1/2012-számú MNT határozat- A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A gazdasági társaságokról szóló törvény  591. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011 számai), A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja, elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt),  és a Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé való átalakításáról szóló határozat 7. szakasza (1) bekezdésének 1. pontja (elfogadva 2004.szeptember 10-én 3/2004 iratszám, 2005. szeptember 23-án 3/2005 iratszám,  2006. november 27-én – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 5/2006 iratszám, 2010. február 26-án 11/2010 iratszám alatt, 2010. szeptember 3-án 23/2010 iratszám alatt  és 2010. október 18-án, 28/2010 iratszám alatt) alapján a Tanács XVIII. rendes ülésén, 2012. január 30-án meghozza
 

 

A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZATÁT


 

1. szakasz
 

A Magyar Nemzeti Tanács, A gazdasági társaságokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011 számai) 591. szakaszának rendelkezései értelmében, ezzel a határozattal módosítja A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó kft.-vé átalakításáról szóló határozatot (a Magyar Nemzeti Tanács 3/2004, 3/2006, 5/2006-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 11/2010, 23/2010 és 28/2010 iratszámú határozatai – a továbbiakban: alapító okirat).

 

2. szakasz

  

 Az alapító okirat 2. szakaszában módosul a (2) bekezdés, amely így hangzik:

„A társaság teljes cégneve szerb nyelven: D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost Magyar Szó”.

 A 2. szakasz szövege a (2) bekezdés után új (3) bekezdéssel bővül, amely így hangzik:

„A társaság teljes cégneve magyar nyelven: Magyar Szó Lapkiadó Kft.”

Az eddigi (3) bekezdés (4) bekezdés lesz, amelynek szövege módosul, és így hangzik:

„A  társaság rövidített cégneve szerb nyelven: D.o.o. Magyar Szó”.

A 2. szakasz szövege az új (4) bekezdés után új (5) bekezdéssel bővül:

„A  társaság rövidített cégneve magyar nyelven: Magyar Szó Kft.”.

Az eddigi (4) bekezdés (6) bekezdés lesz.
 

3. szakasz

    
  

 A 6. szakasz (2) bekezdése módosul, és így hangzik:

    „A Magyar Szó Kft. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, amelynek regisztrált alaptőkéje pénzbeni és nempénzbeni részből áll. Az alaptőke pénzbeni része 500,- EUR-nak a Szerb Nemzeti Bank 2007.04.11-én, mint a befizetés napján érvényes, 68/2007 számú hivatalos középárfolyama szerinti ellenértékének, azaz 39.790,35 RSD-nek felel meg, míg nempénzbeni része az 2.942.553,30 EUR értékű eszközöknek a Szerb Nemzeti Bank 2005.04.11-én, mint az eszközök bevitele napján érvényes, 57/2005 számú árfolyamlistája szerinti hivatalos középárfolyama szerinti ellenértékének, azaz 239.018.013,69 RSD-nek felel meg.”
 

 

4. szakasz 

        

   A 7 szakasz (1) bekezdésének 9) pontjában törlésre kerülnek a „valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait” szavak.
 

5. szakasz
         

A 8 szakasz (1) bekezdésében törlésre kerülnek az  „és Felügyelő Bizottság” szavak.  

 

6. szakasz

  

 A 8/c szakasz (1) bekezdésének 13) pontjában a „35”-ös szám „66”-ra módosul.

    

7. szakasz

 

A 8/f szakasz szövege új (1) bekezdéssel bővül, amely így hangzik:

„A Magyar Szó Lapkiadó Kft. egykamarás igazgatási rendszerben szervezett egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.”.

Az eddigi (1) bekezdés (2) bekezdés lesz, az eddigi (2) bekezdés (3) bekezdés lesz.

 

8. szakasz
 

A 9. szakasz módosul, és így hangzik:

„A Magyar Szó Kft. szervei: az Alapító, mint az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, amely hatásköreit ezen alapító okirat 7 – 8/e szakaszainak rendelkezései szerint gyakorolja, és az igazgató.”.


