ifj. dr. Korhecz Tamás

Dr Tamaš Korhec rođen je 1967. godine u Subotici.  Diplomirao je 1992. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu a 1995. na Fakultetu za pravne i državno-upravne nauke Univerziteta Etveš Lorand u Budimpešti.  Zvanje magistra (1996) i doktora nauka (2000) stekao je na budimpeštanskom Centralno-evropskom univerzitetu (CEU).   U periodu od 2000. do 2010. godine bio je sekretar Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice, a od 3. jula 2010. je predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Od 2002. godine je vanredni profesor, a od 2007. godine  je docent Fakulteta za uslužni biznis  Univerziteta FABUS u Sremskoj Kamenici, odnosno na  Fakultetu za pravne i poslovne nauke  u Novom Sadu.  Kursevi:  ustavno pravo, upravno pravo, prava manjina i osnova prava.  Od akademske 2009/2010 godine je gostujući  profesor na Pravnom fakultetu Ferenc Deak Univerziteta u Đeru i na Pravnom fakultetu Srednje-evropskog univerziteta u Budimpešti.

Stručne oblasti:  samouprave manjinskih autonomija, zvanična upotreba jezika, obudsman i kontrola javne uprave, regionalna decentralizacija.   U gore navedenim oblastima je napisao i objavio veliki broj stručnih radova.  Kao stručni političar  i stručnjak je u proteklih šest godina učestvovao u pripremi i izradi ustava, određenih zakona i pravnih propisa u gore navedenim oblastima.   Kao stručni političar je 2009. godine preuzeo određujuću ulogu u procesu pripreme tri važna zakona:  Statuta Vojvodine, Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.  Parlament Republike Srbije je usvojio ove zakone u drugoj polovini 2009. godine.