13/2012-számú MNT határozat - A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat

A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabályának 16. szakasza h) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése alapjánalapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács 2012. július 25-én meghozza a

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEI

ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELJÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT

 

Általános rendelkezések

 

  1. szakasz

            A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) pénzeszközökkel közvetlenül támogatja a magyar közösség önazonosságának megőrzését elősegítő szerbiai jogi személyek tevékenységét (a továbbiakban: Támogatott).

Ezzel az általános jogi aktussal a Tanács, Tanács Közigazgatási Hivatala vagy a Tanács egyéb szervei (a továbbiakban: Támogató) által biztosított pénzbeli támogatások pályázat útján történő odaítélésének eljárása kerül szabályozásra, különösen a támogatási pályázatok résztvevői körének meghatározása, lebonyolításának módja, határideje, feltételei, elbírálásának mércéi, a rangsor közzététele és egyéb vonatkozó szabályok.

           A Támogató a támogatási pénzeszközöket (a továbbiakban: támogatás) pályázat útján osztja szét a Támogatottak között, kivéve a jelen Határozat által meghatározott kivételek esetében

      A Támogató által odaítélendő ösztöndíjakra külön szabályozás vonatkozik. 

      Az odaítélendő támogatások lehetnek visszatérítendők és vissza nem térítendők, és a Támogató adott évi költségvetésében külön előirányzatként kell, hogy szerepeljenek.

     Amennyiben a Támogató költségvetésében a támogatás nevesítetten egy vagy több Támogatottra vonatkozik, annak felhasználására nem vonatkoznak jelen Határozat rendelkezései. 

           A pályázat útján történő odaítélés esetén a támogatást a következő célokra lehet igényelni és odaítélni: működésre, programra, eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre.

           A pályázat tárgyára vonatkozó támogatást elő- és utófinanszírozásra egyaránt igényelni lehet a pályázattal összhangban.     

 

Külön rendelkezések

2.      szakasz

 

A költségvetési előirányzatban szereplő összes támogatás 90%-a kerül kiosztásra pályázati úton.

Az összes támogatás 10%-ának felhasználásáról a Tanács elnöke dönt egyedi kérelmek alapján, figyelembe véve a költségvetési előirányzatban szereplő célokat.

 A 2. bekezdésben szabályozott támogatásról a Tanács elnöke külön támogatói szerződést köt a Támogatottal. 


3. szakasz

            A megítélt és folyósított támogatások a Támogató által elfogadott elszámolási szabályzat alapján kerülnek elszámolásra, amelynek rendelkezései a kiírt pályázat részét képezik. 

 

Támogatottak köre


4. szakasz

            Jelen Határozat alapján meghirdetett támogatási pályázatokon pályázhatnak:

-          a Támogató által alapított, társalapított, illetve társalapítás alatt álló alapítványok, intézmények, illetve szervezetek, gazdasági társaságok,

-          a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű alapítványok, intézmények, illetve szervezetek,

-          a magyarul illetve magyar nyelven is oktató oktatási intézmények,

-          a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű rendezvények szervezői,

-          egyesületek és egyéb jogi személyek a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

A támogatási eszközök felhasználásának módja

 

5.      szakasz

 

            A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni.

              Az 1. bekezdésben meghatározott jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában.

 

A pályázat kiírása

6.      szakasz

 

           A támogatásokat nyílt vagy meghívásos pályázaton lehet odaítélni.  

           A meghívásos pályázatok esetén csak a pályázati kiírásban nevesített résztvevők jogosultak pályázni.

     Az 1./ bekezdésben meghatározott pályázati felhívásokat a Tanács elnöke teszi közzé, elnöki Határozat alapján.

     A pályázati kiírás tartalmazza a kiosztásra kerülő támogatások alsó és/vagy felső határát, az egy pályázó által igényelhető támogatás nagyságát, a pályázat feltételeit és határidejét, a pályázati mellékletek jegyzékét, az elbírálást végző bizottság megválasztását és összetételét, a pályázati eredmények közzétételének módját a hiánypótlásra való lehetőséget és a támogatás felhasználásával kapcsolatos egyéb vonatkozásokat, jelen Határozat rendelkezéseivel összhangban.

 

 

7. szakasz

            A pályázati felhívást a Magyar Nemzeti Tanács honlapján kell megjelentetni, és legalább egy tartományi szintű magyar nyelvű írott sajtóban és az elektronikus médiában.

 

A pályázat lebonyolításának határideje

8. szakasz

 

          Jelen Határozat alapján kiírt pályázatok pályázati határidejét a pályázatban kötelezően fel kell tüntetni, azzal hogy a pályázati határidő kezdete és vége kötelezően egy naptári évben van.

          A pályázatokat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni.  

