Statut

          Национални савет мађарске националне мањине је на основу члана 6. Закона о националним саветима националних мањина, на својој седници одржаној 20. октобра 2011. године у Суботици, донео свој

 

СТАТУТ

 

                                   I.  ОПШТЕ И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Статут је највиши правни акт Националног савета мађарске националне мањине (у даљем тексту: Савет) који утврђује појам, задатке, надлежности, организацију, органе и поједина питања значaјна за рад Савета.

 

Члан 2.

 

Савет је државна самоуправа мађарске националне заједнице изабрана на непосредним и демократским изборима, путем које се, као највишег тела мађарске културне аутономије, остварују колективна права мађарске националне заједнице на самоуправу у областима службене употребе језика и писма, образовања, обавештавања и културе.

Савет је правно лице.

 

Члан 3.

 

Савет врши своје функције у интересу мађарске националне заједнице, која живи на територији Републике Србије, у складу са уставом, законом, Статутом Аутономне Покрајине Војводине, покрајинским одлукама и другим прописима, као и статутом Савета.

 

Члан 4.

 

Основни циљеви Савета су:

Очување и јачање идентитета мађарске националне заједнице у Србији и појединаца који чине заједницу у свом завичају.

Обезбеђење пуне и истинске равноправности односно једнаких могућности мађарске националне заједнице у Србији у свом завичају.

Унапређење, подржавање и проширење образовног, културног и информационог система институција у циљу очувања и јачања мађарског идентитета.

Да доприноси упознавању мађарске националне заједнице и мирном заједничком животу са осталим националним заједницама.

 

Члан 5.

 

Седиште Савета је у Суботици, у улици Аге Мамужића бр. 11/II.

 

Члан 6.

 

Грб Савета је облика шиљастог штита са два рамена, уоквиреним са златним рубом. Изнад штита је златна трака савијена симетрично са две стране, на чијем централном делу је исписана титула "Национални савет мађарске националне мањине" на мађарском језику. Само поље грба је конструисано у два нивоа: велико поље је подељено на четири квартала, вертикално са линијом, хоризонтално са четири линија таласастог облика. У горњем левом кварталу црвене боје је стилизовано северно прочеље суботичке Градске куће. А горњем десном кварталу зелене боје је звезда златне боје са осам крака. У доњем левом кварталу зелене боје се налази отворена књига, са леве стране је велико слово "А", са десне стране знак "§" (параграф). У доњем десном црвеном кварталу је зелена грана са пет листова. На другом нивоу грба, у централном делу је мали грб беле боје са полукружном основом, на чијем горњем делу мирује мањи бели полукруг, око њега је седам малих кругова. У центру малог грба је стилизовани симетрични цвет са три латице црвено-бело-зелене боје и тучком црвене боје.

 

Члан 7.

 

(1)        Савет има печат, на којем је исписан следећи текст:

"Национални савет мађарске националне мањине, Magyar Nemzeti Tanács, Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Szabadka, Subotica, MNT".

(2)        О броју, изгледу, начину употребе и о другим питањима везаних за печате Националног савета мађарске националне мањине одлучује председник Управе Савета посебном одлуком у складу са Статутом.

 

II.САВЕТ

 

1. САСТАВ САВЕТА

 

Члан 8.

 

Чланове Савета бирају грађани мађарске националности који живе у Србији, имају изборно право и уписани су у посебну изборну листу за мађарску националну мањину у складу са Законом о националним саветима националних мањина и процесним правилима Закона.

 

Члан 9.

 

Број чланова Савета је 35.

 

Члан 10.

 

Фунционери Савета су: председник Савета и потпредседници.

 

Члан 11.

 

Мандат чланова Савета је исти као и мандат Савета.

 

Члан 12.

 

Чланови Савета имају иста права и обавезе.

 

Члан Савета има право:

а)         да учествује у припремању и извршавању одлука Савета, као и у контроли њихове примене,

б)       да затражи објашњење од функционера Савета, као и од председника одбора Савета, који су дужни да дају одговор,

ц)    да без права одлучивања учествује у раду одбора, да предлаже председнику одбора одржавање расправе о појединим питањима из надлежности одбора, које се мора уврстити у дневни ред следеће седнице одбора на које се обавезно позива члан Савета,

д)         да на основу овлашћења заступа Савет,

е)         да од Управе Савета затражи објашњења потребна за његов рад, као и стручну помоћ.

