Fondacija "Sekereš Laslo"

Nacionalni Savet Mađara veruje da nema kvalitetnog obrazovanja odnosno obrazovanja koja zadovoljava sve potrebe, kvalitetan sistem informisanja. To je u velikoj meri doprinelo osnivanju Fondacije Sekereš Laslo, koja je prvi stepenik u izgradnji i organizaciji institucionih sistema vojvođanskih mađara.

 

Ciljevi Fondacije :

·         sačuvanje, negovanje i unapređivanje kulture jezika, tradicije i reiligije mađarske nacionalne zajednice,

·         podrška obrazovnih, naučnih, kulturnih i umetničkih institucija i udrženja,

·         informacioni sistem na mađarskom jeziku,

·         službena upotreba mađarskog jezika,

·         mađarsko izdavaštvo,

·         obezbeđivanje materijalnih sredstava koje doprinose očuvanju i prikazivanju kulturnih i istorijskih nasleđa mađarske populacije,

·         podrška unapređivanju ekonomskog potencijala nacionalne mađarske zajednice.

 

U svrsi realizacije ciljeva Nacionalni Savet Mađara i Fondacije ostvareni su sledeći programi :

 

1)      Program Subvencije Kreditiranja Malih Preduzeća (SKMP)

Od 2004. godine ovaj program obezbeđuje materijalna sredstva u vidu kredita mađarsko naseljenim mestima u Srbiji poljoprivrednicima i malim preduzećima, u cilju realizovanja planova.

Fondacija Sekereš Laslo je 19.11.2003 godine podneo zahtev javnoj Fondaciji “Új Kézfogás"  u svrhu realizovanju planova pri čemu je odobreno 60.000.000 forinti zatim 10.000.000 forinti u 2006. godini naše Fondacije.

Katedra Naše Fondacije je 27.12.2003 godine prihvatila rešenje o rukovođenju programa SKMP-a, zatim je na sednici 12.3.2004 dala saglasnost dokumentaciji i planova SKMP-a.

U prvom krugu je isplaćeno 28 podnosioca zahteva na konkursu sa ukupnih 114.012 evra. U drugom krugu je 20 prijavljenih dobilo pomoć sa ukupnih 101.674 evra. Treći krug konkursa je objavljen 2006. godine sa 36 pozitivnih odgovora, isplaćeno je blizu 186.000 evra bez kamate. U četvrtom krugu 2008. godine je pristiglo 74 važećih konkursa u vrednosti od 395.179 evra. Fondacija Katedre je u korist 38 prijavljenih donelo pozitivno rešenje u ukupnom iznosu od 175.937 evra.

2)      Institucije i programi od nacionalnog značaja

U 2007. godini su oraganizacije (KUD “Petefi Šandor” iz Bečeja, Javno-Kulturno Udruženje “Bela Bartok” iz Horgoša, Mađarsko Kluturno Udrženje “Petefi Šandor“ iz Kupusine, Izdavački Zavod “Forum“ iz Novog Sada, KUD “Petefi“iz Zrenjanina, Mađarski Kulturni Centar “Nepkor“, Subotica) doprinosom finansirali pomen na Revoluciju i Bitku Slobode 1848./49.

Tokom 2008. godine su od doprinosa osim finansiranja pomena na jubilarnu godinu Revolucije i Bitke Slobode jedan deo materijalnih sredstava posvetili  programu rekonstruisanja spomenika. Tri organizacije su dobile pomoć (KUD “Jokai Mor” iz Novog Bečeja, Mesna Zajednica iz Malog Iđoša, Mađarski Civilni Kazino iz Sombora).

2009. godine je nastavljen program rekonstruisanja spomenika sa nova tri projekta (pripremanje plana rekonstrukcije) i sporevedena je procena stanja crkve iz Elemira,sufinansiranje serija događaja Mađarskog Filma 2010, izložba koja je organizovana povodom “Ortutay“ jubileja.

3)      Podrška lokalizaciji diploma

Diplome stečene na stranim visokoškolskim i univerzitetskim institucijama i diplome stečene tokom postdiplomskih studija u stranoj državi. Lokalizacija diploma se naknadno refinansira na osnovu dokaza : računa, faktura,uverenja o uplatama (troškovi prevoda, overe, druge takse).

2008. godine je uz pomoć Fondacije "Szülőföld"  isplaćeno više od 4.850.000,00 dinara, ukupno 164 kokurisanih. 2010. godine je Kancelarija Premijera Republike Mađarske odobrila 228 konkursa lokalizovanja diploma u ukupnom iznosu od 8 miliona dinara.