          A pályázati eredményeket az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül kell közzétenni a Tanács honlapján és legalább elektronikus módon tájékoztatni a pályázókat.  

     

A pályázaton való részvétel feltételei

9.szakasz

 

A pályázatokon való részvétel feltételei, hogy:

-          a pályázó jelen Határozat 4. szakaszának megfelelően a kiírt pályázat részvevői körébe tartozik, és

-          a pályázó a pályázati határidőn belül beadta a pályázati jelentkezését a pályázati kiírásnak megfelelően, és

-          a pályázónak nincs elmaradott és határidőre el nem számolt tartozása a Támogató felé, és

-          a pályázó hiánytalan dokumentációt nyújtott be a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

A pályázatok elbírálásának a mércéi

10. szakasz 

 

A pályázók jelentkezési sorrendjét a Tanács Közigazgatási Hivatala nyilvántartja. 

Jelen Határozat 12. szakaszának 1., illetve 2. bekezdésében meghatározott bizottság minden körülményt figyelembe véve ÉRTÉKELI A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET,   különös tekintettel a kiírt pályázati célok megvalósulására, és „MEGFELELŐ”  VAGY „NEM MEGFELELŐ” ÉRTÉKELÉST ADHAT.

Forráshiányra való hivatkozással a pályázati jelentkezések szintén elutasíthatóak.

     A pályázaton megítélt támogatás nagysága jelen szakaszban meghatározott mércék alapján kerül meghatározásra, a kiírásban szereplő értékhatárok között, a kérelmezett összeg függvényében.

A támogatásra való jogosultságot a MEGFELELŐ SZINTŰ ÉRTÉKLÉST elérő pályázó szerzi meg.

     Az egyes területekre vonatkozó elbírálási mércéka következők:

 

    1./Az oktatással kapcsolatos pályázatok elbírálási mércéi: 

    ( az I. - IV. sorszám alatt lévő mércék közül csak egy lehetőség választható)

 

I./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács társalapított intézménye, illetve kezdeményezett a társalapítói státusz

II./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű intézmény és nem tartozik az I. csoportba

III./a pályázó tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékenység magyar nyelven folyik és nem tartozik az I., illetve a II. csoportba

IV. /a pályázó tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékenység nem magyar nyelven folyik és nem tartozik az I., illetve a II. csoportba

V./a magyar tannyelvű tagozatok száma

VI./a magyar nyelven tanuló gyermekek, illetve diákok száma

VII./  az odaítélt támogatás várható hatásainak értékelése

 

 

2./ A kultúrával kapcsolatos pályázatok elbírálási mércéi: 

( az I. - IV. sorszám alatt lévő mércék közül csak egy lehetőség választható)

 

I./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács társalapított intézménye, illetve kezdeményezett a társalapítói státusz

II./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű intézmény és nem tartozik az I. csoportba

   III./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű rendezvényének szervezője illetve a Magyar Nemzeti Tanács által meghatározott díj gondozója és nem tartozik az I. illetve a II. csoportba

IV./ egyéb pályázó, aki nem tartozik az I., II. illetve a III. csoportba

V./ a pályázó működésének ideje

VI./a pályázó által megvalósított támogatás által érintett felhasználók becsült létszáma

VII./a pályázó munkavállalóinak/ tagságának létszáma

VIII./  az odaítélt támogatás várható hatásainak értékelése

 

 

3./ A tájékoztatással kapcsolatos pályázatok elbírálási mércéi:

( az I. - III. sorszám alatt lévő mércék közül csak egy lehetőség választható)

 

I./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által alapított illetve társalapított intézménye, illetve kezdeményezett a társalapítói státusz

II./a pályázó többségében magyar nyelven végzi tájékoztatási tevékenységét és/vagy magyar nyelvű szerkesztőséggel rendelkezik és nem tartozik az I. csoportba

III. egyéb pályázó, aki nem tartozik az I., illetve a II. csoportba

  IV./        -     a pályázó elektronikus tájékoztatási forma esetében 

            napi 12 óra alatti  magyar nyelvű műsor 

             napi 12 óra feletti  magyar nyelvű műsor  

 

-          a pályázó írott tájékoztatási forma esetében

napilap

hetilap

egyéb  

 

V./  a tájékoztatási eszköz :

- tartományi jellegű

- regionális jellegű

- kistérségi és/vagy helyi jellegű

VI./  az odaítélt támogatás várható hatásainak értékelése

 

4./ A hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatos pályázatok elbírálási mércéi: 

 ( az I. - III. sorszám alatt lévő mércék közül csak egy lehetőség választható)

 

I./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által alapított, illetve társalapított intézménye, illetve kezdeményezett a társalapítói státusz

