7/2012- számú MNT határozat- A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATMÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja, (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt),  és a Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé való átalakításáról szóló határozat 7. szakasza (1) bekezdésének 1. pontja (elfogadva 2004.szeptember 10-én 3/2004 iratszám, 2005. szeptember 23-án 3/2005 iratszám,  2006. november 27-én – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 5/2006 iratszám, 2010. február 26-án 11/2010 iratszám alatt, 2010. szeptember 3-án 23/2010iratszám alatt  és 2010. október 18-án, 28/2010 iratszám és 2012. január 29-én H/1/2012 iratszám alatt)   alapján  a Tanács XXI. rendes ülésén, 2012. május 14-én meghozza

 

 

A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATMÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

H A T Á R O Z A T O T

 

1. szakasz

 

Ezen határozattal a Magyar Nemzeti Tanács módosítja A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó kft.-vé átalakításáról szóló határozatot(a Magyar Nemzeti Tanács 3/2004, 3/2006, 5/2006-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 11/2010, 23/2010, 28/2010 és H/1/2012 iratszámú határozatai – a továbbiakban: alapító okirat).

 

2. szakasz

 

A 2. szakasza a következőképpen módosul:

 

A társaság teljes és rövidített cégnév alatt működik.

A társaság teljes cégneve szerb nyelven: D.o.o. zanovinsko-izdavačku delatnostMagyar Szó Lapkiadó Kft., Novi Sad,

A társaság teljes cégneve magyar nyelven: Magyar Szó Lapkiadó Kft.,Újvidék

A  társaság rövidített cégneve szerb nyelven: D.o.o. Magyar Szó Kft.,Novi Sad

A  társaság rövidített cégneve magyar nyelven: Magyar Szó Kft.,Újvidék

A Magyar Szó Kft. székhelye: Vojvoda Mišić utca 1.,Újvidék.

 

 

3. szakasz

 

       A 8/c szakasz 11. pontja következőképpen  módosul:

 

11. dönt a hosszú távú, rövidlеjáratú valamint a beruházási célú hitelek felvételéről,

 

4. szakasz

 

A 14. szakasz a következőképpen módosul:

A Magyar Szó Kft. igazgatója a Magyar Szó ügyvezető szerve.

A Magyar Szó Kft. igazgatója:

1.      képviseli a Magyar Szó Kft.-t,

2.      megszervezi és irányítja a Magyar Szó Kft. gazdálkodását,

3.      külön gondot visel a Magyar Szó Kft. nyereséges gazdálkodásáról,

4.      határozatokat, szabályzatokat és egyéb, a Magyar Szó Kft. gazdálkodásának kérdéseit általános jelleggel szabályozó általános aktusokat hoz,

5.      gondoskodik és felelősséggel tartozik a Magyar Szó Kft. működésének törvényességéért,

6.      végrehajtja az Alapító és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület döntéseit, valamint intézkedéseket foganatosít azok végrehajtására,

7.      megfogalmazza a Magyar Szó Kft. a munka-, fejlesztési és üzleti tervére vonatkozó javaslatot és intézkedéseket foganatosít azok végrehajtására,

8.      egyedi kollektív szerződést köt a reprezentatív szakszervezettel,

9.    a Munkáról szóló törvényben, valamint a kollektív szerződésben meghatározott általános és egyedi aktusokat hoz,

10.  megállapítja az új munkahelyek nyitásának szükségességét, a betöltésükhöz előírt iskolai végzettség típusát és fokozatát, továbbá az egyéb munkafeltételeket,

11.  megköti és felmondja a munkaszerződéseket,

12.  hitelszerződéseket köt,

13.  dönt más személyeknek a társaság a képviseletére való joggal történő felruházásáról és a képviseleti jog visszavonásáról,

14.  a Magyar Szó című napilap főszerkesztőjének kivételével kinevezi és felmenti a Magyar Szó Kft. igazgató-helyetteseit,

15.  a társaság működéséhez szükséges bizottságokat alakít,

16.  javaslatot tesz a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülettagjai illetményének mértékére vonatkozóan,   

17.  egyéb, jogszabály, továbbá jelen határozat, valamint a Magyar Szó Kft. egyéb aktusai által a hatáskörébe utalt feladatot lát el.

 

5. szakasz

 

      A 14/d szakasz után új 14/d/1 szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

„Megbízott igazgató

 

14/d/1 szakasz

 

Az alapító nyilvános pályázat lefolytatása nélkül nevezheti ki a kft. megbízott igazgatóját abban az esetben, amikor az igazgató megbízatása a mandátuma lejárta előtt ér véget, illetve ha az igazgatói munkakörre kiírt pályázat sikertelenül zárul le.

A megbízott igazgató ezt a munkakört legfeljebb egy évig láthatja el.

Az intézmény igazgatójának jogai, kötelezettségei és felelőssége a megbízott igazgatóra is vonatkoznak.”

 

6. szakasz

 

      A 14/h szakasz után új 14/h/1 szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

„Megbízott főszerkesztő

 

14/h/1 szakasz

Az alapító nyilvános pályázat lefolytatása nélkül nevezheti ki a Magyar Szó című napilap megbízott főszerkesztőjét abban az esetben, amikor a főszerkesztő megbízatása a mandátuma lejárta előtt ér véget, illetve ha a főszerkesztői munkakörre kiírt pályázat sikertelenül zárul le.

A megbízott főszerkesztő ezt a munkakört legfeljebb egy évig láthatja el.

       A Magyar Szó című napilap főszerkesztőjének jogai, kötelezettségei és felelőssége a megbízott főszerkesztőjére is vonatkoznak.”

 

7. szakasz

 

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának vezetője, hogy elkészítsék az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét magyar, valamint szerb nyelven.

Eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

 

8. szakasz

 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat az Alapító honlapján, valamint az Alapító, továbbá a Magyar Szó Kft. hirdetőtábláján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/7/2012__

Kelt: _2012. május 14-én__

 

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                     

Várkonyi Zsolt, jegyző