4)      Podrška specijalizaciji

Posle sticanja visokoškolske ili univerzitetske diplome naknadno se sufinansira obuka ili deo obuke (koje nisu Ma i Phd obuke), odnosno specijalizacija posle visokoškolskog ili univerzitetkog obrazovanja (ne postdiplomske studije) koja je već stečena ili je u toku na teritoriji RS ili Republike Mađarske u akreditovanim institucijama. Kao dokaz se prilažu računi, fakture,uverenja o uplatama (školarina, eventualni troškovi prevoda, overe, razne druge takse).

Iz Fondacije " Szülőföld"  je za finansiranje troškova koje se tiču specijalizacije pristiglo 665.269,05 dinara. Tokom 2009. godine je pokriveno 10 konkursa vezanih za specijalizaciju sa ukupnih 666.000 dinara doprinosa.

5)      Podrška programa i projekata niskog budžeta

Nepovratan materijalni doprinos niskobudžetnim programima i projektima mađarskoj populaciji na teritoriji RS sa ciljem sačuvanja, unapređivanja i očvršćivanja nacionalnog identiteta, unapređivanja kulture i javnog obrazovanja, omogućivanje obrazovanja na maternjem jeziku, poboljšanje funkcionisanja lokalnih medija, funkcionaisanje naučnih, umetničkih, verskih i profesinalnih sfera na ovom području iz resursa Fondacije " Szülőföld" , MNS i Kancelarije Premijera Republike Mađarske.

FSL od 2007. godine neprekidno, dva puta godišnje raspisuje konkurse i isplaćuje određene iznose kandidatima konkursa.

Tokom 2007. godine je za niskobudžetne projekte  i programe, manifestacije, organizacijama Vojvodine isplaćeno blizu 6 miliona dinara nepovratnog materijalnog doprinosa podeljenih među 124 projekata I manifestacija.

U 2008. godini doprinos je dobilo 355 organizacija sa ukupnih 18 miliona dinara – za finansiranje niskobudžetnih projekata iz inostranih resursa je pristiglo blizu 11,5 miliona dinara, a MNS je obezbedio preostalih približno 6 miliona dinara.

Zahvaljujući materijalnoj podršci MNS-a (4,1 miliona dinara), Fondaciji " Szülőföld" i Kancelariji Ministra Republike Mađarske (u vrednosti 15,5miliona dinara) FSL  je 2009. godine podržao 486 konkursa u vrednosti od 22 miliona dinara za niskobudžetne programe i projekte.

U prvom delu tekuće godine je podržano 250 organizacija sa 10 miliona dinara. U planu je raspisivanje konkursa koji će se realizovati u drugom delu godine.

6)      Podrška mađarsko-mađarske komunikacije

Zahtev mogu da predaju državljani RS koji na taj dan poseduju Mađarsku ličnu kartu, ili imaju Mađarsku ličnu kartu na osnovu srodnosti. Ona lica mogu da uživaju u podršci saradnje koje dolaze u Republiku Mađarsku iz obrazovnih, kulturoloških, umetničkih, naučnih, verskih, medijskih, sportskih, civilno-društvenih, pobožnih razloga, odnosno imaju cilj saradnje među samoupravama ili učvšrćivanje mađarsko-mađarskih odnosa.

Refundiranje materijalnog doprinosa vrši Fondacija Sekereš Laslo. Zadaci Fondacije jesu održavanje saradnje sa mađarskom državnom upravom i državnim organizacijama koje odgovaraju za budžet, zatim prihvatanje finansijskih ciljnih sredstava, kontrolisanje i procena pristiglih konkursa za refundiranje na osnovu strukture i vrednosti, isplata troškova na tekući račun dat od strane fizičkog lica ili klijenta, davanje izveštaja agencijama CMH o ukupnom iznosu.

Nadležnost rada sa klijentima u oblasti refundiranja troškova na teritoriji Vojvodine vrše agencije CMH. Njihov zadatak među ostalog i informisanje korisnika sistema za naknadu troškova, prihvatanje pristiglih konkursa i priloga, kontrolisanje konkursa na visokom nivou, odnosno davanje izveštaja kancelariji FSL.

Zahtevi mogu da se predaju od 01.01.2008. godine.

Program se realizuje uz potporu Fondacije "Szülőföld".

