ПРЕПОРУКУ У ВЕЗИ СА НАПАДИМА НА ПРИПАДНИКЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОГОРШАЊЕМ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

На основу члана 10. став 1. тачка 14.) Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009), члана 16. став 1. тачке а) и ј) и члана 48. став 1. Статута Националног савета мађарске националне мањине (донетог дана 20.10.2011. године под бр. H/56/2011) Национални савет мађарске националне мањине је на својој 30. седници дана 27.02.2013. годинедонео

 

ПРЕПОРУКУ

У ВЕЗИ САНАПАДИМА НА ПРИПАДНИКЕ  МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОГОРШАЊЕМ  ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

I

Национални савет мађарске националне мањине обраћа се препорукомПредседнику Владе Републике Србије, Првом потпредседнику Владе Републике Србије и Министру правде и државне управе Републике Србије.

II

          Национални савет мађарске националне мањине,као демократским путем изабрана самоуправа Мађара у Републици Србији, сматра својомобавезомда изразисвоју забринутост због све већег броја напада,како физичких тако и вербалних,противлица мађарске националностикоји се догађајупод околностимаустаљеног раста насиља и свеопштегпогоршањајавне безбедности.

            Токомпоследњих недељамеђу грађанима несигурност и страх изазвала сукривична дела са елементима насиљаизвршенау Бечеју, Темерину,Суботици и Новом Саду,чије  жртве била су лицамађарске националности.

            Уважавамо и подржавамо напоре политичких организација, а посебно активност посланика наше једине (мађарске) парламентарне странке, који покушавају да обуздају све интензивнији талас насиља, међутим скрећемо пажњу највиших државних функционера надлежних за безбедност и спречавањекриминала да су ова кривична дела и инциденти у национално мешовитим насељима, општинама и градовима изузетно опаснаидамогу угрозитирезултате који су у овој области постигнутитоком протеклихгодина, а нарочито узајамно српско-мађарско приближавање и помирење,које полако напредује.

            Уверени смо да се ове појаве могуефикасно спречаватии успешно решавати само заједничким напорима и широком друштвеном сарадњом. Органи безбедности и правосуђа по том питању имају истакнуту и незаобилазну улогу, исто као што то имају исимболичнеизјавенајвиших политичких званичника. Сходно томе  обраћамо Вам се молбом да својим изјавама и активностима подстичетедруштво, а пре свега државне органе,да се инциденти и кривична дела на националној основи третирају као приоритетни, да се стручно и организовано баве спречавањем, откривањем и санкционисањемистих, уз потпуно уважавање начела равноправности  и забране дискриминације. Сматрамо жалосним да се у јавноммњењуМађара у Војводини често– и не без икаквих разлога – стиче уверењеда државни органи нису доследни у санкционисању инцидената на националној основи, у зависности од тога, какве је националнеприпадностиоштећени, а какве јеизвршилац-осумњичени.

Наш заједнички интерес је да се сваки грађанин Србије-Војводине осећа равноправним и ужива исту заштиту од стране органа власти, у чему ће Национални савет мађарске националне мањине бити партнер држави.

 

 

III

Надлежни органи се обавештавају о овојпрепоруциу законском року.

 

IV

Ова препорука ступа на снагу даном усвајања.

Ова препорука се објављује на званичном веб сајту Савета.

        

 

 НАЦИОНАЛНИ САВЕТ

 МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Суботица, Аге Мамужића 11/2

Ев. број: _A/1/2013_

Датум:_27.02.2013._

 

 

 

 

 

Проф. др Тамаш Корхец

Председник Савета

 

 

 

Жолт Варкоњи

Секретар Савета