52/2011-számú MNT határozat-A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÉS SZERVEI RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MENETÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

 A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakasza (1.) bekezdésének 15. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009)alapján (a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének r) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt  alatt), 2011. június 23-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÉS SZERVEI RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MENETÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

      1.szakasz

 

        Ezen határozattal rendezésre kerül a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) és szervei részére történő beszerzési eljárások menete, lefolytatásának módja valamint egyéb vonatkozó szabályai.

       2. szakasz

 

       A Tanács a beszerzéseket a gazdaságosság, a hatékonyság, az egyenlő verseny biztosítása, az ajánlattevők egyenlősége és a nyilvánosság elveinek tiszteletben tartásának figyelembe vételével kell lefolytatnia.

 

       3.szakasz

        Az ezen határozattal előlátott beszerzési eljárások azokban az esetekben kerülnek lefolytatásra, amennyiben a beszerzésre kerülő javak, szolgáltatások illetve munkák éves szinten előlátott becsült értéke az egyes eljárások lefolytatásához szükséges értékhatárok közé esik.  

 

      4.szakasz

        A beszerzési eljárások csak abban az esetben indíthatók el, illetve folytathatók le amennyiben az adott beszerzés szerepel a Tanács éves költségvetésében.

 

     5.szakasz

             A beszerzési eljárásokat ezen határozat rendelkezései szerint a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke (a továbbiakban: elnök) által kinevezett háromtagú bizottság folytatja és tesz javaslatot az elnöknek a beszerzésről szóló szerződés megkötésére.

        Az 1./ szakaszban meghatározott bizottságot az elnök az adott költségvetési évre nevezi ki.

       A bizottság egy elnökből és két tagból áll.

       A bizottság elnöke okleveles jogász végzettségű.  

 

II. A BESZERZÉSEK FAJTÁI ÉS ÉRTÉKHATÁRAI

 

6.szakasz

 

       A Tanács és szervei részére történő beszerzések lehetnek kis és nagy értékű beszerzések, valamint javak, szolgáltatások illetve munkákra vonatkozó beszerzések.

7.szakasz

 

        Kis értékű beszerzéseknek minősülnek azon beszerzések melyeknek becsült értékhatára 300.000 dinártól 3.000.000 dinárig terjed.

        A 3.000.000,00 dinár becsült értékhatár feletti beszerzések nagy értékű beszerzéseknek minősülnek .

        A 300.000 dinár alatti beszerzésekre nem vonatkoznak ezen határozat rendelkezései.

 

8.szakasz

       A beszerzés lehet:

       Javak beszerzése:  javak vásárlása, javak bérlete, javak lízingje.

       Munkák beszerzés: kivitelezői munkák beszerzése, tervezés, épületek kivitelezői munkálatai.

        Szolgáltatások beszerzése.

 

III. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS

 

9.szakasz

 

       A beszerzési eljárásokat az elnök indítja külön határozattal, amennyiben igény jelentkezik valamilyen beszerzésre a Tanács illetve annak szervei részére.

       A határozat tartalmazza:

-          a beszerzés sorszámát a beszerzések nyilvántartásából, a határozat meghozatalának dátumát, pecsétet és aláírást,

-          a beszerzés fajtáinak meghatározását a 6.-8. szakasz rendelkezéseinek értelmében,

-          a beszerzés tárgyának leírására vonatkozó információkat,

-          a beszerzés becsült értékét,

-          a beszerzés illetve annak egyes szakaszai lefolytatásának keretdátumait,

-          a költségvetésben meghatározott, a beszerzés tárgyára vonatkozó gazdasági jegyzékszám és kontó meghatározását,

-          az ajánlatok beadásának határidejét,

-          az ajánlatok elbírálásának kritériumait,

-          az ajánlatok benyújtása helyének és idejének a meghatározását.

      A határozat a 2. bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazhat egyéb elemeket is, amennyiben a beszerzés lebonyolításához azok szükségesek.

 

10.szakasz

 

       A bizottság elkészíti a pályázati dokumentációt, az ajánlattételre vonatkozó felhívást, kikézbesíti az ajánlattételre vonatkozó felhívásokat, nyilvánosan felnyitja az ajánlatokat, jegyzőkönyvet készít az ajánlatok felnyitásáról, szakvéleménnyel ellátott jelentést készít a beérkezett ajánlatokról, határozatjavaslatot készít a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról, szerződéstervezetet készít a legkedvezőbb ajánlattevővel, egyéb teendőket végez a beszerzésekkel kapcsolatban.   

11.szakasz

 

      A 10. szakaszban meghatározott pályázati dokumentáció tartalmazza:

1./ felhívást az ajánlattételre (tartalmazza a 9. szakaszban előlátott határozatban előírtakat is),

2./ utasítást az ajánlattevőknek az ajánlattétel módjára vonatkozóan,

3./ ajánlattételi formanyomtatványt,

4./ feltételeket melyeket az ajánlattevőknek ki kell elégíteniük az ajánlattétel esetén,

5./ a feltételek meglétének bizonyítási módját,

6./ a beszerzés tárgyára vonatkozó részletezést (technikai, technológiai stb.)