 

Члан Савета има обавезу:

а)         да активно учествује у раду Савета, као и у раду одбора чији је члан,

б)      да писмено или усмено обавести председника Савета или председника одбора у случају спречености да присуствује седници или ако је спречен да изврши неки посао који му је поверен,

в)       да поднесе извештај на наредној седници о извршењу посла који му је поверен од стране Савета или одбора.

 

Члан Савета има право да ради одржавања редовних контаката са бирачима прима грађане, као и да одржава трибине.

 

Члан 13.

 

Члану Савета мандат престаје пре истека мандата Савета у следећим случајевима:

а) подношењем оставке писменим путем,

б) ступањем на посао или преузимањем функције неспојиве са чланством у Савету,

в) губитком бирачког права,

г) ако 12 месеци не учествује у раду Савета,

д) у случају смрти,

ђ) ако му престане пребивалиште на територији Републике Србије,

е) ако је коначном одлуком надлежног органа брисан из посебног бирачког списка припадника мађарске националне заједнице,

ж) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању дужем од шест месеци.

 

Дан престанка чланства у Савету констатује се на првој наредној седници после пријема обавештења о наступању разлога за престанак чланства у Савету.

 

Члан 14.

 

Савет може за почасног члана изабрати лице које је својим делима и подвизима дало изузетан допринос остваривању интереса мађарске националне мањине,која живи на територији Републике Србије.

 

Почасни члан Савета учествује у раду Савета без права одлучивања.

 

2. МАНДАТ САВЕТА

 

Члан 15.

 

Мандат чланова Савета траје од конститутивне седнице Савета до конститутивне седнице новоизабраног Савета.

 

Савет се може распустити пре истека времена на који је изабран у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

 

3. ДЕЛОКРУГ РАДА И НАДЕЛЖНОСТИ САВЕТА

 

Члан 16.

 

Савет:

а)         у складу са Уставом и законом доноси свој Статут, Пословник и друге акте,

б)         образује своје органе, бира председника и потпредседнике Савета, председника Управе  Савета,

в)         утврђује организацију својих радних тела, бира председнике и чланове истих,

г)         усваја буџет и завршни рачун,

д)         располаже са својом имовином,

ђ)      одређује и додељујепризнања, поступак и начин одређивања и додељивањасе ближе уређује посебном одлуком Савета,

е)   представља мађарску националну заједницу у области службене употребе језика, образовања, информисања на мађарском језику и културе,

ж)      у складу са законом и другим прописима одлучује, односно учествује у процесу одлучивања у областима службене употребе језика, образовања, информисања на мађарском језику и културе,

з)   суоснивач је и оснива установе у области службене употребе језика, образовања, информисања на мађарском језику и културе, оснива фондације, а у складу са законом може преузети оснивачка права образовних, медијских и културних установа од Републике Србије, аутономне покрајине или јединица локалних самоуправа,

и)     доноси развојне стратешке документе о правима и положају мађарске националне заједнице, усваја ставове о овим питањима, а може и да се обрати јавности, државним и покрајинским органима, као и органима локалне самоуправе,

ј)      одређује симболе и празнике мађарске националне заједнице, односно прихвата предлоге у вези симбола Савета,

к)      учествује у припреми доношења односно измена прописа који утичу на мађарску националну заједницу у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма,

л)    врши друга јавна овлашћења, које Савету уз обезбеђивање неопходних финансијских средстава повери држава, покрајина и локалне самоуправе,

љ)        може да уложи уставну жалбу Уставном суду Републике Србије ако процени да је дошло до повреде уставних права и слобода мађарске националне заједнице или појединог припадника мађарске националне заједнице,

м)        са посебном пажњом прати положај припадника мађарске националне заједнице који живе у јединицама локалне самоуправе, у којима мађарска национална заједница живи у малом броју,

н)         одржава односе са припадницима мађарске националне заједнице ван граница Републике Србије и њиховим организацијама,

њ)        на основу узајамних интереса сарађује са другим мањинским самоуправама, јединицама локалне самоуправе, установама и органима,

о)         заступа тежње за аутономијом и интересе мађарске националне заједнице која живи на територији Републике Србије пред домаћим и страним органима и организацијама, као и пред органима и организацијама матичне државе,

п)         обезбеђује стипендије, као и ученичке и студентске кредите у циљу повећања нивоа и квалитета образованости мађарске националне заједнице,

р)         у складу са својим финансијским могућностима подржава рад организација цивилног друшва мађарске заједнице, као и њихове пројекте и манифестације,

с)       покреће поступак код заштитника грађана и код судова, уколико дође до повреда појединачних односно колективних права мађарске националне заједнице,

т)         врши остале, законом или другим прописом утврђене или на основу прописа пренете надлежности.