 

9. szakasz

 

Az alapító okirat szövegébe a 14/h. szakasz után a következő szakaszok kerülnek:

„Az egyéb lapok felelős szerkesztői
 

14/i. szakasz

  

A Képes Ifjúság című lap szerkesztésére, valamint a Jó Pajtás és a Mézeskalács című lapok szerkesztésére, a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület, a főszerkesztő javaslatára, felelős szerkesztőket nevez ki. 
 

 

14/j. szakasz

  

A 14/i. szakaszban meghatározott lapok felelős szerkesztői:

1.) vezetik és irányítják a rájuk bízott szerkesztőség munkáját;
2.) végrehajtják az általuk szerkesztett lap elfogadott programkoncepcióját és szerkesztéspolitikáját és felelősek a főszerkesztőnek, a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületnek és az Alapítónak azok megvalósításáért;
3.) javaslatot tesznek és gondoskodnak az általuk vezetett lap fejlődéséről, intézkedéseket foganatosítanak a lapok újságírói-szakmai szempontból megfelelő színvonalú megjelenése biztosításának céljából;
4.) dönt a rájuk bízott lapok tartalmáról, és felelős azért;
5.) végrehajtják a tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, és felelősek azok végrehajtásáért;
6.) személyi kérdésekben javaslatokat fogalmaznak meg;
7.) javaslatot tesznek az általuk vezetett szerkesztőség munkavállalói által teljesítendő normatívákra;
8.) havonta értékelik az általuk vezetett szerkesztőségben alkalmazott munkavállalók által elvégzett munka eredményét és javaslatot tesznek a főszerkesztőnek prémiumok kifizetésére, illetve a havi norma nem teljesítése miatt alkalmazandó bércsökkentésre;
9.) értékelik az általuk vezetett szerkesztőségben alkalmazott munkavállalók által végzett munka szakmaiságát, minőségét és lelkiismeretességét, alapos gyanú esetén kezdeményezik a főszerkesztőnél, illetve az igazgatónál a munkaviszonyból eredő kötelezettségek munkavállaló által történt megsértésének megállapítását;
10.) egyéb, a főszerkesztő és az igazgató által átruházott feladatokat látnak el, a törvénnyel, a kollektív szerződéssel és a társaság általános aktusaival összhangban.

A 14/i. szakaszban meghatározott lapok felelős szerkesztői tisztségük ellátása során a főszerkesztőnek, a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület és az Alapítónak, az általuk vezetett szerkesztőség vezetése tekintetében a Magyar Szó Kft. igazgatójának felelősek.  

 

14/k. szakasz

  

 A Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület, a főszerkesztő javaslatára, felelős szerkesztőket nevezhet ki más kiadványok szerkesztésére.

 Az ezen szakasz (1) bekezdése alapján kinevezett felelős szerkesztők feladatára és felelősségére értelemszerűen kell alkalmazni a 14/j. szakasz rendelkezéseit.”
 

10. szakasz

 

A Felügyelő bizottság című fejezet és a  15-ik szakasztól a 17-ik szakasszal bezárólag terjedő szakaszok törlésre kerülnek.

            

11. szakasz

 

A 22. szakasz (2) bekezdése módosul, és így hangzik:
„A Magyar Szó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének jelenlegi tagjai az új összetételű testület megválasztásáig folytatják munkájukat.”
 

12. szakasz
 

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, hogy, A gazdasági társaságokról szóló törvény 12. szakasza értelmében, bíróság előtt hitelesítsék aláírásukat és a Magyar Nemzeti Tanács bélyegzőjét ezen a határozaton.
 

13. szakasz
 

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, hogy elkészítsék az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét magyar, valamint szerb nyelven.

Eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
 

 

14. szakasz
 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat az Alapító honlapján, valamint az Alapító, továbbá Magyar Szó Kft. hirdetőtábláján kerül közzétételre.
 

 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: _H/1/2012_
Kelt: __2012. január 30-án___

                                                                              

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző