Funkcionisanje e-uprave na jezicima nacionalnih manjina

Teškoće koje su se do sada javile u komunikaciji između organa uprave i građana na jezicima nacionalnih manjina postale su savladive u više pitanja uz pomoć razvoja informatičkih i komunikacionih tehnologija i sredstava. S obzirom da organi vlasti ne bi izbegli višejezičnost u svom radu (često nesavesno) pozivajući se na finansijske razloge, odnosno prepreke službenika da koriste više jezika Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine je organizovao sastanak u saradnji sa Gradskom upravom Subotice dana 12.03.2013. godine u Subotici za predsednike i načelnike devet opština iz Vojvodine radi prezentacije informacionog sistema izrađenog od strane grada Subotice koji omogućava funkcionisanje e-uprave na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj ovog sastanka je bio da što veći broj lokalnih samouprava blagovremeno počne da primenjuje ovaj dobro funkcionišući sistem, koji omogućava popunjavanje javnih isprava, donošenje upravnih akata na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi, nezavisno od jezičkih kompetencija službenika, odnosno većih investicija u opštinsku upravu.

U svetlu interesovanja učesnikau sledećoj fazi projekta lokalne samouprave menjaju iskustva, utvrde sledeće korake moguće saradnje tako doprinjujući stvaranju zajedničke višejezične sredine, odnosno ostvarivanju jezičkih i manjinskih prava u praksi.