Beretka Katinka, savetnik zadužen za službenu upotrebu jezika

Rođena je 1985. godine u Bačkoj Topoli.

Visokoškolsko obrazovanje je stekla na opštem smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu a magisarske studije je nastavila na Katedri za međunarodno poslovno pravo Pravnog fakulteta Srednje-evropskog univerziteta.  Od 2011. godine je na doktorskim studijama u Školi za doktorske nauke u oblasti prava i državno-upravnih nauka Univerziteta Ištvan Sečenji u Đeru. Tema njene doktorske teze su problemi podele vlasti između raznih nivoa vlasti s posebnim osvrtom na pravni status Vojvodine.

Stručnu praksu je stekla 2009. i 2010. godine u tadašnjem Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine i u jednoj advokatskoj kancelariji.

Pored aktivnosti u Odelenju za upravu MNS-a, demonstrator je za oblast ustavnog i upravnog prava i prava o upravnom postupku na Fakultetu pravnih i poslovnih studija Dr. Lazar Vrkatić u Novom Sadu.