      A pályázati dokumentáció egyéb elemeket is tartalmazhat amennyiben a beszerzés lebonyolításához azok szükségesek.

 

 

12.szakasz

 

      A pályázati dokumentációban előlátott feltételek meglétéről a pályázó írott formában is nyilatkozhat, morális, anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában.

     Az 1. bekezdésben tett nyilatkozatot az ajánlattevő köteles az előírt formanyomtatványon megtenni, amely a pályázati dokumentáció részét képezi.

 

13.szakasz

 

     Az beérkezett ajánlatok elbírálási kritériumai:

1./ a legalacsonyabb ajánlott ár,  

2./ a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat,

    A gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat, mint elbírálási kritérium kivételes esetben alkalmazandó, mely esetben a beérkezett ajánlatok a pályázati anyagban meghatározott ismérvek alapján pontozásra kerülnek.  

 

14.szakasz

 

      A beszerzési eljárás során a bizottság az elnök által meghozott döntés alapján legkevesebb három lehetséges ajánlattevő részére kézbesíti ki az ajánlattételre való felhívást a pályázati dokumentációval együtt.  

      A felhívás kikézbesítése végezhető postai úton, telefax vagy villámposta segítségével is.

    

15.szakasz

     A beszerzési eljárás sikerességéhez, egy határidőben érkezett, teljes és értékelhető ajánlat is elégséges.

 

16.szakasz

      Az ajánlattevőknek az ajánlataikat a pályázati felhívással és a pályázati dokumentációval összhangban, az ott megállapított határidőkben kell benyújtaniuk.  

      Az ajánlatokat az ajánlattevőknek az előlátott formanyomtatványokon, magyar vagy szerb nyelven kell benyújtaniuk  zárt borítékban,  „ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva az ajánlattevő  nevével, címével és telefonszámával. 

17.szakasz

       Az ajánlatok felbontása a felhívásban megjelölt időben történik, azzal, hogy csak kivételes esetben halasztható, amiről az ajánlattevők külön értesítést kapnak.  

       Az ajánlatok felbontása nyilvánosan történik, azzal, hogy hivatali titkok őrzésének  szükségessége esetén,  az elnök dönthet az eljárás zárttá nyilvánításáról. 

      Az ajánlatok felnyitásáról jegyzőkönyv készül, amelynek egy aláírt példányát három napon belül meg kell küldeni az ajánlattevő részére. 

     18.szakasz

       A bizottság szakvéleménnyel ellátott jelentést készít a beérkezett ajánlatokról, és határozatjavaslatot terjeszt elő a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról.

       A jelentéshez és a határozatjavaslathoz a bizottság szerződéstervezetet is mellékel. 

       Az elnök az előterjesztett javaslatot elfogadhatja vagy elutasíthatja,

       Az elnöknek a döntését a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról a beszerzési eljárás megindításáról szóló határozatban megállapított határidőben kell meghoznia.

       A beszerzésről hozott döntés a Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján kerül közzétételre. 

       A döntést a meghozatala után három napon belül kézbesíteni kell az ajánlattevőknek.  

19.szakasz

        A 18. szakaszban meghatározott döntés ellen az ajánlattevők annak kézbesítését követően nyolc napon belül fellebbezéssel élhetnek.

        A fellebbezésről az elnök dönt annak kézhezvételét követő nyolc napon belül.

20.szakasz

      A döntés illetve a fellebbezés alapján meghozott döntés kézbesítését követő nyolc nap elteltével az elnök szerződést köt a legkedvezőbb ajánlattevővel.

 

IV. KIS ÉS NAGY ÉRTÉKŰ BESZERZÉS

 

                                                          21.szakasz

       A kis értékű beszerzési eljárásokat a Tanács és a szervei részére az ezen határozat 9.- 20. szakaszainak rendelkezései szerint kell lefolytatni.

                                                                22.szakasz

    A nagy értékű beszerzési eljárások esetében a beszerzésre vonatkozó felhívást a 14. szakasz rendelkezéseitől eltérően legalább egy országos terjesztésű napilapban és a Tanács hivatalos honlapján kell közzétenni.

    A felhívás alapján jelentkező ajánlatevők a pályázati dokumentációt átvehetik a Közigazgatási Hivatalban illetve igényelhetik azt postai úton, amennyiben befizették a  dokumentum előkészítéséhez szükséges költségeket. 

     

V. A BESZERZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

 

23.szakasz

        A Tanács és szervei részére történő beszerzésekről a Közigazgatási Hivatal nyilvántartást vezet az erre előlátott formanyomtatványokon.

       A nyilvántartás alapja a beszerzés sorszáma, fajtája, ideje, értéke, a beszerzésre vonatkozó szerződés adatai és egyéb szükséges adatok a beszerzésre vonatkozólag. 

 

VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

24.szakasz

      Az ezen határozatban  a 9., 10., 11, 12., 18. és 23. szakaszban meghatározott formanyomtatványokat az elnök külön határozatban egységesíti ezen határozat hatálybalépését követő 60 napon belül.

     25.  szakasz

      Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba, és a 24. szakaszban meghatározott határidőt követően kerül alkalmazásra.

     Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/52/2011__

Kelt: _2011. június 23-án__

                                       

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző