dr. Dujmovics Ferenc

1950. május 9-én született Temerinben, és ma is ott él.

Az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karán  1975-ben szerzett oklevelet, 1983-ban nukleáris medicinából, 1987-ben klinikai kórélettanból tesz szakvizsgát. Az orvostudomány doktora címet 1996-ban szerzi meg.

Vajdasági Klinikai Központ vezérigazgató-helyettese, valamint tanszékvezető egyetemi rendes tanár az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kar Kórélettan tanszékén. Kórélettant tanít orvostanhallgatóknak, fogorvos-hallgatóknak, gyógyszerészet-hallgatóknak, valamint az Orvosi Karon az egyetemi szintű ápolóképzés hallgatóinak és a Természettudományi Kar kémikus-biokémikus hallgatóinak. Szakorvosi vizsgáztató bizottságok elnöke és tagja, tudományos fokozatok (magisztérium, doktorátus) elnyerésében bizottsági elnök és tag. A nukleáris medicina választott tantárgy megbízott vezetője.

Kutatási témaköre: Kórélettan, ezen belül a gasztroenterológia kórélettani kérdései, nukleáris medicina, az ionizáló sugárzás biológiai hatásai, labordiagnosztika, környezetvédelem, érdeklődési köréhez tartozik még a kórházszervezés és irányítás.

Mintegy 80 szakmai és tudományos publikáció, itthon és külföldön, szerb, angol, magyar és orosz nyelven, mintegy 10 egyetemi jegyzet, tankönyv és monográfia szerzője és társszerzője.

Mintegy 50 ismeretterjesztő, és a tudományt népszerűsítő cikk az egészségnevelés és egészségvédelem témaköréből a vajdasági magyar sajtóban. Több jugoszláv, szerb, és nemzetközi projektum munkatársa, kettőnek a vezetője is. Szervezője és társszervezője néhány hazai és nemzetközi tudományos és szakmai konferenciának. Tagja a Medicina danas szerbiai folyóirat tudományos bizottságának.

Szakmai előmenetele: tanársegéd (1983), docens (1997), rendkívüli egyetemi tanár (2002), egyetemi rendes tanár 2007.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szerb Orvostársaság -Vajdasági Orvostársaság tagja, a Szerb Nukleáris Medicina Társaság tagja, a Vajdasági Orvosi Kamara tagja.

Tagja volt az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács Intézőbizottságának, majd a Nemzeti Tanács Intézőbizottságának felsőoktatással megbízott tagja volt.