 

Савет може вршење појединих надлежности посебном одлуком поверити својим органима.

 

III. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИЦИ САВЕТА

 

Члан 17.

 

Савет има председника и највише два потпредседника које Савета бира из реда својих чланова.

 

Члан 18. 

 

Савет бира председника тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, на мандатни период који траје до истека мандата Савета.

 

Предлог за избор председника Савета може поднети најмање 10 чланова Савета.

 

Члан 19. 

 

Савет бира потпредседнике тајним гласањем, на предлог председика Савета, већином гласова од укупног броја чланова, на мандатни период који траје до истека мандата Савета.

 

Потпредседници по могућности нису чланови исте политичке странке или друге организације који су представљени у Савету.

 

Члан 20.

 

Председник Савета за свој рад одговара Савету.

 

Потпредседници Савета за свој рад одговарају Председнику Савета и Савету.

 

Члан 21. 

 

За разрешење председника и потпредседника Савета примењује се поступак из члана 18. и 19. овог Статута.

 

Детаљна правила избора и разрешења председника и потпредседника Савета уређују се Пословником Савета.

 

1. ЗАДАЦИ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

 

Члан 22. 

Задаци председника Савета:

а)         представља Савет,

б)         предлаже план рада Савета,

в)         сазива и председава седницама Савета,

г)         предлаже кандидата за председника Управе Савета,

д)         именује и разрешава саветнике и службенике у Управи Савета на предлог председника Управе Савета,

ђ)         подноси извештај о обављању поверених надлежности,

е)         у име Савета одлучује о правима и обавезама запослених у Савету и органима Савета,

ж)       у складу са буџетом Савета доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Управе Савета,

з)         стара се о евидентирању питања постављених од стране чланова Савета и прати поступак давања одговора на иста,

и)         помаже рад чланова Савета,

ј)          потписује одлуке Савета и записник са седнице Савета,

к)         има право да иницира сазивање седнице одбора Савета,

л)         одговара за законитост пословања Савета,

љ)       одлучује у питањима из надлежности Савета у којима би одлагање до доношења одлуке од стране Савета или одговарајућег одбора довело до штете и угрозило би ефикасно решење предмета, са тиме да ове одлуке подноси на првој седници надлежног одбора или Савета у циљу накнадног одобравања,

м)        обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Савета.

 

Послови и права председника у вези са председавањем седницама Савета:

а)         отвара и затвара седницу, одређује паузу,

б)      утврђује и прати постојање кворума, обавештава Савет о разлозима унапред најављеног недоласка чланова Савета на седницу,

в)        предлаже дневни ред,

г)         отвара и затвара расправу, формулише закључке на крају расправе,

д)        води седницу, даје и одузима реч, стара се о реду на седници, прекида седницу,

ђ)      предлаже скраћење времена за дискусију, скидање тачке са дневног реда, заједничку расправу о више тачака дневног реда,

г)         позива на гласање и утврђује резултате гласања.

 

Председник повремено може да пренесе на потпредседника послове и права у вези са председавањем седницама Савета.

 

2. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

 

Члан 23.

 

Мандат председника и потпредседника престаје:

а)         подношењем оставке,

б)         престанком чланства у Савету,

в)         разрешењем.

 

IV. УПРАВА САВЕТА

 

1. САСТАВ УПРАВЕ САВЕТА

 

Члан 24.

 

Управа Савета је извршни орган Савета.

 

Управу Савета чине:

а)         председник Управе Савета,

б)         саветници у Управи Савета,

в)         службеници у Управи Савета.

 

Председник Савета, саветници у Савету и службеници Савета могу бити искључиво лица која су на посебној изборној листи мађарске националне заједнице.

 

Члан 25. 

 

Председник Управе Савета је одговоран за свој рад Савету и председнику Савета, а саветници и службеници у Управи Савета су одговорни председнику Савета и председнику Управе Савета.

 

Члан 26.

 

Савет бира председника Управе Савета, тајним гласањем, већином од укупног броја чланова, на мандатни период који траје до истека мандата Савета.

 

Председник Управе Савета може бити лице који је члан Савета, а може бити и лице које није члан Савета.

 

Право за подношење предлога за избор председника Управе Савета имају:

а)         председник Савета,

б)         најмање 10 чланова Савета.

 

За председника Управе Савета може бити изабран и председник Савета, који у овом случају обавља и послове председника Управе Савета.

 

Члан 27.

