Saveti za međunacionalne odnose ne ispunjavaju zadatke

 

Saveti za međunacionalne odnose koji funkcionišu u višenacionalnim vojvođanskim lokalnim samoupravama, nažalost, ne ispunjavaju u svim sredinama svoje zakonom predviđene zadatke – konstatovano je u analizi koju je juče usvojio Nacionalni savet Mađara.

Savetnica za pitanja službene upotrebe jezika u ovom savetu katinka Beretka obrazložila je da praksa pokazuje da ta tela koja se formiraju u višenacionalnim sredinama ne ispunjavaju svoju pravu namenu. Prema njenim rečima, razlozi za to su višestruki, počev od toga da nije uspostavljena jedinstvena praksa za kandidovanje članova saveta za međunacionalne odnose, da u trećini nacionalno mešovitih lokalnih samouprava sve do danas nisu ni formirani ovakvi saveti, odnosno da ako su oni i formirani, da njihova aktivnost nije dosledna, transparentna i kvalitetna. Takođe, ovi saveti retko zasedaju i javnost po pravilu nije obaveštena o njihovom radu, uticaj političkih partija u mnogo slučajeva neposredno je prepoznatljiv, a lokalne samouprave za finansiranje ovih saveta nisu predvidele posebnu budžetsku stavku – upozorila je Katinka Beretka.