58/2011-számú MNT határozat-A MAGYAR NEMZETI TANÁCS DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) és o.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács XV. rendes ülésén, 2011. október 20-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ  HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

        Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám alatt.

 

2. szakasz

         A 3. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„A Tanács ezen határozata alapján demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a legalább másodéves, a Szerb Köztársaság területén, a szerbiai hatályos jogszabályok szerint akkreditáltfelsőoktatási intézmény szakfőiskolai, akkreditált akadémiai alap- illetve osztatlan képzésének  hallgatója, aki az előző tanévben legalább 8,00–as átlageredménnyel rendelkezik, aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait,  aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik és szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését. 

 

3. szakasz

A 4. szakasz (3) bekezdése után a következő (4) bekezdés kerül hozzáadásra:

„A folyó évben az előző pályázati kiírásból fennmaradó, nem odaítélt demonstrátori ösztöndíjakra vagy szükség szerint a költségvetés lehetőségeinek keretei között újabb demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozóan, az ezen szakaszban meghatározott határidőktől eltérően a Tanács elnöke újabb pályázati felhívást tehet közzé az előző pályázati felhívás lezárást követően.”

 

                                                            4. szakasz

 

     A 10. szakasz a következőképpen módosul:

„10. szakasz

 

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

      1.- tandíj nélküli képzés esetén …………………………………………….…….. 25 pont

          -tandíjas képzés esetén  …………………………………….……………..…….  5 pont

      2./-a demonstrátor-hallgatónak jelentkező hallgatónak az előző tanév során elért tanulmányi eredményének (legalább 8,00-as átlag) szorzata 5-ös szorzóval és az előző évben elért kreditpontok számának az összege,

      3./- a demonstrátor- hallgató szereplése a magyar választói névjegyzéken…………..5 pont, 

4./ hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén……………………maximum 25 pont

           A hiányszakok megnevezése, és a megszerezhető pontok pontosítása a Pályázatban    történik, annak figyelembe vételével, hogy az adott képzés keretében az elmúlt években a magyarok aránya mekkora az összlakosságon belüli arányt figyelembe véve,

         Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a kiosztható ösztöndíjak száma és az érintett intézménybe, illetve szakra felvételt nyert első évesek számának függvényében.

          Amennyiben az 1. szakasz alapján pontegyenlőség miatt nem lehetséges a rangsor megállapítása, a rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke, külön végzéssel dönt.”

                                                           5.      szakasz

 

A 12. szakasz (1) bekezdésének 3. fordulata a következőképpen módosul:

      „-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott,” 

                                                                          6. szakasz  

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

                                                                          7. szakasz

 

            Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

            Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/58/2011__

Kelt: _2011. október 20-án__

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                              

Várkonyi Zsolt, jegyző