 

Саветнике и службенике у Управи Савета на основу предлога председника Управе Савета именује и разрешава председник Савета.

 

Савет може, на предлог најмање 10 чланова Савета, са већином гласова од укупног броја чланова да разреши саветника у Управи Савета пре истека мандата.

 

Члан 28.

 

Саветници и службеници у Управи Савета своје дужности обављају у оквиру засниваног радног односа са пуним радним временом.

 

Саветници у Управи Савета, који су професори на универзитету, могу своје дужности обављати и у оквиру скраћеног радног времена или хонорарно.

 

Саветници и службеници у Управи Савета након именовања заснивају радни однос путем закључивања уговора о раду, који у име Савета потписује председник Савета.

 

2. ДЕЛОКРУГ РАДА И НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ САВЕТА

 

Члан 29.

 

Управа Савета за свој рад одговара председнику Савета и Савету.

Управа Савета је у обавези да периодично, али најмање једанпут годишње поднесе извештај о свом раду Савету.

 

Члан 30. 

 

Председник Управе Савета у складу са прописима руководи и управља радом Управе Савета, одређује задатке и даје упутства саветницима и службеницима у Управи Савета.

 

Саветиници у Управи Савета, који обавезно имају универзитетско образовање, обављају сложене и креативне радне задатке у оквиру делокруга рада Управе Савета, који су у непосредној вези са надлежностима Савета, и помажу рад председника Управе Савета и председника Савета.

 

Саветници у Управи Савета могу бити изабрани и из реда чланова Савета.

 

Службеници у Управи Савета, који имају најмање средњошколско образовање обављају финансијске, административе и друге помоћне послове.

 

Председник Управе Савета и саветници у Управи Савета присуствују седницама Савета са правом на дискусију.

 

Члан 31.

Управа Савета:

а)    припрема и подноси Савету на усвајање предлоге одлука о буџету и завршном рачуну Савета,

б)     припрема и подноси Савету на усвајање одлуке, решења и друге акте Савета,

в)      даје мишљење о свим предлозима који су поднесени Савету, а који нису поднесени од стране председника Савета или председника управе,

г)      извршава одлуке и друге акте Савета односно врши контролу над извршавањем аката Савета,

д)      обавља послове у вези организације рада радних тела и административне задатке Савета,

ђ)      обавља све остале послове које Савет пренесе у надлежност Управе Савета.

 

Одлуке и друге акте Управе Савета доноси и потписује председник Управе Савета.

 

Члан 32.

Број саветника и службеника у Управи Савета, њихов делокруг рада, систематизација радних места, плате и остале принадлежности, као и организациона структура Управе Савета, усклађена са прописима, буџетом и другим актима Савета, регулишу се посебним правним актима, које доноси председник Савета.

 

3. ПРЕСТАНАК МАНДАТА УПРАВЕ САВЕТА

 

Члан 33.

 

Мандат председника Управе Савета, као и саветника и службеника у Управи Савета престаје:

а)         конституисањем новоизабраног Савета,

б)         оставком председника Управе Савета,

ц)         ако наступи смрт председника Управе Савета,

д)         уколико буду избрисани са посебне изборне листе мађарске националне заједнице,

е)         ако Савет ускрати поверење председнику Управе Савета.

 

Уговори, којима су засновани радни односи саветника и службеника у Управи Савета, у случају престанка мандата Управе Савета, могу се од стране Савета једнострано отказати

 

V. СЕКРЕТАР САВЕТА

 

Члан 34.

 

Савет бира секретара Савета тајним гласањем, на предлог председика Савета, већином од укупног броја чланова, на мандатни период који траје до истека мандата Савета. За секретара Савета може бити изабрано лице које има завршен правни факултет.

 

Члан 35.

 

Секретар Савета:

а)         помаже рад председника Савета приликом припреме и сазивања седница Савета,

б)         учествује у раду Савета и радних тела Савета са правом на дискусију,

в)         упозорава Савет, председника Савета или радно тело на уочене незаконитости,

г)         стара се о састављању записника са седница Савета и потписује исте,

д)         потписује одлуке Савета, стара се о њиховом проглашењу и објављивању,

ђ)         помаже рад Савета, фунционера, радних тела и чланова Савета,

е)         стара се о достављању одговора на посланичка питања која су постављена на седницама Савета,

ж)        обавља друге послове на основу одлуке председника Савета.

 

Члан 36.

 

Секретар Савета за свој рад одговора Савету и председнику Савета.

 

Члан 37.

 

У односу на поступак разрешења Секретара Савета примењује се поступак из члана 34. Статута.

