2014. évi szeptemberi hallgatói ösztöndíjpályázat

      A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozat (elfogadva 2014. június 17-én H/6/2014 iratszám alatt), a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács által 2014. évben a szeptemberi pályázati felhívás alapján odaítélendő ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról szóló határozat (meghozva 2014. szeptember  12-én MNT-1724/K/2014-J/404/1iratszám alatt), a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács által a 2014. évi szeptemberi pályázati felhívás alapján a szakfőiskolai szakokon és egyes túlreprezentált akadémiai szakokon tanuló hallgatók részére kiosztható  ösztöndíjak számának maximálásáról szóló határozat (meghozva 2014. szeptember 12-én MNT-1726/K/2014-J/404/3iratszám alatt) és A Magyar Nemzeti Tanács által a 2014. évi szeptemberi pályázati felhívás alapján a nem elsőéves hallgatók részére kiosztható ösztöndíjak számának maximálásáról szóló határozat (meghozva 2014. szeptember 12-én MNT-1725/K/2014-J/404/2iratszám alatt) rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával    

   

PÁLYÁZATOT

hirdet ösztöndíjak odaítélésére

 

I.     A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

      A Magyar Nemzeti Tanács H/6/2014 számú határozata alapján azok a személyek pályázhatnak az MNT a 2014. évben a szeptemberi pályázati felhívás alapján odaítélendő felsőoktatási ösztöndíjra, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

                  ·         első ízben  nyert felvételt felsőoktatási intézmény első évfolyamára,

·         a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésrenyert felvételt,

·          magyar nyelven végezte az általános vagy a középiskolát

 A jelen pályázati felhívás 2014. szeptemeber 15-től október15-ig áll nyitva a felvételt nyert hallgatók részére és azon hallgatók részére, akik az első pályázati felhívás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra a határozat rendelkezéseinek értelmében. A júliusi pályázati körben érvényes pályázatot benyújtó de nyeretlen hallgatók automatikusan újbóli elbírálás alá esnek, amennyiben nem vonják vissza jelentkezésüket

 

       Az ezen pályázati kiírás szerint a hiányszakok a Magyar Nemzeti Tanács döntése alapján  a következők szerint kerülnek meghatározásra:

 

       Hiányszaknak számít minden akadémiai alap és osztatlan képzés, kivéve a következő szakirányok:  Szóló ének, Etnomuzikológia, Vonós hangszerek, Fúvós- és ütőshangszerek, Orgona, Hárfa, Gitár, Zongora, Komponálás, Új képzőművészeti média, Színészet szerb nyelven, Színészet magyar nyelven,  Román nyelv és irodalom, Ruszin nyelv és irodalom, Orosz nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Szlovák nyelv és irodalom, Összehasonlító irodalom, irodalomelmélettel, Anyag- és textilmérnök, Menedzsment, Okleveles tanító, Okleveles óvodapedagógus, Média és tanügyi szerkesztő, Könyvtáros (szerb nyelven), Osztálytanító (szerb nyelven).

       A szakfőiskolai képzések nem számítanak hiányszaknak.

 

 II.  A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

       Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma legfeljebb:_80_ .

       A meghatározott keretből a szakfőiskolai szakokon tanuló hallgatóknak és a túlreprezentált akadémiai szakirányon tanuló hallgatóknak odaítélhető ösztöndíjak maximális száma a 2014. szeptemebri pályázati felhívás alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

-          magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus akadémiai alapképzés esetében legfeljebb ..............................................................................................................................8,

-          szakfőiskolai képzések esetében legfeljebb….………………….……………....5,

-          magánkaron történő képzések esetében nem kerül több ösztöndíj odaítélésre.

 

A meghatározott keretből a nem elsőéves hallgatók részére kiosztható ösztöndíjak maximális száma a 2014. szeptemberi pályázati felhívás alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

-          a nem elsőéves hallgatók részére kiosztható ösztöndíjak száma legfeljebb……30

      A szeptemberi pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok elbírálását követően a Közigazgatási Hivatal elnöke a júliusi és a szeptemberi felhívás alapján érvényesen pályázó, de nyeretlen kérelmezők köréből, szabad mérlegelési jog alapján (diszkréciós jog), méltányossági okokból legfeljebb 30 ösztöndíjat ítélhet oda.

      Az ösztöndíjak havi összege nettó 90-120-130-140 vagy 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására  a Közigazgatási Hivatallal megkötendő szerződésben kerül sor a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

       A szerződést a felek 1 (egy) tanévre kötik, illetve a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre való pályázás esetén ideiglenes szerződést kötnek az elhelyezésről szóló döntés hatálybalépéséig.

       Azon hallgatóknak 

-akik szakfőiskolán végzik tanulmányaikat és elérik a 8,50-es átlagot vagy elérik a 8,00-as átlagot és a maximum kreditpontot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt és elérik a 8,00-as átlagot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,  és

-akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt az ezen határozatban meghatározott hiányszakon, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,…….…….......................................szerződése meghosszabításra kerül.

      Azon hallgatónak aki évet ismétel, vagy halaszt annak automatikusan megszűnik a szerződése.

      Kivételesen a szerződés egyéni kérelem alapján is meghosszabítható, a rendelkezésre álló támogatási kereten belül, amennyiben a Közigazgatási Hivatal azt úgy ítéli meg a hallgató összes szociális körülményeinek figyelembevételével, méltányosságból. 

 

              III.   A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (P1 melléklet) két eredeti példányban, a nyilatkozatot (P2 melléklet) adatkezelési hozzájárulást (P3) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

A pályázati kérelmet (P1 melléklet) elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2014. szeptember 15-től vehető át a CMH Információs Irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs, vagy www.mntosztondij.org.rs)  honlapjairól.

 

      A  pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:

 -a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

 -elsőéves hallgatók esetében az általános iskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata, amennyiben a hallgató a középiskolai tanulmányait nem magyar nyelven végezte,

-elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolata,

-a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,

 -a tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolata, illetve egyéb a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok és igazolások.

      Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH Információs Irodáiban  díjmentesen elvégezhető.

     A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

     A pályázatok átadásának határideje: 2014. október 15.

      A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a CMH  Információs Irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 000 Szabadka, Ptujska1.,

Tel.: 024/670-031, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 400 Zenta, Boška Jugovića 20/a

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25 000 Zombor, Venac Petra Bojovića13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA,23 000 Nagybecskerek, Petefijeva1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 235 Temerin, Novosadska u. 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 000 Újvidék, Svetozara  Miletića4.

Tel.: 021/420-107,cmhujvidek@gmail.com

     Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

24 000 Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.

A pályázatokat az „ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és  címével  kell beadni

IV.  AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

      A határidőben beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozat (elfogadva 2014. július 17-én, H/6/2014 iratszám alatt) alapján  kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjairól. (www.mnt.org.rs, vagy www.mntosztondij.org.rs).

                V. ELBÍRÁLÁS

-   A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

-  A Közigazgatási Hivatal elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Magyar Nemzeti Tanács elnökénél, amennyiben a rangsor ellentétes a Magyar Nemzeti Tanács határozatával, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács elnöke  nyolc napon belül dönt.  

-  A jogosultsági rangsorról meghozott döntésről a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

-  A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja. 

-  A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

-  A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Közigazgatási Hivatal nem küldi vissza.

              VI.  AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA

       Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Közigazgatási Hivatallal szerződést kötnek, amely szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott, fent említett határozata rendelkezéseinek értelmében.

  A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

 

                                                                                         Dr. Korhecz Tamás s.k.

                                                                                      a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

 

P1 pályázati űrlap