Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven

 1. Törvény a Bírósági Főtanácsról / Zakon o Visokom savetu sudstva (116 KB)
 2. Törvény a bíróságok szervezetéről / Zakon o uređenju sudova (172 KB)
 3. Törvény a helyi önkormányzatokról / Zakon o lokalnoj samoupravi (851 KB)
 4. Törvény a kötelmi viszonyokról / Zakon o obligacionim odnosima (3.95 MB)
 5. Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről / Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (64 KB)
 6. Törvény a rehabilitációról / Zakon o rehabilitaciji (113 KB)
 7. Törvény a személyes adatok védelméről / Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (162 KB)
 8. Törvény az Állami Ügyészi Tanácsról / Zakon o Državnom veću tužioca (134 KB)
 9. Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról / Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (226 KB)
 10. Vajdaság AT Statútuma / Statut AP Vojvodine (914 KB)
 11. Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól / Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (83 KB)
 12. Államigazgatási törvény / Zakon o državnoj upravi (150 KB)
 13. Törvény a felsőoktatásról / Zakon o visokom obrazovanju (448 KB)
 14. Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról / Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (162 KB)
 15. A Szerb Köztársaság Alkotmánya / Ustav Repubike Srbije (295 KB)
 16. Családjogi törvény / Porodični zakon (409 KB)
 17. Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény / Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (572 KB)
 18. Törvény az egyesületekről / Zakon o udruženjima (752 KB)
 19. Törvény a polgári perrendtartásról / Zakon o parničnom postupku (892 KB)
 20. Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról / Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine (1.21 MB)
 21. Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról az Alkotmánybíróság IUz 353/2009. sz.határozata alapján / Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine na osnovu odluke Ustavnog suda RS br.IUz 353/2009 (1.15 MB)
 22. Törvény a kultúráról / Zakon o kulturi (174 KB)
 23. Törvény a szabálysértésekről - Zakon o prekršajima (683 KB)
 24. A középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény / Zakon o učeničkom u studenstskom standardu (348 KB)
 25. Törvénykönyv a büntetőeljárásról / Zakonik o krivičnom postupku (1.32 MB)
 26. Törvény a közúti közlekedés biztonságáról / Zakon o bezbednosti saobrćaja na putevima (1.10 MB)
 27. Törvény az adományalapokról és az alapítványokról / Zakon o fondovima i fondacijama (182 KB)
 28. Munkaügyi törvény / Zakon o radu (382 KB)
 29. Törvény az ügyészségről / Zakon o javnom tužilaštvu (242 KB)
 30. Törvény a bírákról / Zakon o sudijama (181 KB)
 31. Büntető törvénykönyv / Krivični zakonik (849 KB)
 32. A tanárok, nevelők és szakmunkatársak folytonos szakmai továbbképzéséről és a rang megszerzéséről szóló szabályzat / Pravilnik o stalnom strčnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (368 KB)
 33. A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei (104 KB)
 34. A közjegyzőségről szóló törvény / Zakon o javnom beležništvu (584 KB)
 35. Az örökösödésről szóló törvény / Zakon o nasleđivanju (470 KB)
 36. A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény / Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (76 KB)
 37. Törvény az általános közigazgatási eljárásról - Zakon o opštem upravnom postupku (502 KB)
 38. A személy és vagyonvédelemről szóló törvény / Zakon o privatnom obezbeđenju (330 KB)
 39. A felnőttképzésről szóló törvény / Zakon o obrazovanju odraslih (191 KB)
 40. Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről / Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (346 KB)
 41. Médiatörvény (256 KB)