Детаљна правила избора и разрешења секретара Савета уређују се Пословником Савета.

 

VI. РАДНА ТЕЛА САВЕТА

 

Члан 38.

 

Радна тела Савета су: одбори и консултативна радна тела.

 

Члан 39. 

 

Савет може да образује сталне и привремене одборе за припремање одлука, давање мишљења о предлозима, за контролу извршења одлука, као и за доношење одлука у случају пренетих надлежности.

 

Одбор у областима из своје надлежности:

а)         припрема одлуке Савета или даје мишљење о њима,

б)         подноси предлоге пред Савет,

в)    подноси предлоге за измене већ поднешеног дневног реда пред Савет у складу са Правилником,

г)         иницира расправу о појединим предлозима или иницијативама по хитном поступку,

д)         доноси одлуке из надлежности која су пренешена од стране Савета,

ђ)         обавља друге послове које му Савет повремено повери.

 

Председници сталних одбора могу, да на основу одлуке председника Савета, своје дужности обављају у оквиру заснованог радног односа.

 

За чланове сталних одбора могу бити изабрани чланови Савета, као и друга лица.

 

Члан Савета може да учествује у раду само једног сталног одбора.

 

Члан 40.

 

Савет може да образује консултативна радна тела за припремање одлука, давање мишљења о предлозима, као и за праћење извршења одлука.

 

1. ОДБОРИ САВЕТА

 

Члан 41.

 

Стални одбори имају председника и најмање 10, а највише 17 чланова.

 

Стални одбор може да има потпредседника, кога бира стални одбор из реда својих чланова.

 

Предлоге за избор чланова сталних одбора може да да било који члан Савета у складу са одредбама Правилника Савета.

Члан 42.

 

О административним пословањем одбора стара се Управа Савета.

 

Члан 43.

 

Састав и надлежност појединих одбора уређују се посебним одлукама Савета, а начин рада одбора уређује се пословницима одбора који су у складу са Статутом и Пословником Савета.

 

Одлуке које су донете од стране одбора и које су подношене пред Савет потписују председници одбора, док остале мериторне одлуке донете од стране одбора потписује председник Савета.

 

2. СТАЛНИ ОДБОРИ

 

Члан 44.

 

1.         Одбор за више и високо образовање и науку,

2.         Одбор за предшколско, основно и средње образовање,

3.         Одбор за информисање,

4.         Одбор за службену употребу језика,

5.         Одбор за културу,

6.         Одбор за омладину.

 

3. ПРИВРЕМЕНИ ОДБОРИ

 

Члан 45.

 

Савет може да образује привремене одборе посебном одлуком.

 

Надлежност, састав и трајање мандата привременог одбора уређују се посебном одлуком Савета.

 

4. КОНСУЛТАТИВНА РАДНА ТЕЛА

 

Члан 46.

 

Савет може посебном одлуком да образује консултативна радна тела.

 

Надлежности, састав и трајање мандата консултативног радног тела уређују се посебном одлуком Савета.

 

VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ САВЕТА

 

Члан 47.

 

Финансијске основе за рад Савета обезбеђују се из републичког и покрајинског буџета, као и буџета локалних самоуправа и донација.

 

Остварена средства Савет користи у складу са законом.

 

За припрему и предлагање буџета и завршног рачуна Савета одговара Управа Савета.

 

VIII. ПРАВНИ АКТИ САВЕТА

 

Члан 48.

 

Правни акти Савета и органа Савета су: одлуке, решења, закључци, препоруке и упутства.

 

Детаљна правила доношења правних аката Савета и органа Савета регулисаће се посебном одлуком Савета.

 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 49.

 

Досадашњи Статут Савета (донет 03.07.2010. године под бр. 12/2010 и 30.07.2010. године под бр. 16/2010) ставља се ван снаге ступањем на снагу овог Статута.

 

Даном ступања на снагу Статута запослени у Управи Савета и у другим органима Савета остају у радном односу према важечим уговорима о раду.

 

Члан 50.

 

Статут Савета, као и његове иземене и допуне доносе се већином од укупног броја чланова Савета.

 

Предлог за доношење новог Сатута или измену и допуну важећег може поднети најмање 10 чланова Савета.

 

Члан 51.

 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

Овај Статут ће бити објављен на званичном веб-сајту Савета.

 

Dr Korhecz Tamás (Др Тамаш Корхец)

председник

 

 

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Суботица, Аге Мамужића 11./II.

дел.бр.: Х/56/2011

дана 20.10.2011. године