Varga Diósi Viola, službenik zadužen za odnose sa javnošću i medije

Ekonomista, politolog, referent za medije Odelenje za administrativne poslove Nacionalnog saveta Mađara.

Rođena je 1979. godine u Raštatu u Nemačkoj.  Diplomu ekonomiste stekla je na Odseku za međunarodni marketing Visoke poslovne škole Megatrend, a diplomu politologa na Institutu za političke nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Miškolcu.   U periodu od 2000. do 2010. godine bila je predsednica Vojvođanskog omladinskog foruma, glavna ogranizatorka Vojvođanskog otvorenog univerziteta, između 2002-2010. godine bila je članica Nacionalnog saveta Mađara, jedna od osnivača Udruženja za razvoj regije Dunataj, članica Naučnog društva za istraživanje Mađara i Regionalnog naučnog udruženja.  Organizovala je veliki broj javnih i stručnih obuka.  Od 2008. preko sopstvenog preduzetništva za PR i marketing obavljala je poslove PR-a i održavanja kontakata sa medijima, te organizacije manifestacija za više preduzeća, ustanova, zavoda.

Udata je, majka jednog deteta.