Za održavanje mađarsko-mađarske saradnje je u 2008. godini izdvojeno više od 48 miliona dinara. U ovoj godini je pristiglo 12.000 zahteva (u iznosu od približno 45.000 dinara) koji su isplaćeni. U sledećoj godini je nastavljeno isplaćivanje naknada i te godine je za podržavanje mađarsko-mađarske saradnje izdvojeno bilzu 62 miliona dinara. Fondacija "Szülőföld"  je iz svojih izvora obezbedila više od 56 miliona dinara u cilju funkcionisanja mađarsko-mađarske saradnje. Ove godine je pristiglo 13.000 zahteva u ukupnom iznosu od više od 54 miliona dinara, isplaćeno je 12.000 zahteva u iznosu od 50,6 miliona dinara. Zahtevi su neprekidno pristizali  u velikom i masovnom broju, ali isplaćivanje nije bilo neprekidno iz razloga što su materijalna sredstva od strane Fondacije "Szülőföld"  stizala na račun naše Fondacije u više rata u toku godine.

Do juna 2010. godine je pristiglo blizu 500 zahteva u prebilžnom iznosu od 2 miliona dinara. Ovoj godini su se isplatile naknade od prošle godine koje su kasnile zbog nedostataka materijalnih sredstava.

Od prošle godine je ukinuta Šengenska viza za državljane RS, što je doprinelo tome da je u 2010. godini predato znatno manje zahteva za vizu. Samim tim smanjio se broj zahteva za podržavanje mađarsko-mađarske saradnje u 2010. godini. S obzirom na ove činjenice i pretpostavku da će broj zahteva u 2010. godini biti u opadajućoj tendenciji, u mađarsko-mađarskim kontaktima prenos odborenih sredstava je pregrupisan.

7)      Subvencije ostalim projektima

Usled pregrupisanja prenosa odobrenih sredstava u mađarsko-mađarskim kontaktima organizaciji i projekti sa visokim budžetom su primile pomoć iz izvora Fondacije "Szülőföld".

Marterijalni doprinos su dobile sledeće organizacije : Fondacija za Razvoj Naselja “Torontaltorda“  iz Torde, Ženski studentski dom “Miasonjunk“ (“Naša Gospa“) iz Zrenjanina, Studentski dom “EMAUS“ iz Mužlje, Kulturni Savez Vojvođanskih Mađara iz Subotice, KUD “Petefi Šandor“iz Bečeja, Fondacija Mađarska Kuća iz Subotice, Fondacija Panonija iz Subotice, Fondacija Mozaik iz Novog Sada, “Mađar So“ – D.O.O. za novinsku izdavačku delatnost iz Novog Sada, Program Tolerancije, MNS iz Subotice.

 

Podržavanje drugih projekata tokom proteklih godina

- Nacionalni Savet Mađarske Manjine u 2004. godini prihvatila i isplatila projekte u vrednosti od 33 miliona dinara. Sledeći projekti su realizovani tokom 2005. godine : Jezička Gimnazija “Kostolanji Deže“, Učiteljski Fakultet iz Subotice (procena stanja zgrade, troškovi procene glavnog plana renoviranja zgrade), projekat Gimnazije sa domom učenika za Talentovane Učenike “Boljai “.

- U 2007. godini zahvaljujući doprinosu obnovljen je vodovodni i grejni sistem kao i kanalizacioni sistem, izgradio se adekvatan sistem električne mreže na zgradi Učiteljskog Fakulteta na mađarskom jeziku iz Subotice.

- 2008. godine održana je organizacija konferencije pod nazivom “INOVA“. Jezička Gimnazija “Kostolanji Deže“ je 2008. godine dobila nameštaj i nastavna sredstva od strane Nacionalnog Saveta Mađarske Nacionalne Manjine i Javne Fondacije “Új Kézfogás“.

- Lokalna samouprava grada Estergoma je od 2006-2008 godine donirala sredstva Učiteljskom Fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice. Zahvaljajujući njihovoj pomoći, 2006. godine je obnovljena informatička oprema, koju su 2007. dopunili, a kupljen je i nameštaj i druga oprema. 2008. godine su kupljene police za biblioteku.

 - Za razvijanje “eMađar“ Poena je tokom 2009. godine stiglo 1,3 miliona dinara iz inostranih izvora. 2007. godine su opremu “eMađar“ Poena proširili informatičkom opremom, softverima i kupili 35 vebkamera velikom zaslugom Fondacije "Szülőföld".

 

Kontakt :

Fondacija Sekereš Laslo

Ul. Ago Mamužića 11

24000 Subotica

Tel, fax: 024/554-450

Web:www.szla.org.rs

e-mail:office@szla.org.rs

Predsednik katedre : Joža Laslo