Uprava Nacionalnog saveta

Uprava Mađarskog nacionalnog saveta je izvršni organ Saveta, koji vrši konkretnu realizaciju i praktično izvršavanje određenih zadataka.

Upravu vodi predsednik, koji nije identičan sa predsednikom MNS.

Zadatke vezane za obrazovanje, informisanje, kulturu i upotrebu jezika, kao i za opšte pravne poslove obavljaju savetnici u skladu sa njihovim nadležnostima.  Rad savetnika pomažu službenici u realizaciji operativnih zadataka.

 

Zadaci Uprave

a)      stara se o razradi predloga odluke budžeta i završnog računa Savetai iste podnosi na usvajanje pred Savet,

b)      stara se o pripremi odluka i drugih akata Saveta,

c)      izvršava, odnosno nadzire izvršavanje odluka i drugih akata Saveta

d)     obavlja organizacione zadatke u vezi funkcionisanja radnih tela Saveta

e)      obavlja sve ostale zadatke koje Savet svojom odlukom prenese u njen delokrug.

 

Za svoje aktivnosti predsednik Uprave odgovara Savetu i predsedniku Saveta, a savetnici i službenici odgovaraju predsedniku Saveta i predsedniku Uprave.

Predsednika Uprave bira Savet tajnim glasanjem za mandatni period Saveta, većinom glasova izabranih savetnika. Za svoju aktivnost Uprava odgovora predsedniku Saveta i Savetu. O svom radu dužna je redovno, ali najmanje jednom godišnje podneti pismeni izveštaj Savetu.

Savetnici Uprave obavezno imaju fakultetsko obrazovanje, vrše složene i kreativne radne zadatke u okviru delokruga rada Uprave, koji su u neposrednoj vezi sa nadležnostima Saveta i neposredno pomažu rad predsednika Uprave i predsednika Saveta.

Predsednik i savetnici Uprave  prisustvuju sednicama Saveta sa pravom na diskusiju.


Saradnici Uprava Nacionalnog saveta