II./a pályázó a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségű intézmény és nem tartozik az I. csoportba

   III./  egyéb pályázó a pályázati kiírásnak megfelelően, aki nem tartozik az I., illetve a II. csoportba

IV./a pályázó székhelye olyan településen található ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van

V./az odaítélt támogatás által érintett felhasználók becsült létszáma

VI./  az odaítélt támogatás várható hatásainak értékelése

 

5./A civil és ifjúsági szférával  kapcsolatos pályázatok elbírálási mércéi: 

( az I. - III. sorszám alatt lévő mércék közül csak egy lehetőség választható)

I./a pályázó olyan szervezet, amely a magyar nemzeti közösséghez tartozókat tömörít, vagy érdekükben cselekszik és/vagy kiemelt jelentőségű rendezvény szervezője

II./a pályázó a bejegyzésre került a Vajdasági Magyar Civil Kataszterbe és/vagy

 bejegyzett ifjúsági szervezetről van szó

III./ egyéb pályázó,aki nem tartozikaz I., illetve a II. csoportba

IV./Az eddigi tevékenység során megszólított célcsoport nagysága, és a szervezet eredményessége (referencia)

V./az odaítélt támogatás által érintett felhasználók becsült létszáma

VI./a pályázó tagságának és munkavállalóinak létszáma

VII./ az odaítélt támogatás várható hatásainak értékelése

VIII./az igényelt összeg aránya az előző évi árbevételhez viszonyítva (%-ban)

 

A pályázáshoz és a pályázatok elbíráláshoz szükséges iratok

11.  szakasz

A pályázati űrlaphoz a pályázónak csatolnia kell a pályázati felhívásban szereplő egyéb iratokat, mert ezek hiányában a pályázó kérelme nem tekinthető teljesnek és a pályázó nem elégíti ki a pályázaton való részvétel feltételeit.

A pályázati űrlapok kinézetét a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke határozza meg.  

 

 

A pályázatok elbírálása

12.  szakasz 

 

       A pályázatok elbírálást a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke által az adott naptári évre kinevezett bizottság bonyolítja le jelen Határozat 6. szakaszának 3. bekezdése alapján meghozott határozatok alapján.

      Az 1. bekezdésben meghatározott bizottság 7 tagú, melynek tagságában a Támogató minden fő tevékenységi területe képviselve van a Közigazgatási Hivatal tanácsosai, illetve azok hiányában az adott tevékenységi terület bizottsági és testületi elnöke által.

       A bizottság munkájában kötelezően részt vesz egy, a Támogató pénzügyeivel megbízott hivatalnok, szavazati jog nélkül

       A bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a Tanács és a Tanács Közigazgatási Hivatalának elnökei. 

       A bizottság akkor határozatképes, ha munkájában legkevesebb 5 tagja részt vesz.

       A bizottság a döntéseit a jelenlevő tagok szavazattöbbségével hozza.   

       A bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül.

       A bizottság az jelen Határozat illetve a pályázati kiírás alapján dönt a támogatások odaítélésének javaslatáról, melyeket továbbít a Tanács elnökének.   

       A bizottság adminisztratív teendőit, illetve a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatokat a Tanács Közigazgatási Hivatala látja el. 

     A Tanács elnöke, a pályázati felhívásról szóló határozatában dönthet úgy is, hogy a pályázat elbírálását ne az 1. bekezdésben meghatározott bizottság végezze, hanem a Tanács állandó bizottsága vagy konzultatív testülete. Ebben az esetben a formai követelményekre a bizottság, illetve konzultatív testület ügyrendjének rendelkezései az irányadóak.

 

13. szakasz

 

       A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

              A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

              Az 1. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

 

A támogatások folyósítása

14. szakasz

 

                Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.  

 

Zárórendelkezések

15. szakasz

 

         Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kiírt pályázat alapján jogosultságot szerzett pályázó nem valós adatokat szolgáltatott annak elbírálásához, elveszíti a jogosultságát a támogatásra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

 

16. szakasz

         Jelen Határozat hatálybalépésével hatályát veszti a Tanács Nyelvhasználati Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2010. február 18-án 7/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 19/2010 iratszám alatt) 2. szakaszának 20. pontja, a Tanács Kulturális bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2012. július 3-án 15/2012 iratszám alatt) 5. szakaszának 16. pontja és a Tanács Ifjúsági Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló Határozat (elfogadva 2010. szeptember 3-án 25/2010 iratszám alatt) 2. szakasza 2. bekezdésének c. pontja.

 

17. szakasz

       Jelen Határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

       Jelen Határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/13/2012_

Kelt:_2012. július 25-én__  

 

 

___________________                                                          _________________

 ifj. Dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                        jegyző


13/2012 számú MNT határozat - A Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat