felsőfokú tanulmányokat rendszeresen támogató ösztöndíjprogram működésének feltételeit  tartalmazza: a felhívás és a lebonyolítás módját, a pályázat benyújtási határidejét, a kérelmek pontozási mércéit, az értékelési eljárás lefolytatásának szabályait, a rangsor közzétételének és az ösztöndíj folyósításának módját, valamint egyéb vonatkozó szabályokat. 

                                                                      2. szakasz

 

A Tanács ezen határozata alapján ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság valamely állami alapítású felsőoktatási intézményének kezdő évfolyamára, államilag támogatott képzésre, és magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

Azon pályázatok, amelyek nem felelnek meg az 1./ bekezdésben meghatározott pályázati feltételeknek, érvénytelenek és nem esnek elbírálás alá.

Ezen határozat értelmében az ösztöndíjak tanulmányi, szakpolitikai és szociális mércék alapján kerülnek odaítélésre.

      Az ösztöndíjra jogosult hallgatóval a Tanács Közigazgatási Hivatala szerződést köt, amelyet a Közigazgatási Hivatal elnöke ír alá.

 

 

                                       II.  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

3. szakasz

 

Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak pályázati kiírására a folyó év július 10-től július 15-ig terjedő időszakban kerül sor. 

Az 1./ bekezdésben említett pályázati felhívást a Tanács elnöke teszi közzé, elnöki határozat alapján.

Az ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év július 15-től augusztus 10-ig áll nyitva az első körben felvételt nyert hallgatók részére, illetve szeptember 15-ig a második körben felvételt nyert hallgatók részére. 

           

4. szakasz

 

A pályázati kiírás tartalmazza a folyó évben kiosztásra kerülő ösztöndíjak számát és nagyságát, a pályázat feltételeit és határidejét, a pályázati mellékletek jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját, és az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb vonatkozásokat, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

 

5. szakasz

 

            A pályázati felhívás minden olyan tömegtájékoztatási eszközben közzétételre kerül, amely valószínűsíthetően hozzáférhető a pályázók számára.

 

III.  AZ ÖSZTÖNDÍJAK NAGYSÁGA ÉS SZÁMA

 

6. szakasz

 

Az ösztöndíjak havi összege nettó 120-150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint).

Amennyiben az odaítélés napján meghatározott ösztöndíj nagysága a szerződés időtartama alatt 5%-nál nagyobb összegben tér el a Szerb Nemzeti Banknak az adott hónap első napján meghatározott középárfolyamától, a dinárösszeg korrigálásra kerül.

A folyó évben odaítélt ösztöndíjak számát a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke határozza meg külön határozattal, figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát illetve az előirányzott pénzügyi keretet. 

 

7. szakasz

 

Az a hallgató:

- aki főiskolai képzésre nyert felvételt….…………..……nettó 120 EUR dinár ellenértékére,

- aki egyetemi képzésre nyert felvételt………………….. nettó 130 EUR dinár ellenértékére,

- akinek lakóhelye a felsőoktatási intézménytől 25 km-nél nagyobb távolságra van és az egyik szülője munkanélküli, vagy aki egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon,………………. …………………………………………………………..…nettó 140 EUR dinár ellenértékére,

- akinek a szülei mindketten munkanélküliek, vagy akit a szülő egyedülállóként iskoláztat, illetve aki egyetemi képzésre nyert felvételt hiányszakon, az egyik szülője munkanélküli és lakóhelye a felsőoktatási intézménytől 25 km-nél nagyobb távolságra van ………………………………….. …………………………………………………………….nettó 150 EUR dinár ellenértékére            

                                                                                                                                               jogosult.         

 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

8. szakasz

 

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

 

V. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

 

9. szakasz

 

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

1.- hiányszak egyetemi szintű képzés esetén……………………….………..10 pont

     az óvóképző szak, a tanítóképző szak, a színművészeti szak, az építészeti szak, a közgazdasági szak és a magyar nyelv és irodalom szak kivételével minden egyéb szak hiányszaknak minősül

2.-magyar nyelvű felsőfokú képzés.……………………….………….…….…3 pont

3.-a hallgatónak a  középiskolai tanulmányok során szerzett év végi tanulmányi eredményei átlagának szorzata 3-as szorzóval  

4.-szülők iskolai végzettsége…….……………………………..………………2 pont

      részletezve:

      - legalább az egyik, a hallgatóval egy háztartásban élő szülő általános iskolai vagy kisebb végzettségű - 2

      - legalább az egyik, a hallgatóval egy háztartásban élő szülő középfokú végzettségű – 1,5

      - legalább az egyik, a hallgatóval egy háztartásban élő szülő felsőfokú végzettségű - 1

      (amennyiben a szülők végzettsége eltérő a pontozás a magasabb végzettségi szint alapján történik)

5.-a magyar választói névjegyzéken való szereplés, kiskorúak esetében feliratkozási szándéknyilatkozat ………………..………………..…………………...……   25 pont

6.-a pályázat kiírásának évében való érettségi .…………….……………..   .14  pont

7.-a pályázat kiírásának évében elvégzett hároméves középiskola………….10 pont

8.-a pályázat kiírásának évében való egyetemi felvétel, államilag támogatott hallgatói helyre ……………………………………………………….……...………… ……25 pont

9.-a pályázat kiírásának évében való főiskolai felvétel, államilag támogatott hallgatói helyre ……….…………………………………………………………….…… …...10   pont

10.-magyar nyelven szerzett középfokú végzettség, a tanuló lakóhelyétől eltérő önkormányzat

területén ……………………………………………………………………...10 pont

11.-magyar nyelven szerzett középfokú végzettség, a tanuló lakóhelyével azonos önkormányzat területén  ………………………………………………   ….... 5 pont

 

      Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg, a kiosztható ösztöndíjak függvényében.

 

10. szakasz

 

      Amennyiben a 9. szakaszban meghatározott pontrendszer alapján pontegyenlőség alakul ki a pályázók között, a rangsort a 3./, újabb pontegyenlőség esetén a 8./ vagy ismételt pontegyenlőség esetén az 5./ pont alapján kell eldönteni.

      Amennyiben az 1. szakasz alapján nem lehetséges a rangsor megállapítása a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt, figyelembe véve az elbíráló szervezet szakmai szempontjait.

 

VI. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 

 

11. szakasz

 

A  pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak

 - a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

- az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,

- a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolata,

- a felsőoktatási intézménybe (állami költségre) való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

- a magyar névjegyzékben való szereplésről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

- egyéb - a pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok és igazolások

A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 4./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSA 

 

12. szakasz

 

      A pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Közigazgatási Hivatala folytatja le, illetve szerződésben bíz meg megfelelő szakmai szervezetet a munka elvégzésére.

     A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

     A 2. bekezdésben meghatározott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

13. szakasz

 

         Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a jogosultságot szerzett hallgató a 11. szakasz alapján nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti a jogosultságát a tanulmányi ösztöndíjra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 

     14. szakasz

 

        Amennyiben a hallgató jogosultságot szerez a tanulmányi ösztöndíjra, a folyósítást illetően köteles a szerződésben meghatározott, felhatalmazott bank szolgáltatásait igénybe venni.

 

15. szakasz

 

A Magyar Nemzeti Tanács az ösztöndíjak összegét köteles biztosítani.

 

16. szakasz

 

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

     Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/15/2011__

Kelt: _2011.  április 5-én__

 

 

 ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

  Várkonyi Zsolt, jegyző