6/2013 számú MNT határozat a Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXXIII. rendes ülésén, 2013. június 5-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ  HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁt

1.szakasz

       Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám, 2012. június 19-én H/10/2012 iratszám és 2012. szeptember 27-én H/18/2012 iratszám alatt).

 

2szakasz

 

        A 7. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó 30 euró dinár ellenértéke a hallgatói ösztöndíjon felül, de kivételesen a 2013/2014-es tanévben 150 euró dinár (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint) ellenértéke  ezen határozat 8. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a támogatást elnyert hallgató nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével, de a felsőoktatási képzés 4. éves hallgatója vagy osztatlan képzés esetén a 4. vagy felsőbb évfolytam hallgatója.

 

                                                              3. szakasz

 

A 7. szakasz (4) bekezdése törlésre kerül.

 

4. szakasz

 

        A 8. szakasz a következőképpen módosul:

Az a demonstrátor-hallgató:  

-aki a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül, a felsőoktatási ösztöndíjon felül további …………………………………………………… nettó 30 EUR dinár ellenértékére,                            

A 2013/2014-es tanévben kivételesen az demonstrátor-hallgató aki nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével, de a felsőoktatási képzés 4. éves hallgatója vagy osztatlan képzés esetén a 4. vagy felsőbb évfolytam hallgatója, a következő szerint:

- aki akadémiai alap illetve osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatóknak a demonstrátor-hallgatója………………………………………………….…nettó 150 EUR dinár ellenértékére jogosult.”  

 

5. szakasz

  A 8. szakaszt követően új 8/a szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

                                                 „8/a szakasz

        Az ezen határozat alapján kiírásra kerülő pályázati kiírásokkal kapcsolatosan a következő hiányszakok kerülnek megnevezésre:

-Orvosi Kar – általános orvosi szak, gyógyszerészeti szak, fogorvosi szak, orvosi rehabilitációs szak, és speciális rehabilitációs szak, Jogi Kar – minden szak, Műszaki Kar – minden szak,  Technológiai Kar – minden szak, matematika szak, fizika szak, történelem szak, pszichológia szak, pedagógia szak, képzőművészeti szak, zenepedagógiai szak.

 

6.szakasz

 

A 10 szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

1.- államilag támogatott tandíj nélküli képzés esetén ………………………………….25 pont

      2.- tandíj nélküli képzés esetén ……………………………………….……..….... 15 pont

          -tandíjas képzés esetén  …………………………………….………………..….  5 pont

      3./-a demonstrátor-hallgatónak jelentkező hallgatónak az előző tanév során elért tanulmányi eredményének (nem hiányszak esetén legalább 8,00-as vagy annak megfelelő átlag) szorzata 10-es szorzóval és az előző évben elért kreditpontok számának az összege,

      4./- a demonstrátor- hallgató szereplése a magyar választói névjegyzéken………..5 pont, 

      5./-azon demonstrátor hallgatók akik már rendelkeznek  a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói szerződésével ……………………………..…..……………..……………..10 pont.

7. szakasz

A 11 szakasz (1) bekezdésének 1. és 2. fordulata a következőképpen módosul:

-a demonstrátor-hallgató köteles, hetente legalább egyszer, legkevesebb egy órát személyesen konzultálni a szerződésben meghatározott hallgatókkal, az időpontokról és a helyszínekről előre értesíti a diákokat és az MNT KH-t

-a demonstrátor-hallgató köteles hetente legalább két alkalommal, nem egymást követő napon az általa megadott időpontban legkevesebb egy órát rendelkezésre állni minden hallgató részére az MNT kommunikációs portálján (Konnektor), amihez a demonstrátor-hallgatónak hozzáférési lehetősége van,

 

8szakasz

A 12 szakasz (1) bekezdésének 4.  fordulata a következőképpen módosul:

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról (A pályázat átadásakor elegendő a leckekönyv másolata, vagy a hallgató elektronikus felületéről kinyomtatott, a kar által hitelesített igazolás. Az eredeti okiratot legkésőbb folyó év október 15-ig kell átadni hiánypótlásként),

 

9. szakasz

A 12 szakasz (4) bekezdésének 1. és 2.  fordulata a következőképpen módosul:

-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott (a pályázat átadásakor elegendő a leckekönyv másolata, vagy a demonstrátor hallgató elektronikus felületéről kinyomtatott, a kar által hitelesített igazolás. Az eredeti okiratot legkésőbb folyó év október 15-ig kell átadni hiánypótlásként),

 -igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról (folyó év szeptember 30-e előtti állapotot kell felmutatni!)

 

10. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

                                                     11. szakasz

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék a határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

12. szakasz

 

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/6/2013__

Kelt: _2013. június 5-én__

 

 

___________________                                                        _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                      jegyző


6/2013 számú MNT határozat a Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozatának módosításáról